Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ban Quản Lý Dự Án

2. Quản lý dự án đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định chi tiêu của quản trị úy ban quần chúng. # tỉnh Sóc Trăng và những dự án khác vị cấp có thẩm quyền giao; 3. Nhấn ủy thác thống trị dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu; 4. Thực hiện chuyển động tư vấn đầu tư xây dựng (quản lý dự án, lập dự án, thiết kế, giám sát, ...) bên trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ làm chủ dự án được giao, bao gồm đủ điều kiện về năng lượng thực hiện; 5. Triển khai các tác dụng khác khi quản trị ủy ban quần chúng tỉnh giao.

Bạn đang xem: Chức năng nhiệm vụ của ban quản lý dự án

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn Ban thống trị dự án 2 tỉnh giấc Sóc Trăng có trách nhiệm tiến hành các nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ như sau: 1. Tiến hành các nhiệm vụ, quyền lợi của chủ đầu tư chi tiêu gồm: a) Lập planer dự án: lập, trình phê duyệt y kế hoạch triển khai dự án hàng năm, vào đó khẳng định rõ những nguồn lực sử dụng, quy trình tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu unique và tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện; b) Tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: thực hiện các thủ tục liên quan cho quy hoạch xây dựng, áp dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng nghệ thuật và bảo đảm an toàn cảnh quan, môi trưòng, phòng phòng cháy no có liên quan đến xây đắp công trình; tổ chức triển khai lập dự án, trình thấm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân cho vay vốn đầu tư chi tiêu và thực hiện các các bước chuấn bị dự án khác; c) các nhiệm vụ tiến hành dự án: thuê bốn vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê chăm bẵm hoặc tố chức ngấm định, phê xem xét thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); nhà trì phối họp với cơ quan, tổ chức liên quan triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) cùng thu hồi, giao thừa nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa lựa chọn nhà thầu với kỷ phối hợp đồng xây dựng; đo lường và thống kê quá trình thực hiện; giải ngân, giao dịch thanh toán theo họp đồng kiến thiết và các quá trình cần thiết khác; d) các nhiệm vụ chấm dứt xây dựng, bàn giao công trình xây dựng để vận hành, sử dụng: tổ chức triển khai nghiệm thu, bàn giao dự án công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý họp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư chi tiêu xây dựng dự án công trình và bảo hành công trình; đ) các nhiệm vụ cai quản tài chính và giải ngân: tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và họp đồng cam kết kết với nhà thầu xây dựng; tiến hành chế độ thống trị tài chính, gia tài của Ban quản lý dự án theo quy định; e) các nhiệm vụ hành chính, điều phổi và nhiệm vụ giải trình: tổ chức triển khai văn phòng và làm chủ nhân sự Ban cai quản dự án; thực hiện cơ chế tiền lương, cơ chế đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, fan lao hễ thuộc phạm vi quản ngại lý; tùy chỉnh hệ thống thông tin nội bộ và luư trữ thông tin; cung cấp tin và giải trình chính xác, đúng lúc về hoạt động của Ban cai quản dự án theo yêu thương câu của fan quyết định đầu tư chi tiêu và của các cơ quan đơn vị nước gồm thâm quyền;

g) những nhiệm vụ giám sát, reviews và báo cáo: thực hiện giám sát đánh giá chi tiêu theo nguyên lý pháp luật; chu kỳ đánh giá, report kết quả thực hiện dự án cùng với ngưò"i quyết định đầu tư, cơ quan cai quản nhà nước bao gồm thấm quyền. 2. Thực hiện các nhiệm vụ thống trị dự án gồm: a) Tổ chức thực hiện các nội dung cai quản dự án theo cơ chế tại Điều 66 cùng Điều 67 của luật xây dựng năm 2014; b) Phối họp chuyển động với tổ chức, cá thể tham gia triển khai dự án để đảm bảo an toàn yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an ninh và bảo đảm an toàn môi trưòng; c) triển khai các nhiệm vụ làm chủ dự án khác vày người ra quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện. 3. Dìm ủy thác thống trị dự án theo họp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác lúc được yêu cầu, phù họp cùng với năng lực hoạt động của mình. 4. đo lường thi công xây dựng dự án công trình khi đủ điều kiện năng lực chuyển động theo biện pháp của pháp luật. 5. Thực hiện các trọng trách và quyền hạn khác do quản trị ủy ban dân chúng tỉnh giao. Điều 4. Cơ cấu tổ chức, biên chế 1. Tổ chức cơ cấu tổ chức a) cơ cấu tổ chức lãnh đạo: Ban thống trị dự án 2 có Giám đốc và không thật 04 Phó Giám đốc. - người có quyền lực cao là fan đứng đầu đon vị, chịu trách nhiệm trước ủy ban quần chúng tỉnh, quản trị ủy ban quần chúng tỉnh và trước quy định về toàn bộ hoạt động vui chơi của Ban cai quản dự án 2 và là chủ thông tin tài khoản của đon vị. - phó giám đốc là bạn giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước chủ tịch và trước quy định về các nhiệm vụ được phân công; khi người có quyền lực cao vắng mặt, một phó tổng giám đốc được chủ tịch ủy nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động vui chơi của Ban thống trị dự án 2. B) cơ cấu tổ chức phòng chức năng, nghiệp vụ,gồm: - Văn phòng; - phòng Tài bao gồm - Kế hoạch; - Phòng kỹ thuật - Thẩm định; - Phòng dự án 1 ; - Phòng dự án công trình 2. Tùy theo tình hình thực tế và yêu thương cầu cải cách và phát triển của Ban làm chủ dự án 2 trong quy trình hoạt động, chủ tịch Ban làm chủ dự án 2 quyết định việc sắp đến xếp, khiếu nại toàn (thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể), tổ chức những phòng chức năng, nghiệpvụ trực thuộc Ban trên đại lý phù họp cùng với chức năng, trách nhiệm được giao, phù họp với cách thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tố chức bộ máy, biên chế và kinh phí chuyển động được phê duyệt. 2. Biên chế (sổ số lượng dân cư làm việc) a) giám đốc Ban thống trị dự án 2 có trách nhiệm xây dựng, sửa đổi, bổ sung cập nhật Đe án vị trí việc làm để làm cơ sở khẳng định số lượng ngưòi thao tác phù họp với nhu yếu và nhiệm vụ được giao, trình cấp gồm thấm quyền phê duyệt; b) việc xây dựng chiến lược và tổ chức tuyển dụng lao rượu cồn của Ban quản lý dự án 2 được địa thế căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức, tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp đối với viên chức nằm trong Ban, quỹ chi phí lưong được giao và pháp luật của pháp luật có liên quan. Điều 5. Quyền và trách nhiệm của các thành viên Ban thống trị dự án 2 1. Quyền lợi và nghĩa vụ và trọng trách của giám đốc Ban quản lý dự án 2 a) người có quyền lực cao Ban quản lý dự án 2 là người thay mặt đại diện theo pháp luật của Ban làm chủ dự án 2; chịu trách nhiệm trước úy ban dân chúng tỉnh, chủ tịch úy ban quần chúng. # tỉnh cùng trước pháp luật về toàn bộ hoạt động vui chơi của Ban. B) giám đốc Ban thống trị dự án 2 có nhiệm vụ - Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo như đúng quy định. - thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, report đột xuất về tình hình, kết quả buổi giao lưu của Ban theo yêu mong của cơ quan bao gồm thấm quyền. - người có quyền lực cao Ban quản lý dự án 2 có trách nhiệm phối họp với cung cấp ủy Đảng (hoặc chi bộ), Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở những công tác như sau: + thu xếp bộ máy, sắp xếp nhân sự, quyết định những biện pháp quản lý, áp dụng và tiến hành chế độ, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ lao rượu cồn thuộc thẩm quyền theo phân cung cấp của úy ban nhân dân tỉnh về làm chủ viên chức và fan lao động. + người có quyền lực cao Ban quản lý dự án 2 thống nhất với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trước khi quyết định phát hành và tổ chức triển khai thực hiện: quy chế dân chủ, Quy chế chi phí nội bộ, quy chế thi đua, khen thưởng, quy chế trả lương, Nội quy lao động; phối họp tổ chức Hội nghị viên chức và fan lao động hàng năm theo quy định; giữ lại gìn hòa hợp nội bộ, bảo vệ kỷ luật, kỷ cương, tổ chức tiến hành các chính sách chính sách, quan tâm cải thiện đời sống đồ chất, niềm tin của viên chức và bạn lao hễ trong Ban. 2. Nghĩa vụ và quyền lợi và trách nhiệm của các Phó giám đốc Ban quản lý dự án 2 a) các Phó chủ tịch của Ban cai quản dự án 2 là fan giúp người đứng đầu về một số buổi giao lưu của Ban, phụ trách trước người có quyền lực cao và trước luật pháp về trọng trách được phần công. B) phó giám đốc Ban quản lý dự án 2 triển khai nhiệm vụ cụ thể theo cắt cử của Giám đốc, được người đứng đầu Ban thống trị dự án 2 giao nhiệm vụ Giám đốcquản lý dự án khi có đủ đk theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm năm ngoái của cơ quan chỉ đạo của chính phủ vê cai quản dự án đâu tư xây dựng. 3. Nghĩa vụ và quyền lợi và trọng trách của Ke toán trưởng Ban cai quản dự án 2 a) kế toán tài chính trưởng Ban cai quản dự án 2 do chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề xuất của giám đốc Ban làm chủ dự án 2; phụ trách trong triển khai nhiệm vụ trước Ban người đứng đầu và trước luật pháp theo phép tắc hiện hành. B) kế toán tài chính trưởng có nhiệm vụ giúp chủ tịch Ban quản lý dự án 2 trong việc quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng các dự án được giao quản lý và cai quản thu, bỏ ra kinh phí hoạt động của Ban quản lý dự án 2. C) kế toán tài chính trưởng được xẻ trí nằm trong Phòng Tài chủ yếu - Kế toán. 4. Quyền và nhiệm vụ của viên chức Ban quản lý dự án 2 a) Được đảm bảo về điều kiện làm việc, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cùng được hưởng những quyền lợi theo chế độ của pháp luật. B) tất cả trách nhiệm triển khai và ngừng nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt pháp luật, chế độ hiện hành với quy chế làm việc của đoư vị; có quyền không đồng ý thực hiện các bước được giao lúc xét thấy các bước đó tác động đến uy tín và quyền lợi và nghĩa vụ của đối chọi vị, nhung phải được sự đồng ý chấp thuận của Trưởng chống phụ trách. C) bao gồm quyền khuyến nghị đóng góp ý kiến, biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao cùng xây dựng 1-1 vị. D) phụ trách trước Trưởng phòng cùng Ban người có quyền lực cao Ban cai quản dự án 2 về công dụng thực hiện trách nhiệm được giao. đ) có trách nhiệm bảo vệ và áp dụng tiết kiệm, tác dụng tài sản của đối kháng vị.

II. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI SẢN, TÀI CHÍNH Điều 6. Quyền và trách nhiệm về quản lí lý, áp dụng tài sản 1. Ban làm chủ dự án 2 gồm trách nhiệm cai quản tài sản nhà nước theo qui định của pháp luật về quản lý, sử dụng gia tài Nhà nước tại đơn vị chức năng sự nghiệp công lập. 2. Việc cai quản sử dụng đất tại đơn vị chức năng sự nghiệp phải tiến hành theo đúng luật của hiện tượng đất đai và các văn bạn dạng hướng dẫn thi hành. Điều 7. Quyền và trọng trách về tài chính 1. Ban làm chủ dự án 2 được thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cai quản tài chính theo luật pháp của quy định đối cùng với đon vị sự nghiệp công lập. 2. Nguồn tài chủ yếu của Ban được bảo đảm từ chi phí quản lý các dự án được giao cùng từ mối cung cấp thu thực hiện dịch vụ, tư vấn thống trị dự án và những nguồn thu không giống theo cách thức của pháp luật. 3. Sử dụng nguồn tài chính, phân phối tác dụng tài chính những năm theo lao lý của pháp luật.

