CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG UBND XÃ

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 28/2019/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 18 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦAVĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Cnạp năng lượng cứ đọng Luật Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương thơm ngày 19 mon 6 năm2015;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng bốn năm 2014của Chính phủ quy địnhtổ chức triển khai những cơ sở chuyên môn nằm trong Ủy ban nhân dân thức giấc, đô thị trực nằm trong Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 mon 8 năm 2017 củaChính phủ sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điềucủa các Nghị định tương quan cho điều hành và kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn uống cứ Thông tư liên tịch số01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23 tháng 10 năm năm ngoái của Sở trưởng, Chủ nhiệm Vănphòng nhà nước cùng Bộtrưởng Sở Nội vụ giải đáp tính năng, nhiệm vụ, quyền hạncùng cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai củaVăn phòng Ủy Ban Nhân Dân thức giấc,đô thị trực trực thuộc Trung ương;

Theo kiến nghị của Chánh Vnạp năng lượng phòng Ủy ban dân chúng thức giấc trên Tờ trình số 260/TTr-VPUB ngày 04 mon 6 năm 2019.

Bạn đang xem: Chức năng nhiệm vụ của văn phòng ubnd xã

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đương nhiên Quyếtđịnh này Quy định công dụng, trách nhiệm, quyền hạn cùng cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Vănphòng Ủy ban dân chúng tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực thực hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 8 năm 2019 với sửa chữa thay thế Quyết định số19/2016/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 19 tháng 0hai năm năm nhâm thìn của Ủy ban dân chúng thức giấc Nghệ An banhành Quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ cùng tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Vnạp năng lượng phòng Ủyban quần chúng tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Chánh Vnạp năng lượng chống Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc những Sở: Nội vụ,Thông tin cùng Truyền thông; Thủ trưởng những sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủyban dân chúng các thị trấn, thị trấn, thị xã với các tổ chức, cá thể có liên quanChịu trách nát nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Nlỗi Điều 3; - Vnạp năng lượng chống Chính phủ; - Bộ Nội vụ; Bộ TTTT; - Cục Kiểm tra VBQPPL - BTP; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các PCVP. Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; - TT TH-CB tỉnh giấc, Cổng TTĐT tỉnh; - Lưu: VT, KSTT (2). XNđôi mươi.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Thái Thanh hao Quý

QUY ĐỊNH

Cmùi hương I

VỊ TRÍ, CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trívới chức năng

1. Văn uống chống Ủy ban nhân dân tỉnh làcơ quan thuộc Ủy ban quần chúng. # tỉnh, bao gồm tác dụng tđắm đuối mưu, giúp Ủy ban nhân dânthức giấc về: Chương thơm trình, planer công tác; kiểm soát và điều hành giấy tờ thủ tục hành chính; tổ chứcxúc tiến thực hiện hình thức một cửa, một cửa ngõ liên thông vào giải quyết thủ tụchành chính ở trong thđộ ẩm quyền xử lý của tỉnh, cung cấp thị xã với cấp xã; tổ chức,quản lý với ra mắt những lên tiếng chấp thuận về buổi giao lưu của Ủy ban quần chúng. #,Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh; đầumối Cổng báo cáo điện tử, kết nối hệ thống thông báo hành chính năng lượng điện tử chỉ đạođiều hành và quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh; thống trị công báovới Ship hàng những hoạt động thông thường của Ủy ban quần chúng. # tỉnh; góp Chủ tịch Ủy banquần chúng. # với các Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thức giấc thực hiện trách nhiệm, quyền hạntheo thẩm quyền; làm chủ văn thư - tàng trữ với công tác làm việc quản lí trị nội bộ của Vănchống.

2. Văn uống phòng Ủy ban quần chúng tỉnh cóbốn cách pháp nhân, con lốt với thông tin tài khoản riêng.

Điều 2. Nhiệm vụvới quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh giấc banhành:

a) Quy chế làm việc của Ủy ban nhândân tỉnh;

b) Văn uống bạn dạng nguyên lý rõ ràng tác dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chứccủa Vnạp năng lượng phòng Ủy ban quần chúng. # tỉnh;

c) Văn bản lý giải ví dụ tính năng,trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của Văn uống phòng Hội đồng nhân dân với Ủy ban quần chúng. # thị trấn,thành phố, thị làng mạc (dưới đây Điện thoại tư vấn thông thường là cấp cho huyện);

d) Văn uống bạn dạng luật pháp ví dụ ĐK,tiêu chuẩn chỉnh chức danh Trưởng, Phó đơn vị chức năng ở trong Văn phòng Ủy ban dân chúng tỉnh; Chánh Văn uống chống, PhóChánh Vnạp năng lượng chống Hội đồng nhân dân cùng Ủy ban quần chúng. # cấp thị xã.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhban hành:

a) Quyết định Ra đời, sáp nhập,phân chia bóc tách, giải thể các đơn vị chức năng ở trong Vnạp năng lượng phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Các văn uống bản khác theo sự phân côngcủa Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh.

3. Tđắm đuối mưu, xây dựng và tổ chức thựchiện công tác, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Tổng phù hợp đề xuất của các Slàm việc, cơquan ngang Snghỉ ngơi, cơ quan thuộc Ủyban quần chúng tỉnh giấc (sau đây Hotline chung là Sở), Ủy ban quần chúng. # cấp cho thị trấn, cơquan liêu, tổ chức triển khai liên quan;

b) Kiến nghị cùng với Chủ tịch Ủy ban nhândân thức giấc chuyển vào công tác, kế hoạch công tác làm việc phần đông vụ việc phải tập trung chỉđạo, điều hành quản lý hoặc giao phòng ban tương quan nghiên cứu, xây dựng đề án, dự án, dựthảo vnạp năng lượng bản;

c) Xây dựng, trình Ủy ban quần chúng. #,Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh giấc ban hành hoặc phê để mắt lịch trình, kế hoạchcông tác;

d) Theo dõi, đôn đốc những Snghỉ ngơi, Ủy banquần chúng cấp thị trấn, các ban ngành, tổ chức triển khai tương quan triển khai lịch trình, kếhoạch công tác, đảm bảo an toàn đúng giai đoạn, hóa học lượng;

đ) Báo cáo thời hạn hoặc đột nhiên xuất kếtquả thật hiện; ý kiến đề xuất phương án nhằm tiến hành tất cả kết quả lịch trình, kếhoạch công tác;

e) kịp lúc report, kiểm soát và điều chỉnh lịch trình, kế hoạch công tác, đáp ứngtận hưởng cai quản, lãnh đạo, quản lý điều hành của Ủy ban quần chúng. #, Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh giấc.

4. Phục vụ hoạt động vui chơi của Ủy ban nhândân tỉnh:

a) Chủ trì, phối phù hợp với các cơ quantương quan sẵn sàng lịch trình, nội dung, giao hàng các buổi họp của Ủy ban nhândân tỉnh;

b) Thực hiện nay cơ chế tổng phù hợp, báo cáo;

c) Theo dõi, đôn đốc, Reviews kết quảthực hiện Quy chế thao tác làm việc của Ủy ban dân chúng tỉnh;

d) Tổ chức công tác tiếp công dântheo khí cụ của quy định.

5. Tham mê mưu, giúp Ủy ban quần chúng. # thức giấc,Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh thực hiện các trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ sau:

a) Triệu tập, công ty trì các cuộc họp;

b) Theo dõi, đôn đốc, chỉ huy, kiểmtra công tác làm việc đối với những Sở; Hội đồng nhân dân với Ủy ban dân chúng cấp cho huyện;

c) Thực hiện tại nhiệm vụ trước Hội đồngdân chúng tỉnh; xúc tiếp, báo cáo, vấn đáp kiến nghị của cử tri;

d) Chỉ đạo, vận dụng giải pháp yêu cầu thiếtgiải quyết công việc vào trường thích hợp bỗng dưng xuất, khẩn cấp;

