CHO CHẤT X TÁC DỤNG VỚI MỘT LƯỢNG VỪA ĐỦ DUNG DỊCH NAOH

Câu hỏi :

Cho hóa học X tính năng với một lượng vùa dùng dung dịch NaOH, sau đó cô cạn hỗn hợp thu được hóa học rắn Y và chất hữu cơ Z. đến Z công dụng với AgNO3 trong hỗn hợp NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tính năng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X rất có thể là


*