4. Lập cùng chấp hành dự trù thu, bỏ ra theo chính sách của pháp luật.

Xem thêm: Cơ Cấu Tổ Chức Phòng Nhân Sự Gồm Những Bộ Phận Nào ? Tổng Hợp Các Vị Trí Liên Quan Tới Nhân Sự

III. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Điều 8. Qui định làm việc 1. Ban làm chủ dự án 2 thao tác làm việc theo chính sách thủ trưởmg. Mọi hoạt động vui chơi của Ban thống trị dự án 2 rất nhiều phải tuân thủ theo giải pháp của pháp luật và Quy chế làm việc của Ban. 2. Vào phân công các bước phải bảo vệ đúng người, đúng việc trên nguyên tắc: một phòng, một ngưòi đưọ"c giao triển khai nhiều việc; một câu hỏi chỉ giao cho 1 phòng hoặc một người chịu trách nhiệm chính thực hiện. Công việc được giao đến phòng như thế nào thì lãnh đạo phòng kia phải chịu trách nhiệm về quality và tiến độ. 3. Chống được giao là mai dong hoặc nhà trì xử lý quá trình thì lãnh đạo phòng nên xử lý theo phép tắc chủ động, phối họp với đon vị, cá nhân có tương quan để ra quyết định và tự phụ trách về chất lưọng, tiến trình công việc. Những phòng phối kết hợp phải có nhiệm vụ đóng góp chủ kiến theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thời gian quy định. 4. Giải quyết các bước phải theo như đúng trình tự, thủ tục, thời gian của quy định quy định với chương trình, kế họach, lịch thao tác làm việc của Ban. 5. Bảo vệ phát huy năng lực, sở trưòng của viên chức và bạn lao động; nêu cao niềm tin trách nhiệm của cá nhân trong việc phối họp công tác, trao đổi tin tức trong giải quyết các bước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ được điều khoản quy định. Điều 9. Cơ chế hội họp, báo cáo, kiểm tra, giám sát, phối họp công tác 1. Cơ chế hội họp a) Tuân thủ chế độ làm việc, hội họp, họp báo hội nghị của ủy ban dân chúng tỉnh Sóc Trăng. B) Lãnh đạo những phòng tác dụng và các cá thể hàng tuần phải bao gồm lịch, chưong trình công tác làm việc cụ thế; c) mặt hàng tuần lãnh đạo Ban họp vói các phần tử để tiến công giá tác dụng công tác, chương trình công tác làm việc tuần tiếp theo để report họp giao ban của ủy ban quần chúng. # tỉnh. D) mỗi tháng họp chu kỳ để kiểm điểm, reviews tình hình tiến hành công việc, kiến thiết chương trình công tác làm việc tháng đề cập tiếp. Vào kỳ họp thời điểm cuối tháng có mời những nhà thầu tham dự (nếu cần) đế báo cáo tình hình triển khai họp đồng đã ký kết kết cùng để chỉ huy Ban giải quyết các khó khăn khăn, vướng mắc vào thi công. đ) tổ chức triển khai hội nghị sơ kết, tổng kết quý, 06 tháng, cả năm. Bên cạnh ra, Ban cai quản dự án 2 có thể tố chức những hội nghị đột xuất, hội nghị chuyên đề có liênquan cho những lĩnh vực do Ban quản lý dự án 2 cai quản lý. 2. Chính sách kiểm tra, đo lường a) Ché độ kiểm tra, thống kê giám sát đối với dự án được giao quản ngại lý: người đứng đầu Ban làm chủ dự án 2 có trách nhiệm phối họp thực hiện cơ chế kiểm tra, đo lường và tính toán đổi với dự án được giao cai quản theo khí cụ của quy định hiện hành. B) chính sách kiểm tra, thống kê giám sát các hoạt động trong nội cỗ Ban cai quản dự án 2 - những thành viên vào Ban quản lý dự án 2 địa thế căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, khí cụ của quy chế làm việc, cách thức của lao lý đế chủ động, tự kiểm tra, kiểm tra soát tác dụng thực hiện trọng trách được giao. - Lãnh đạo những phòng công dụng xây dựng chiến lược kiểm tra, giám sát buổi giao lưu của đơn vị mình, kịp thời phát hiện, xử lý khắc phục. - Ban cai quản dự án 2 xây dựng khối hệ thống kiếm tra, đo lường các vận động trong nội bộ, làm cho cơ sở cho những bộ phận, member trong Ban triển khai tiến hành hiệu quả. - Định kỳ tố chức tự tìm tra, giám sát trong nội cỗ để đúng lúc phát hiện, cách xử trí khắc phục. 3. Chế độ phối họp công tác làm việc a) Ban cai quản dự án 2 chịu đựng sự quản lí lý, lãnh đạo trực tiếp của ủy ban quần chúng. # tỉnh, chủ tịch ủy ban dân chúng tỉnh Sóc Trăng. B) mối quan hệ giữa Ban làm chủ dự án 2 và các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân những huyện, thị xã, tp là côn trùng quan hệ phối hợp trong triển khai triển khai nhiệm vụ được úy ban quần chúng tỉnh giao. C) Ban làm chủ dự án 2 công ty động contact với các cơ quan công dụng và tổ chức chính quyền địa phương đề xuất phối họp, cung cấp giải quyết các các bước có tương quan để tổ chức thực hiện dự án đúng tiến độ; chủ động