đ) Cải tiến lề lối làm cho việc; duy trìkỷ điều khoản, kỷ cương của cỗ máy hànhbao gồm đơn vị nước sống địa phương;

e) Kiểm rà giấy tờ thủ tục hành thiết yếu, thựchiện nay nguyên tắc một cửa ngõ, một cửa liên thông vào giải quyết và xử lý giấy tờ thủ tục hành chủ yếu, hướngdẫn, đôn đốc, khám nghiệm Việc thực hiện chính sách một cửa, một cửa ngõ liên thông, một cửaliên thông tân tiến tại các ban ngành hành thiết yếu đơn vị nước làm việc địa phương thơm cùng đón nhận,cách xử trí phản ảnh, đề nghị của cá thể, tổ chức triển khai về luật pháp hành bao gồm nằm trong phạmvi, thẩm quyền cai quản của Ủy ban quần chúng, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh;

g) Chủ trì, păn năn hợp với những cơ quantương quan tổ chức triển khai ban bố, thống trị, duy trì, tăng cấp, bảo đảm an toàn nghệ thuật, antoàn thông tin mang lại chuyển động Cổng thông tin năng lượng điện tử, Trang ban bố năng lượng điện tử(website) của Ủy ban nhân dân tỉnh và hệ thống Cổng thông báo năng lượng điện tử nhân tố,Cổng các dịch vụ công trực con đường tỉnh giấc, khối hệ thống thư năng lượng điện tử công vụ tỉnh; phía dẫncác đơn vị trong tỉnh giấc thống duy nhất kết nối theo sự phân công của Ủy ban nhân dântỉnh; thực hiện các trọng trách của cơ sở trực thuộc Ban Biên tập Cổng thôngtin điện tử của thức giấc.

6. Tiếp nhận, cách xử trí, trình Ủy bannhân dân, Chủ tịch Ủy ban quần chúng thức giấc giải quyết và xử lý đông đảo văn uống bạn dạng, làm hồ sơ bởi cácban ngành, tổ chức, cá thể gửi, trình (văn uống bạn dạng đến):

a) Đối cùng với đề án, dự án công trình, dự thảo vănbạn dạng bởi các phòng ban trình: Kiểm tra làm hồ sơ, trình từ bỏ, giấy tờ thủ tục biên soạn thảo, thể thức,nghệ thuật trình diễn dự thảo văn bản; cầm tắt nội dung, nêu rõ thđộ ẩm quyền đưa ra quyết định,sự đồng điệu vào lãnh đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban quần chúng, Chủ tịch Ủy ban nhândân thức giấc đối với sự việc tương quan, lời khuyên một trong số phương án: Ban hành,phê duyệt; giới thiệu phiên họp Ủy ban quần chúng tỉnh; gửi rước chủ kiến những thành viênỦy ban dân chúng tỉnh; thông báo chủ kiến của Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh yêu thương cầucơ sở soạn thảo hoàn hảo lại, đem thêm chủ kiến các phòng ban, tổ chức triển khai, cá nhânhoặc tiến hành những nhiệm vụ khác theo dụng cụ với quy chế thao tác của Ủy bandân chúng thức giấc.

Trong quá trình xử trí, ví như đề án, dựán, dự thảo văn uống bạn dạng còn ý kiến khác nhau, nhà trì họp cùng với cơ quan, tổ chức triển khai liênquan lại nhằm điều đình trước khi trình;

b) Đối với dự thảo báo cáo, bài bác phátbiểu: Phối phù hợp với những cơ quan liên quan biên tập, hoàn chỉnh theo chỉ đạo củaChủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh;

c) Đối với vnạp năng lượng bạn dạng khác: Kiến nghị vớiChủ tịch Ủy ban dân chúng thức giấc giao phòng ban liên quan thực thi thực hiện; tổchức các ĐK cần thiết nhằm Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnhcách xử trí theo chế độ của quy định với ngôn từ văn bản cho.

