Câu hỏi nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lênin

Câu 1 (4 điểm): Phân tích văn bản định nghĩa vật hóa học của Lênin.

Bạn đang xem: Câu hỏi nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lênin

ýnghĩa của định nghĩa so với sự cải cách và phát triển của chủ nghĩa duy vật cùng nhậnthức khoa học.Câu 2 (4 điểm): trình bày mối quan hệ nam nữ biện bệnh giữa vật hóa học và ythức. Từ kia rút ra ý nghĩa cách thức luận đối với hoạt động thực tiễn củabản thân.


*

Câu hỏi ôn tập Những nguyên tắc cơ bản của nhà nghĩa Mác – Lênin HỆ THỐNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN học phần: Những nguyên tắc cơ bạn dạng của chủ nghĩa Mác – Lênin SĐVHT : 7; Khối K11; Hệ: Cao Đẳng thời hạn làm bài: 150 phút (Thí sinh không được thực hiện tài liệu khi làm bài)PHƯƠNG ÁN 2 CÂU/ĐÊ (4-6)I. Loại câu hỏi 4 điểm (12 câu) Câu 1 (4 điểm): Phân tích ngôn từ định nghĩa vật hóa học của Lênin. ýnghĩa của định nghĩa so với sự trở nên tân tiến của ch ủ nghĩa duy vật và nh ậnthức khoa học. Câu 2 (4 điểm): trình bày mối quan hệ nam nữ biện hội chứng giữa vật chất và ythức. Từ kia rút ra ý nghĩa cách thức luận đối với hoạt đ ộng th ực ti ễn c ủabản thân. Câu 3 (4 điểm): nắm rõ nội dung hai nguyên lý cơ phiên bản của công ty nghĩaMác-Lênin. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với vận động th ựctiễn của bản thân. Câu 4 (4 điểm): đối chiếu cặp phạm trù cái phổ biến và cái riêng.Từ đó rútra ý nghĩa cách thức luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân. Câu 5 (4 điểm): trình bày quy phương tiện chuyển hoá từ số đông sự cầm đổivề lượng thành số đông sự biến hóa về chất và ngược lại. Từ đó rút ra ý nghĩaphương pháp luận đối với vận động thực tiễn của bạn dạng thân.Câu 6 (4 điểm): trình bày quy chế độ phủ định của che định. Trường đoản cú đó hiểu rõ sựvận dụng quy công cụ này của việt nam trong viêc lựa chon bé đường đi lên ̣ ̣CNXH.Câu 7 (4 điểm): làm rõ vai trò của thực tiễn so với nhận th ức. Từ đó ch ứngminh rằng con phố biện chứng của việc nhận thức đạo lý là “Từ trực quansinh động đến tư duy trừu tượng, từ tứ duy trừu tượng cho thực tiễn”. Câu 8 (4 điểm): trình diễn mối quan hệ tình dục biện triệu chứng giữa lực lượng sảnxuất cùng quan hệ sản xuất. Từ đó hiểu rõ sự áp dụng quy mức sử dụng này vào ti ếntrình xuất bản chủ nghĩa buôn bản hội làm việc Việt Nam. Câu 9 (4 điểm): hàng hoá là gì? nắm rõ các ở trong tính của hàng hoá.Từ đó đề cập tên đông đảo hàng hoá quan trọng đặc biệt mà em biết cùng lý gi ải bởi vì sao nó là hànghoá quánh biệt? Câu 10 (4 điểm): hiểu rõ nội dung và ảnh hưởng của quy hiện tượng giá trị. ViệtNam đã áp dụng quy lý lẽ này thế nào trong quá trình xây d ựng n ền kinhtế thị trường lý thuyết xã hội công ty nghĩa. Câu 11 (4 điểm): sản phẩm hoá mức độ lao hễ là gì? khi nào sức lao độngtrở thành hàng hoá? làm rõ hai thuộc tính của mặt hàng hoá mức độ lao động. Câu 12 (4 điểm): đem ví dụ về một quá trình sản xuất giá trị th ặng dư.Từ đó cho thấy giá trị thặng dư là gì? Tư bạn dạng bất biến đổi là gì? tư b ản kh ả bi ếnlà gì?II.Loại câu hỏi 6 điểm (12 câu) Câu 1 (6 điểm): rõ ràng giá trị thặng dư giỏi đối, giá trị thặng dưtương đối và cực hiếm thặng dư hết sức ngạch. Tại sao sản xuất cực hiếm thặng dưđược coi là quy luật kinh tế hoàn hảo của công ty nghĩa tư bản? Câu 2 (6 điểm): đối chiếu để đã cho thấy điểm giống như và khác biệt giữa giá bán trịthặng dư và lợi nhuận. Rõ ràng giữa lợi nhuận thương nghiệp, cống phẩm chovay, lợi nhuận ngân hàng và địa đánh tư bản chủ nghĩa. Nguyên nhân nói đó là những hìnhthái biến đổi tướng của quý giá thặng dư? Câu 3 (6 điểm): Phân tích câu chữ và những điều kiện khách quan liêu quyđịnh sứ mệnh lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân? hiện nay nay giai cấp công nhân cócòn tiến hành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của giai cấp mình nữa tuyệt không? trên sao? Câu 4 (6 điểm): núm nào là cách mạng xã hội chủ nghĩa, nguyên nhâncua cách social chủ nghĩa? Phân tích ý niệm của công ty nghĩa Mác – ̉Lênin về mục tiêu, nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Câu 5 (6 điểm): Phân tích quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin vềtính thế tất và câu chữ cơ phiên bản của liên hợp giữa kẻ thống trị công nhân với giaicấp dân cày và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã hội chủnghĩa. Sự áp dụng của Đảng với Nhà vn trong vấn đề xây dựng khối liênminh giữa người công nhân với nông dân cùng tầng lớp trí thức nghỉ ngơi Việt Nam. Câu 6 (6 điểm): nguyên nhân phải quá đáng từ công ty nghĩa tư bạn dạng lên nhà nghĩaxã hội? nắm rõ quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về nh ững đ ặc tr ưng c ơbản của xã hội xã hội công ty nghĩa. Đảng cùng Nhà việt nam đã áp dụng và pháttriển những đặc thù này ra làm sao trong sự nghiệp đổi mới xây dựng chủnghĩa xã hội làm việc Việt Nam. Câu 7 (6 điểm): lý do nói thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư phiên bản lên chủnghĩa buôn bản hội là vớ yếu? Phân tích đặc điểm, thực tế và câu chữ c ủa th ờikỳ quá độ từ chủ nghĩa tư phiên bản lên nhà nghĩa thôn hội. Câu 8 (6 điểm): cho biết quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về dânchủ với nền dân chủ. So với những đặc thù cơ phiên bản của nền dân nhà xãhội công ty nghĩa. Tự đó hiểu rõ tính tất yếu của bài toán xây dựng nền dân ch ủ xãhội công ty nghĩa. Câu 9 (6 điểm): Khái niệm dân tộc được hiểu như thế nào? làm rõnhững chính sách cơ bản của nhà nghĩa Mác – Lênin trong câu hỏi giải quy ếtvấn đề dân tộc. Tương tác thực tế địa phương. Câu 10 (6 điểm): hiểu rõ hai xu hướng cải cách và phát triển của dân tộc. Mang lại biếtnhững vẻ ngoài cơ phiên bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong vấn đề giải quy ếtvấn đề dân tộc. Contact thực tế địa phương. Câu 11 (6 điểm): Tôn giáo là gì? làm rõ nguyên nhân trường thọ của tôngiáo trong các bước xây dựng CNXH cùng trong XH XHCN. đến bi ết nh ữngnguyên tắc cơ phiên bản của nhà nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đềtôn giáo. Tương tác thực tế địa phương. Câu 12 (6 điểm): lý do nói “Chủ nghĩa làng mạc hội là tương lai của xã h ộiloài người”. Lấy dẫn chứng chứng minh. PHƯƠNG ÁN 1 CÂU/ ĐỀ: (10 CÂU)Câu 1 (10 điểm). A. Phân tích ngôn từ định nghĩa vật hóa học của Lênin. ý nghĩa sâu sắc c ủa đ ịnhnghĩa đối với sự cải cách và phát triển của công ty nghĩa duy vật với nhận thức khoa học. B. Rõ ràng giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối và giátrị thặng dư cực kỳ ngạch. Tại sao sản xuất quý giá thặng dư được coi là quy luậtkinh tế tuyệt đối hoàn hảo của nhà nghĩa bốn bản?Câu 2 (10 điểm). A.Trình bày quan hệ biện hội chứng giữa vật hóa học và y th ức. Từ kia rútra ý nghĩa phương thức luận đối