Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở việt nam

*

*

I. Cuộc khai quật thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp 1897-1914

Sau khi dứt cuộc bình định, Pháp khai thác thuộc địa lần thứ nhất với đồ sộ lớn, để tách bóc lột dân chúng Việt Nam, đặt cơ sở thống trị thọ dài.

Bạn đang xem: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở việt nam

1. Tổ chức bộ lắp thêm nhà nước của thực dân Pháp

a. Mục tiêu của cuộc khai thác:

- phân chia rẽ những dân tộc Đông Dương.

-Tăng cường áp bức, kìm kẹp có tác dụng giàu mang lại tư bản Pháp.

-Biến Đông Dương thành một tỉnh của Pháp.

-Tổ chức bộ đồ vật nhà nước của thực dân Pháp.

-Năm 1887 Pháp lập Liên Bang Đông Dương.

b. Việt nam giới bị chia làm ba xứ:

-Bắc Kỳ là xứ nửa bảo hộ đứng đầu là Thống sứ Pháp.

-Trung Kỳ với chế độ bảo hộ, đứng đầu là Khâm Sứ Pháp.

-Nam Kỳ theo chế độ thuộc địa, đứng đầu là Thống đốc Pháp.

-Mỗi xứ gồm nhiều tỉnh đứng đầu là viên quan lại người Pháp.

-Dưới tỉnh là phủ, huyện, châu, dưới là làng mạc xã vị quan chức địa phương cai quản.

c. Nhận xét về hệ thống chủ yếu quyền của Pháp

-Chặt chẽ, với tay xuống tận nông thôn.

-Kết hợp giữa bên nước thực dân và phong kiến.

-Chia Việt phái mạnh thành cha quốc gia riêng biệt biệt là Bắc Kỳ, Trung Kỳ với Nam Kỳ.

-Tất cả đều phục vụ đến lợi ích tư bản Pháp.

*

2. Chế độ kinh tế

- Tích cực: Cuộc khai thác của Pháp làm xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa có yếu tố thực dân; thành thị theo hướng hiện đại ra đời; bước đầu làm cho xuất hiện nền ghê tế mặt hàng hoá, tính chất tự cung tự cấp của nền kinh tế cũ bị phá vỡ.

- Tiêu cực: Một vào những mục tiêu của công cuộc khai quật thuộc địa là vơ vét sức người, sức của quần chúng Đông Dương. Do vậy:

+ Tài nguyên thiên nhiên bị khai quật cùng kiệt

+ Nông nghiệp dậm chân tại chỗ

+ Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

+ Xây dựng hệ thống giao thông vận tải phục vụ mang lại công cuộc bóc lột

+ Thương nghiệp: độc chiếm thị trường VN, đánh các thuế mới, nặng nhất là thuế mối, rượu, thuốc phiện.

Nhận xét:

-Nền kinh tế Việt phái nam lạc hậu, phụ thuộc.

Xem thêm: Qua Quá Trình Tiêu Hóa Chất Nào Sau Đây Trong Thức Ăn Được Biến Đổi Thành Đường Đơn

-Tài nguyên thiên nhiên bị khai quật triệt để.

-Nông nghiệp giậm chân tại chỗ.

-Công nghiệp phạt triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

3. Chính sách văn hóa, giáo dục

-Giai đoạn đầu, bảo trì nền Hán học cũ.

-1905 cải phương pháp giáo dục, mở trường đào tạo người Việt phục vụ đến cai trị của Pháp.

-Ấu học ở xóm thôn học chữ Hán với chữ Quốc ngữ.

-Tiểu học ở phủ, huyện học chữ Hán,chữ Quốc ngữ cùng chữ Pháp.

-Trung học ở tỉnh học chữ Hán, chữ Quốc Ngữ, chữ Pháp bắt buộc.

-Nhận xét:

+ Hạn chế vạc triển giáo dục.

+ bảo trì “văn hóa làng” theo hướng “bần thuộc hóa” với “ngu dân hóa”

+ duy trì thói hư tật xấu.

II. Những chuyển biến của xóm hội Việt Nam


1. Sự hình thành các giai tầng mới trong buôn bản hội

Bên cạnh những giai cấp cũ không ngừng bị phân hoá, làng mạc hội Việt nam giới đã xuất hiện thêm những giai cấp, tầng lớp mới:

- Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng, làm chỗ dựa, tay sai đến thực dân Pháp. Tuy nhiên, tất cả một bộ phận địa chủ vừa cùng nhỏ tất cả tinh thần yêu thương nước.

- Giai cấp nông dân, số lượng đông đảo, bị áp bức bóc lột nặng nề nhất, họ sẵn sàng hưởng ứng, tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Một bộ phận nhỏ mất ruộng đất vào làm cho việc trong những hầm mỏ, đồn điền.

- Tầng lớp tư sản đã xuất hiện, tất cả nguồn gốc từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công, chủ hãng sản xuất buôn... Bị kìm hãm, chèn ép. Bởi vì thế lực ghê tế nhỏ bé, lệ thuộc bắt buộc họ không dám mạnh dạn đấu tranh, chỉ mong mỏi muốn có những nuốm đổi nhỏ để dễ bề có tác dụng ăn sinh sống.

- Tiểu tư sản thành thị, bao gồm chủ các xưởng thủ công nhỏ, cơ sở sắm sửa nhỏ, viên chức cấp thấp với những người làm nghề tự do. Đó là những người bao gồm trình độ học vấn, nhạy bén với thời cuộc cần đã sớm giác ngộ với tích cực gia nhập vào cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ XX.

- công nhân phần lớn xuất thân từ nông dân, có tác dụng việc trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp, lương thấp đề xuất đời sống khổ cực, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống giới chủ nhằm cải thiện đời sống.

2. Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đô thị Việt nam ra đời với phát triển, bắt buộc xuất hiện tầng lớp mới là tiểu tư sản thành thị, tư sản và công nhân

-Tầng lớp tư sản: chủ hãng bán buôn nhỏ; chưa hưởng ứng các cuộc vận động phương pháp mạng

-Tầng lớp tiểu tư sản thành thị: chủ xưởng thủ công nhỏ, viên chức, sinh viên; bao gồm ý thức dân tộc, tích cực tham gia những cuộc vận động cứu nước đầu thế kỷ XX.

-Đội ngũ công nhân xuất thân từ nông dân bị bóc lột, tất cả tinh thần đấu tranh.

3. Xu hướng mới vào cuộc vận động giải phóng dân tộc

-Tư tưởng dân chủ tư sản vày ảnh hưởng của cuộc Duy Tân ở Nhật Bản truyền vào Việt phái mạnh qua sách vở của Trung Quốc.