Cho Dung Dịch Ba(Oh)2 Đến Dư Vào 100Ml

*

Bạn đang xem: Cho dung dịch ba(oh)2 đến dư vào 100ml

*

Cho dung dịch Ba(OH)2 mang lại dư vào 100ml dung dịch X có cất những ion: NH4+, SO42-, NO3-thì tất cả 23,3 gam một kết tủa được tạo nên thành với nấu nóng thì chỉ bao gồm 6,72 lkhông nhiều (đktc) một hóa học khí bay ra. Nồng độ mol của (NH4)2SO4với NH4NO3 trong hỗn hợp X là bao nhiêu?


*
Hỏi bài tập, thầy cô VietJaông xã trả lời miễn phí!

*
Thi online bên trên tiện ích VietJaông xã. Tải ngay!


Đáp án B

Ba2++ SO42- →BaSO4

0,1 ← 23,3/233

NH4++ OH- →NH3+ H2O

0,3← 0,3

Theo ĐLBT ĐT thì: nNO3(-)=0,1 mol

Vậy dung dịch X bao gồm 0,1 mol (NH4)2SO4 và 0,1 mol NH4NO3

Suy ra mật độ mol (NH4)2SO4 1M và NH4NO3 1M


*

*

Xem thêm: Bài Văn Chứng Minh Bình Ngô Đại Cáo Là Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Thứ 2 Của Dân Tộc

*

Dung dịch X chứa 0,12 mol Na+; x mol SO42-; 0,12 mol Cl- và 0,05 mol NH4+. Cho 300ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X cho đến khi những làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thanh lọc vứt kết tủa, chiếm được dung dịch Y. Cô cạn Y, nhận được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:


Dung dịch X chứa các ion: Fe3+, SO42−, NH4+, Cl-. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1 chức năng với lượng dư hỗn hợp NaOH, đun cho nóng chiếm được 0,672 lít khí (sinh sống đktc) cùng 1,07 gam kết tủa

- Phần 2 công dụng cùng với lượng dư dung dịch BaCl2, chiếm được 4,66 gam kết tủa. Tổng trọng lượng muối bột khan nhận được Khi cô cạn ½ hỗn hợp X là (quy trình cô cạn chỉ gồm nước cất cánh hơi)


Dung dịch A tất cả 5 ion: Mg2+, Ca2+, Ba2+, 0,1 mol Cl- cùng 0,2 mol NO3-. Thêm lỏng lẻo hỗn hợp K2CO3 1M vào hỗn hợp A cho khi lượng kết tủa lớn nhất. Tính thể tích dung dịch K2CO3 bắt buộc dùng.


Có 500ml dung dịch X chứa Na+, NH4+, CO32- với SO42-. Lấy 100ml dung dịch X tính năng với lượng dư hỗn hợp HCl thu 2,24 lít khí (đktc). Lấy 100ml dung dịch X mang đến công dụng cùng với lượng dư hỗn hợp BaCl2 thấy gồm 43 gam kết tủa. Lấy 100 ml hỗn hợp X tác dụng cùng với lượng dư hỗn hợp NaOH thu được 4,48 lkhông nhiều khí NH3 (đktc). Tính tổng trọng lượng muối có vào 500ml hỗn hợp X.


Trộn hỗn hợp chứa Ba2+, OH- 0,06 mol và Na+ 0,02 mol với dung dịch cất HCO3- 0,04 mol; CO32- 0,03 mol với Na+. Kân hận lượng kết tủa nhận được sau khoản thời gian trộn là: