Chặn Số Điện Thoại Mạng Viettel

Du1ecbch vu1ee5 góp người tiêu dùng chu1eb7n chiu1ec1u gu1ecdi, tin nhu1eafn u0111u1ebfn cu1ee7a 1 hou1eb7c nhiu1ec1u su1ed1 u0111iu1ec7n thou1ea1i không giống nhau theo danh sách cu1ea7n chu1eb7n (Blaông xã List) mà lại người sử dụng u0111ã u0111u0103ng ký. Su1ed1 u0111iu1ec7n thou1ea1i vào list chu1eb7n/ nhu1eadn là thuê bao di u0111u1ed9ng với cu1ed1 u0111u1ecbnh nu1ed9i mu1ea1ng, ngou1ea1i mu1ea1ng, quu1ed1c tu1ebf, những u0111u1ea7u su1ed1 ngu1eafn, các su1ed1 tu1ed5ng u0111ài (1900xx, 1800xx,...).Lu01b0u ý: Riêng vu1edbi những Alias: Ngân Hàng BIDV, MBBANK, VIETTELPAY...) chu1ec9 hu1ed7 tru1ee3 u0111u01b0a vào danh sách chu1eb7n, chu01b0a hu1ed7 tru1ee3 u0111u01b0a vào list nhu1eadn. u0110u0103ng cam kết du1ecbch vu1ee5,sou1ea1n:DKgu1eedi909(7.000u0111/tháng) Chi tiu1ebft liên hu1ec7: 198 (miu1ec5n phí). ","register_code":"DK","unregister_code":"HUY","service_amount":"7000","service_sub":<"id":"QXJ0aWNs1581873361f5eb","subServiceCode":"VAS_ALLBLOCKING_CS_MONTH","title":"Gu00f3i thu00e1ng","short_description":" Chu1eb7n tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c cuu1ed9c gu1ecdi vu00e0 tin nhu1eafnu00a0 ","body_app":" Chu1eb7n tu1ea5t cu1ea3 những cuu1ed9c gu1ecdi và tin nhu1eafn ","charges":"7000","confirm":"Quu00fd khu00e1ch u0111u1ed3ng u00fd su1eed du1ee5ng du1ecbch vu1ee5 Chu1eb7n tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c cuu1ed9c gu1ecdi vu00e0 tin nhu1eafn?","confirm_cancel":"Quu00fd khu00e1ch cu00f3 chu1eafc chu1eafn muu1ed1n hu1ee7y du1ecbch vu1ee5?","register_code":"DK","unregister_code":"HUY","service_view":0,"favorite":0,"cycle":"thu00e1ng","isReg":0,"register_status":"1">,"type_reg":"vas","image":"http://truyền thông media.umakarahonpo.com/upload/ArticleService/08/0d/d0/9026cb40ad908b979e087b93297194a2afa5e179.jpg","icon":"http://media.umakarahonpo.com/upload/13625/20161013/202f49995cda664305ce53452c68891d.png","image_pcclink":"http://truyền thông.umakarahonpo.com/upload/13625/20161013/202f49995cda664305ce53452c68891d.png","icon_pcclink":"http://media.umakarahonpo.com/upload/13625/20161013/202f49995cda664305ce53452c68891d.png","link":"http://umakarahonpo.comhttp://truyền thông.umakarahonpo.com/upload/chan-cuoc-goi-va-tin-nhan-all-blocking","web_url":"http://umakarahonpo.com/di-dong/chi-tiet-dich-vu/QXJ0aWNs15800617a3ede2","face_url":"","youtube_url":"","banner_url":"http://truyền thông media.umakarahonpo.com/upload/ArticleService/91/1e/e9/66e43611b450873beaa0aa436f72e06b1e1d9746.jpg","package_name":"com.viettel.allblocking","iosSchema":"https://itunes.hãng apple.com/us/app/chong-lam-phien/id967587600?mt=8","iosAppLink":"https://itunes.táo bị cắn.com/us/app/chong-lam-phien/id967587600?mt=8","service_view":0,"keywords":"","service_used_state":0,"confirm":"u0110u0103ng ku00fd du1ecbch vu1ee5 AllBlocking (7000u0111/thu00e1ng)?","confirm_cancel":"Vui lu00f2ng xu00e1c nhu1eadn hu1ee7y du1ecbch vu1ee5 All Blocking."}">