7. Phát hành, làm chủ, theo dõi, đônđốc, chất vấn thực trạng, kết quả triển khai vnạp năng lượng phiên bản của Ủy ban quần chúng. #, Chủ tịchỦy ban quần chúng. # tỉnh:

a) Quản lý, sử dụng nhỏ vết, pháthành vnạp năng lượng bạn dạng của Ủy ban dân chúng, Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh;

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm soát tìnhhình, công dụng thực hiện văn uống bản củaỦy ban quần chúng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thời hạn thanh tra rà soát, báo cáo Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh nhằm đảm bảo sự đồngbộ, thống nhất vào chỉ huy, điều hành;

c) Rà soát nhằm mục đích phạt hiện vướng mắc,gây ra về thẩm quyền, hồ sơ, trình từ bỏ, giấy tờ thủ tục và nhiệm vụ hành thiết yếu vănphòng trong quy trình chỉ đạo, điều hành của Ủy ban quần chúng, Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh; kịp lúc report Ủy ban quần chúng tỉnh giấc sửa thay đổi, té sung; hàngnăm, tổng hòa hợp, báo cáo Văn uống chống Chính phủ;

d) Lưu trữ văn uống bản, làm hồ sơ, tư liệu củaỦy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thức giấc.

8. Thực hiện nay cơ chế thông tin:

a) Tổ chức quản lý, update thôngtin ship hàng sự lãnh đạo, điều hành quản lý của Ủy ban dân chúng, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh;

b) Thực hiện chính sách đọc tin báo cáovề hoạt động của Cổng Thông tin điện tử và kết nối khối hệ thống báo cáo hànhchủ yếu năng lượng điện tử lãnh đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban quần chúng. #, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh;

c) Xuất bản, kiến thiết Công báo tỉnh;

d) Thiết lập, cai quản cùng duy trì hoạtcồn mạng tin học của Ủy ban nhân dân thức giấc.

9. Bảo đảm các điều kiện đồ hóa học, kỹthuật:

a) Bảo đảm những ĐK thiết bị hóa học, kỹthuật mang lại hoạt động vui chơi của Ủy ban dân chúng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Phục vụ những chuyến công tác làm việc, làmvấn đề, tiếp khách hàng của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban quần chúng thức giấc.

Xem thêm: Modem Bộ Phát Wifi Chính Hãng Vnpt Phân Phối Igate Aw300N, Gói Cước Internet

10. Hướng dẫn nghiệp vụ hành chínhvnạp năng lượng phòng:

Chủ trì, phối hợp với Vnạp năng lượng chống Đoàn Đại biểu Quốc hội và Vănphòng Hội đồng quần chúng. # tỉnh giấc tổng kết, trả lời trình độ chuyên môn, nhiệm vụ hànhchính văn uống phòng đối với Văn uống chống những Snghỉ ngơi, Văn uống chống Hội đồng dân chúng với Ủy bandân chúng cấp cho huyện, công chức Vnạp năng lượng chống - Thống kê làng, phường, thị xã.

11. Thực hiện nay nhiệm vụ quản trị nội bộ:

a) Tổ chức tiến hành những vnạp năng lượng bạn dạng, quyhoạch, planer vì chưng phòng ban có thẩm quyền phát hành hoặc phê lưu ý liên quan đếnhoạt động vui chơi của Văn uống phòng Ủy ban quần chúng. # tỉnh;

b) Tiếp thừa nhận, xử trí văn uống phiên bản vì chưng cơquan liêu, tổ chức, cá nhân gửi Văn uống chống Ủy ban dân chúng tỉnh; ban hành với quản lí lývăn phiên bản theo quy định;

c) Hợp tác nước ngoài theo điều khoản của pháp luật với sự cắt cử hoặc ủy quyềncủa Ủy ban quần chúng. #, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh;

d) Nghiên cứu vãn, vận dụng kết quả nghiêncứu vãn kỹ thuật với cải tân hành bao gồm giao hàng nhiệm vụ được giao;

đ) Quản lý tổ chức cỗ máy, biên chếcông chức, tổ chức cơ cấu ngạch công chức, vị trí câu hỏi có tác dụng, tổ chức cơ cấu viên chức theo tiêuchuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc với con số bạn thao tác trong những đơn vị chức năng sự nghiệpở trong Văn uống chống Ủy ban dân chúng tỉnh;

e) Thực hiện tại cơ chế chi phí lương cùng cáccơ chế, chính sách đãi ngộ, khen thưởng trọn, kỷ hình thức, huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng về chuyênmôn, nhiệm vụ đối với công chức, viên chức với người lao rượu cồn trực thuộc phạm vi quảnlý của Văn chống Ủy ban nhân dân tỉnh;

g) Hướng dẫn, soát sổ Việc thực hiệnvẻ ngoài trường đoản cú chủ, từ bỏ Chịu trách nát nhiệmso với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; làm chủ với Chịu đựng trách rưới nhiệm vềtài chính, tài sản được giao theo quy định;

h) Thực hiện tại nhiệm vụ, quyền hạn khácvị Ủy ban quần chúng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thức giấc giao hoặc theo điều khoản củađiều khoản.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨCVÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Lãnh đạoVăn uống chống Ủy ban quần chúng. # tỉnh

1. Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dânthức giấc gồm tất cả Chánh Văn uống chống với không thực sự 03 Phó Chánh Văn uống phòng.

2. Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh bổnhiệm Chánh Vnạp năng lượng chống, Phó Chánh Văn uống phòng theo mức sử dụng của lao lý.

Điều 4. Cơ cấu tổchức

1. Đơn vị hành chính gồm:

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Kinch tế;

c) Phòng Khoa giáo - Văn xã;

d) Phòng Nội chính;

đ) Phòng Công nghiệp;

e) Phòng Nông nghiệp;

g) Phòng Hành thiết yếu - Tổ chức;

h) Phòng Kiểm soát giấy tờ thủ tục hànhchính;

i) Phòng Quản trị - Tài vụ;

k) Ban Tiếp công dân tỉnh;

2. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộcgồm:

a) Trung trọng điểm Tin học tập - Công báo;

b) Cổng biết tin năng lượng điện tử;

c) Nhà khách Nghệ An.

3. khi gồm Quyết định phê cẩn thận Đề án sắp xếp tổ chức triển khai bộ máy, tinc giản biên chếvới cơ cấu tổ chức lại đội hình cán cỗ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệutrái hoạt động của Văn phòng UBND thức giấc thì thực hiện theo Quyết định đó.

Điều 5. Biên chếcông chức với số lượng người thao tác tại đơn vị sự nghiệp công lập

Biên chế công chức, con số ngườilàm việc trên đơn vị sự nghiệp công lập nằm trong Vnạp năng lượng phòng Ủy ban quần chúng. # thức giấc đượcgiao bên trên cơ sở vị trí bài toán làm cho, đính thêm cùng với chức năng, nhiệm vụ, trọng lượng côngvấn đề và phía bên trong tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp của tỉnh giấc vày cấpgồm thđộ ẩm quyền giao.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC,CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Chế độlàm việc

1. Vnạp năng lượng phòng Ủy ban nhân dân thức giấc vàcác đơn vị chức năng trực nằm trong làm việc theo chính sách thủ trưởng, đảm bảo chính sách tậptrung dân nhà.

2. Chánh Văn chống chịu đựng trách nhiệmtrước Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thức giấc và trước quy định về cục bộ chuyển động củaVăn uống chống Ủy ban dân chúng tỉnh; là công ty tài khoản phòng ban Văn chống Ủy ban nhândân tỉnh.

3. Phó Chánh Văn chống giúp Chánh Vănphòng tiến hành nhiệm vụ, được Chánh Vnạp năng lượng phòng cắt cử theo dõi và quan sát từng lĩnh vựcquá trình, chịu đựng trách rưới nhiệm trước Chánh Vnạp năng lượng chống, trước luật pháp về lĩnh vựccác bước được cắt cử.

lúc Chánh Vnạp năng lượng chống vắng ngắt phương diện, một PhóChánh Văn chống được Chánh Văn chống ủy nhiệm quản lý hoạt động của Vnạp năng lượng phòngỦy ban quần chúng tỉnh giấc.

4. Trưởng các đơn vị trực thuộc Văn chống Ủy ban dân chúng thức giấc chịu trách nhiệm trướcChánh Vnạp năng lượng phòng với Phó Chánh Vnạp năng lượng chống prúc trách rưới nghành về toàn cục hoạt độngcủa đơn vị chức năng mình.