phối họp với ủy ban nhân dân cùng Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư những huyện, thị xã, tp trong công tác thống kê, kiểm đếm với triển khai tiến hành các giải pháp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đế hóa giải mặt bằng những dự án được giao nhà đầu tư. IV. MỐI quan lại HỆ CÔNG TÁC Điều 10. Ban thống trị dự án 2 chịu đựng sự cai quản toàn diện cùng trực tiếp của ủy ban quần chúng tỉnh, chủ tịch ủy ban quần chúng tỉnh Sóc Trăng. Điều 11. Đối với chủ đầu tư chi tiêu ủy thác cai quản dự án, chủ cai quản sử dụng dự án công trình 1. Thực hiện các quyền, nghĩa vụ so với các chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án. 2. Phối họp với chủ cai quản sử dụng dự án công trình khi lập, phê duyệt trách nhiệm thiêt kê desgin công trình, sơn chức chọn lọc nhà thầu cùng nghiệm thu, bàn giaocông trình xây dựng hoàn thành vào vận hành, sử dụng (kể cả câu hỏi thực hiện bảo hành công trình theo quy định). 3. Bàn giao dự án công trình xây dựng ngừng cho chủ chi tiêu hoặc chủ làm chủ sử dụng theo dụng cụ của pháp luật; làm chủ công trình xây dựng dứt trong thời hạn chưa khẳng định được chủ cai quản sử dụng dự án công trình theo yêu cầu của người quyết định đầu tư. Điều 12. Đối với đơn vị thầu thỉ công xây dựng 1. Tổ chức triển khai lựa lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án công trình do mình cai quản đầu bốn hoặc được ủy thác quản lý thực hiện; đàm phán, ký kết và tiến hành hợp đồng vó"i bên thầu xây dựng được tuyển lựa theo dụng cụ của pháp luật. 2. Tiến hành các quyền, nghĩa vụ đối với nhà thầu gây ra theo điều khoản của họp đồng thiết kế và cơ chế của luật pháp có liên quan. 3. Tiếp nhận, giải pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc ý kiến đề xuất cấp gồm thẩm quyền xử lý các đề xuất, vướng mắc trong phòng thầu trong quá trình thực hiện. Điều 13. Đối vói những sở, ban, ngành và cơ quan ban ngành địa phương 1. Trong mối quan hệ với các ngành tổng họp, Ban quản lý dự án 2 chịu đựng sự kiểm soát và điều hành về tổ chức, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý tài chính; phải report thường kỳ theo hình thức cho cơ quan thống trị nhà nước có tương quan như: Sở planer và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, cục Thống kê, Kho bạc đãi Nhà nước... 2. Đối với các ngành trình độ khác, Ban quản lý dự án 2 có mối quan hệ bình đẳng. Vào trường họp Ban quản lý dự án 2 chịu trách nhiệm quản lý những dự án công trình liên quan mang đến ngành chuyên môn (do ra quyết định của ủy ban dân chúng tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh) thì Ban cai quản dự án 2 đề nghị có trách nhiệm và tạo mối quan hệ nghiêm ngặt để thống nhất đông đảo vấn đề cần thiết liên quan mang lại việc sẵn sàng dự án, chuẩn bị đầu tư và trien khai triển khai dự án. 3. Đối với những địa phương vào toàn tỉnh, Ban quản lý dự án 2 quan hệ, họp tác nghiêm ngặt với cơ quan ban ngành địa phương trong những khâu chuẩn bị điều tra khảo sát, lập dự án, thiết nói công trình, triển khai tiến hành dự án, công tác bồi thường, cung ứng và tái định cư..., nhất là so với các công trình hạ tầng liên quan đến đất đai, đơn vị cửa, đồ vật kiến trúc, môi trường sinh thái, sinh hoạt của nhân dân. 4. Những sở, ban, ngành, ủy ban quần chúng. # huyện, thị xã, thành phố, ủy ban quần chúng xã, phường, thị trấn có nhiệm vụ phôi họp, giải quyêt nhanh, kịp thời những đê nghị của Ban quản lý dự án 2 theo vẻ ngoài pháp luật; hỗ trợ, tạo mọi điều kiện dễ ợt để Ban làm chủ dự án 2 dứt tốt trách nhiệm được giao. 5. Ban quản lý dự án 2 bao gồm quyền yêu cầu những cơ quan liêu hữu quan của phòng nước ra mắt công khai các văn bản, quy định có tương quan đến quá trình đâu tư xây dựng dự án công trình như quy hoạch, tài nguyên, đảm bảo di tích và những nội dung không giống theo nguyên lý để Ban thống trị dự án 2 được biết và thuộc phối họp thực hiện. 6. Ban quản lý dự án 2 có trọng trách báo cáo, giải trình về thực trạng thực hiện cai quản dự án khi được yêu cầu, về sự việc cố công trình, an ninh trong xây dụngvới cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền và khuyến cáo biện pháp phối kết hợp xử lý những sự việc vượt thẩm quyền; đồng thời chịu đựng sự kiểm tra, đo lường và thống kê của ban ngành nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.