5. Công chức, viên chức Chịu đựng sự lãnhđạo, chỉ đạo, điều hành cùng cắt cử các bước của chỉ đạo Văn uống phòng Ủy bannhân dân tỉnh giấc với lãnh đạo cung cấp chống trực tiếp; thực hiện chế độ báo cáo theoquy định thao tác của cơ sở.

Điều 7. Chế độtrách rưới nhiệm

1. Văn phòng Ủy ban quần chúng thức giấc chịutrách nát nhiệm so với phần nhiều sự việc tđê mê mưu, khuyến cáo trực thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyềnhạn theo điều khoản.

2. Chuyên viên, chỉ huy cấp phòng vàchỉ đạo Vnạp năng lượng chống Ủy ban nhân dân thức giấc Chịu trách nát nhiệm về ý kiến tyêu thích mưu, đềxuất của chính mình.

Điều 8. Mối quanhệ công tác

1. Văn uống phòng Ủy ban quần chúng. # thức giấc chịusự lãnh đạo, làm chủ về biên chế vàcông tác làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự chỉ huy, bình chọn, lý giải về chuyênmôn, nghiệp vụ của Văn phòng Chính phủ.

2. Văn uống phòng Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc cótrách nát nhiệm định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ủy ban quần chúng tỉnh giấc và Văn phòngChính phủ tình hình, kết quả thực hiện trách nhiệm được giao.

3. Văn phòng Ủy ban dân chúng tỉnh giấc phốiphù hợp với Văn chống Tỉnh ủy, Vnạp năng lượng chống Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn uống phòng Hội đồngdân chúng tỉnh giấc, các Sngơi nghỉ, ngành, Ủy ban quần chúng cấp thị xã với phòng ban, tổ chức triển khai cóliên quan vào câu hỏi tsi mưu, góp Ủy ban quần chúng. # tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhândân thức giấc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trực thuộc thđộ ẩm quyền.

Điều 9. Tổ chứcthực hiện

1. Chánh Vnạp năng lượng chống Ủy ban dân chúng tỉnhcó trách nhiệm:

a) Rà rà, ý kiến đề xuất sửa đổi, bổsung hoặc sửa thay đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn uống bản liên quan đến tổ chức hoạtđụng, quan hệ công tác làm việc của Văn phòng Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc với các phòng ban cótương quan, đảm bảo phù hợp cùng với Quy định này;

b) Chủ trì, păn năn phù hợp với Giám đốc SởNội vụ trình Ủy ban quần chúng, Chủtịch Ủy ban dân chúng thức giấc phát hành các vnạp năng lượng phiên bản vẻ ngoài trên Khoản 1; Điểm a Khoản2 Điều 2 Quy định này;

c) Rà soát, tsay đắm mưu đến Ủy ban nhândân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa thay đổi, bổ sung cập nhật các quy định, vẻ ngoài liênquan lại, đảm bảo tương xứng cùng với Quy định này;

d) Ban hành vnạp năng lượng bản vẻ ngoài chứcnăng, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của các đơn vị chức năng ở trong Vnạp năng lượng phòng Ủy ban quần chúng. # tỉnhvới quy chế thao tác làm việc của Vnạp năng lượng chống Ủyban nhân dân tỉnh giấc tương xứng cùng với tính năng, trọng trách, nghĩa vụ và quyền lợi cùng cơ cấu tổ chứcmới;

đ) Sắp xếp, sắp xếp, điều đụng, bổ nhiệm,kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức đảm bảo an toàn triển khai gồm công dụng nhiệm vụđược giao;

e) Định kỳ thường niên, report Ủy bandân chúng thức giấc thực trạng, công dụng triển khai Quy định này.

2. Trong quy trình thực hiện, nếu như cóvụ việc tạo nên hoặc khó khăn vướng mắc, Chánh Vnạp năng lượng chống pân hận phù hợp với Giám đốcSsống Nội vụ tổng đúng theo trình Ủy ban dân chúng thức giấc để mắt tới, bổ sung cập nhật, sửa đổikịp lúc./.