với hoạt động thực tiễn của phiên bản thân. B. đối chiếu để đã cho thấy điểm kiểu như và khác nhau giữa cực hiếm th ặng d ư và l ợinhuận. Tách biệt giữa lợi tức đầu tư thương nghiệp, lợi tức cho vay, lợi nhuậnngân hàng và địa sơn tư bản chủ nghĩa. Vì sao nói đó là các hình thái bi ếntướng của giá trị thặng dư?Câu 3 (10 điểm). A. Trình diễn quy điều khoản chuyển hoá từ đông đảo sự đổi khác về lượng thànhnhững sự biến hóa về hóa học và ngược lại. Từ kia rút ra chân thành và ý nghĩa phương phápluận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân. B. Phân tích văn bản và những điều kiện khách quan chế độ sứ m ệnhlịch sử của ách thống trị công nhân? hiện nay giai cấp công nhân có còn th ực hi ệnsứ mệnh lịch sử vẻ vang của thống trị mình nữa giỏi không? tại sao?Câu 4 (10 điểm). A. Trình diễn quy chế độ phủ định của lấp định. Từ bỏ đó hiểu rõ sự v ận dụngquy lao lý này của việt nam trong công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xãhội hiện tại nay. B. Phân tích quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về tính tất yếu ớt vànội dung cơ phiên bản của phối hợp giữa thống trị công nhân với giai c ấp nông dânvà các tầng lớp lao đụng khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Sự vậndụng của Đảng với Nhà nước ta trong bài toán xây dựng khối liên minh gi ữa côngnhân với nông dân cùng tầng lớp trí thức sinh hoạt Việt Nam.Câu 5 (10 điểm). A. Hiểu rõ vai trò của thực tiễn đối với nhận th ức. Từ kia ch ứng minhrằng con phố biện chứng của sự nhận thức đạo lý là “Từ trực quan sinhđộng đến bốn duy trừu tượng, từ tứ duy trừu tượng mang lại thực tiễn”. B. Tại sao phải quá nhiều từ nhà nghĩa tư bản lên công ty nghĩa buôn bản h ội? Làmrõ ý niệm của nhà nghĩa Mác – Lênin về những đặc thù cơ phiên bản của xãhội buôn bản hội chủ nghĩa. Đảng cùng Nhà vn đã vận dụng và phân phát tri ển nh ữngđặc trưng này ra sao trong sự nghiệp đổi mới xây dựng nhà nghĩa xãhội sống Việt Nam.Câu 6 (10 điểm). A.Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng cung cấp và quanhệ sản xuất. Trường đoản cú đó làm rõ sự áp dụng quy vẻ ngoài này trong các bước xây dựngchủ nghĩa thôn hội sinh sống Việt Nam. B. Cho thấy thêm quan niệm của công ty nghĩa Mác – Lênin về dân nhà và nềndân chủ. Phân tích những đặc thù cơ bạn dạng của nền dân công ty xã h ội ch ủnghĩa. Từ bỏ đó nắm rõ tính tất yếu của việc xây dựng nền dân công ty xã h ội ch ủnghĩa.Câu 7 (10 điểm). A. Sản phẩm hoá là gì? làm rõ các thuộc tính của sản phẩm hoá. T ừ đó k ể tênnhững sản phẩm hoá đặc biệt mà em biết và phân tích và lý giải vì sao nó là sản phẩm hoá đặc biệt? b. Khái niệm dân tộc được hiểu như vậy nào? nắm rõ những nguyên tắccơ bạn dạng của nhà nghĩa Mác – Lênin vào việc giải quyết vấn đề dân tộc. Liênhệ thực tiễn địa phương.Câu 8 (10 điểm). A. Hiểu rõ nội dung và ảnh hưởng của quy khí cụ giá trị. Nước ta đã v ậndụng quy giải pháp này như thế nào trong quy trình xây dựng nền ghê t ế th ịtrường định hướng xã hội công ty nghĩa. B.Tôn giáo là gì? làm rõ nguyên nhân mãi sau của tôn giáo vào tiếntrình chế tạo CNXH cùng trong XH XHCN. Cho thấy thêm những chế độ cơ bảncủa nhà nghĩa Mác – Lênin trong việc xử lý vấn đề tôn giáo. Liên h ệthực tế địa phương.Câu 9 (10 điểm). A. Sản phẩm hoá sức lao hễ là gì? lúc nào sức lao đ ộng tr nghỉ ngơi thành hànghoá? làm rõ hai thuộc tính của hàng hoá mức độ lao động. B.

Xem thêm: Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Bài Thu Hoạch Về Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình

Làm rõ hai xu hướng trở nên tân tiến của dân tộc. Cho thấy nh ững nguyêntắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong bài toán gi ải quy ết v ấn đ ề dân t ộc.Liên hệ thực tế địa phương.Câu 10 (10 điểm). A. đem ví dụ về một quy trình sản xuất quý hiếm th ặng dư. Tự đó cho bi ếtgiá trị thặng dư là gì? Tư phiên bản bất biến là gì? Tư phiên bản khả đổi thay là gì? b.Tại sao nói “Chủ nghĩa thôn hội là sau này của thôn h ội loài ng ười”.Lấy vật chứng chứng minh. ĐÁP ÁN Câu 1 (4 điểm): Phân tích câu chữ định nghĩa vật chất của Lênin. ýnghĩa của định nghĩa so với sự cải cách và phát triển của ch ủ nghĩa duy vật với nh ậnthức khoa học.Điể câu chữ m 1. Nội dung định nghĩa vật hóa học của Lênin.2,5 đ * Lênin đã giới thiệu định nghĩa về phạm trù vật chất nh ư sau: “Vật chất là 1 trong phạm trù triết học dùng làm chỉ thực tại rõ ràng được đem lại cho con tín đồ trong cảm hứng được cảm giác của họ chép lại, chụp lại, phản ánh, với tồn trên không lệ thuộc vào cảm giác”. * Ở định nghĩa này Lênin minh bạch hai vấn đề quan trọng đặc biệt : - “Vật chất là 1 trong những phạm trù triết học” tức là vật ch ất không tồn trên cảm tính, không đồng hóa với những dạng tồn tại cụ thể mà ta thường điện thoại tư vấn là thiết bị thể. - ở trong tính bình thường nhất của vật chất “ Thực tại khách hàng quan” tồn tại bên ngoài, không chịu ảnh hưởng vào cảm giác. Nó được xem là tiêu chuẩn để rành mạch giữa vật hóa học với gần như cái không hẳn là trang bị chất, c ả trong thoải mái và tự nhiên lẫn trong làng hội. * Như vậy, có mang vật hóa học của Lênin gồm những văn bản cơ bản sau: - Vật hóa học là cái tồn tại khách quan phía bên ngoài ý thức cùng không ph ụ ở trong vào ý thức, bất kỳ sự mãi mãi ấy bé người đã nhận thức được hay chưa nhận thức được. - Vật hóa học là dòng gây nên cảm xúc ở con người khi con gián tiếp hoặc trực tiếp tác động lên giác quan tiền của con bạn - Cảm giác, tư duy, ý thức chỉ là việc phản ánh của vật chất, vật chất là cái được ý thức làm phản ánh1,5 đ 2. Chân thành và ý nghĩa của quan niệm vật chất. - Khi xác định vật chất là “thực tại khách quan được mang đến cho con tín đồ trong cảm giác” “tồn tại không chịu ràng buộc vào cảm giác” Lênin đã ưng thuận rằng, vật chất là tính trang bị nhất, là bắt đầu khách quan lại của cảm giác, ý thức. Cùng khi xác minh vật ch ất là cái “được cảm xúc của họ chép lại, chụp lại, bội phản ánh” chứng tỏ con người có thể nhận thức được thế giới vật chất. => như vậy định nghĩa này đang khắc phục phần đa sai lầm, thiếu hụt sót trong những quan điểm cực kỳ hình đồ đạc về vật hóa học của nhà nghĩa duy vật cũ và bác bỏ bỏ cách nhìn của duy tâm, bác bỏ thuyết không thể biết, sẽ khắc phục được đều hạn chế trong số quan điểm của ch ủ nghĩa duy vật dụng trước Mác về vật hóa học - Định hướng đến sự phát triển của các khoa học rõ ràng trong vi ệc kiếm tìm kiếm những dạng hoặc các bề ngoài mới của thứ thể trong nỗ lực giới. - cho phép xác định vật gì là thiết bị chất, vào lĩnh v ực thôn hôi là c ơ s ở giải thích để giải thích nguyên nhân sau cùng của buôn bản hội – những nguyên nhân thuộc về việc vận động của cách thức sản xuất từ kia tìm ra phương án buổi tối ưu để hoạt động thúc đẩy làng hội.Câu 2 (4 điểm): trình diễn mối quan hệ tình dục biện hội chứng giữa vật chất và ý thức.Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với vận động thực tiễn của bảnthân.Điểm ngôn từ 1. Khái niệm0,5đ - đồ chất: Là phạm trù triết học dùng để làm chỉ thực tại lhách quan lại được đem đến cho con bạn trong cảm xúc được xúc cảm của họ chép lại, chụp lại, pháp ánh, cùng tồn tại không l ệ thu ộc vàp cảm giác. - Ý thức là việc phản ánh năng động, sáng chế thế giơi khách quan của cục óc nhỏ người; là hìn hình ảnh chủ quan liêu của thế giới khách quan. 2. Mối quan hệ biện hội chứng giũa vật chất và ý thức Triết học Mác – Lênin khẳng định trong mối quan hệ giữa vật dụng ch ất cùng ý thức thì đồ vật chất ra quyết định ý thức và ý th ức tất cả tính đ ộc l ập kha khá và tác động trở lại vật chất thông qua vận động th ực tiễn của bé người.1đ a. Vai trò của trang bị chất so với ý thức Trong quan hệ với ý thức, vật hóa học là cái tất cả trước, ý th ức là cái tất cả sau; vật hóa học là xuất phát của ý thức; thứ chất quyết định ý thức; ý thức là việc phản ánh so với vật chất. - Vật chất là chi phí đề, bắt đầu cho sự ra đời, tồn t ại và phát tri ển của ý thức. - Điều kiện đồ chất thế nào thì ý thức như thế đó. - đồ gia dụng chất biến đổi thì ý thức biến hóa theo. - Vật chất là đk để trở nên ý thức thành hiện tại thực1đ b. Mục đích của ý thức đối với vật chất - Trong mối quan hệ với đồ vật chất, ý thức hoàn toàn có thể tác cồn trở l ại v ật hóa học thông qua chuyển động thực tiễn của con người. Nhờ tất cả ý thức con người nhận thức đựơc quy luật pháp vận động, phát triển của th ế giới một cách khách quan - Ý thức ảnh hưởng tác động lại vật hóa học theo hai phía hướng: + Tích cực: ý thức rất có thể trở thành đụng lực phạt tri ển cu ả v ật chất. + Tiêu cực: Ý thức hoàn toàn có thể là lực cản phá vỡ vạc sự vận chuyển và cải tiến và phát triển của vật hóa học khi ý thức phản ảnh sai, phản ánh xuyên tạc các1đ quy hình thức vận đụng khách quan lại của đồ dùng chất. 2. Ý nghĩa cách thức luận. - công ty nghĩa duy vật biện triệu chứng khẳng định: thứ chất tất cả trước, ý thức có sau, vật hóa học là nguồn gốc của ý thức, song ý thức hoàn toàn có thể tác động quay lại vật chất thông qua chuyển động th ực ti ễn c ủa nhỏ người; vì chưng vậy con tín đồ phải tôn kính tính khách quan, đồng th ời phân phát huy nhân tài động, chủ quan của mình. - Ý hoàn toàn có thể quyết định tạo nên con người chuyển động đúng và thành công khi phản chiếu đúng đắn, sâu sắc trái đất khách quan. Ngược lại, ý thức, tư tưởng hoàn toàn có thể làm cho nhỏ người chuyển động sai và th ất bại khi bé ngưọi phản chiếu sai trái đất khách quan. => bởi vậy, yêu cầu phát huy tính năng động sáng tạo của ý th ức đồng thời khắc phụ bệnh thủ cựu trì trệ, thái độ tiêu cực, th ụ đ ộng. ỷ l ại hoặc bênh khinh suất duy ý chí. - Đảng ta đang chỉ rõ: đa số đường lối nhà chương của Đảng phải0,5đ xuất phát điểm từ thực tế, kính trọng quy lao lý khách quan tiền * Đối với hoạt động thực tiễn của bản thân: - đẩy mạnh năng động, trí tuệ sáng tạo của ý th ức trong quá trình h ọc t ập và công tác làm việc - Chống căn bệnh chủ quan liêu duy ý chí, bao gồm thái độ tích cực và lành mạnh trong học tập cùng công tác. Câu 3 (4 điểm): làm rõ nội dung hai nguyên lý cơ phiên bản của nhà nghĩa Mác-Lênin. Từ kia rút ra ý nghĩa phương thức luận đối với chuyển động th ực tiễn của bạn dạng thân.Điểm nội dung I. Nuyên lý về mối contact phổ biến chuyển 2đ 1. Văn bản của nguyên tắc về mối liên hệ phổ đổi thay * tư tưởng mối liên hệ, mối contact phổ biến đổi - Mối liên hệ dùng nhằm chỉ sự quy định, sự ảnh hưởng tác động qua lại, sự đưa hoá lẫn nhau giữa những sự vật, hiện tượng hay giữa các mặt của sự vật, hi ện tượng trong cầm cố giới. - Mối contact phổ biến dùng làm chỉ tính thịnh hành của các m ối liên h ệ c ủa các sự vật, hiện tượng lạ của thế giới, đồng thời cũng dùng để chỉ các mối contact nội tại ở nhiều sự vật, hiện tượng kỳ lạ của cố gắng giới, trong các số ấy nh ững mối tương tác tồn tại ở phần lớn sự sật, hiện tượng kỳ lạ của nắm giới. * Các đặc điểm của mối liên hệ phổ biến. - Mối tương tác mang tính khách hàng quan: những mối liên h ệ là v ốn bao gồm c ủa m ọi s ự đồ vật hiện tượng, nó không phụ thuộc vào ý thức của con fan - Mối liên hệ mang tính phổ biến: Bất ký một sự vật, hiện tượng lạ nào ở bất kỳ không gian nào cùng ở chén kỳ thời hạn nào cũng đều có nh ững côn trùng liên h ệ với đông đảo sự vật, hiện tượng kỳ lạ khác - Tính đa dạng và phong phú: các sự vật hiện tượng lạ hay quy trình khác nhau đều phải sở hữu những mối tương tác cụ thể không giống nhau, duy trì vị tí, vai trò không giống nhau so với sự trường tồn và cải cách và phát triển của nó có rất nhiều loại mối liên hệ khác nhau + mối liên hệ bên trong - liên hệ bên ngoài + Mối liên hệ chủ yếu ớt – lắp thêm yếu + Mối liên hệ tất nhiên – ngâu nhiên + Mối contact trực tiếp – con gián tiếp Sự phân chia các cặp mối liên hệ chỉ mang tính t ương đ ối. Nhỏ ng ười phải nắm bắt đúng những mói tương tác đó để có tác cồn phù h ợp đ ạt hi ệu quả tối đa cho vận động thực tiễn của chính bản thân mình 2. Ý nghĩa cách thức luận bất kể sự vật hiện tượng kỳ lạ nào trong quả đât cũng lâu dài trong côn trùng liên h ệ với những sự vật hiện tượng khác và mối tương tác rất phong phú, đa dạng. - quan điểm toàn diện: + quan điểm toàn diện đòi hỏi khi nhận thức sự vật, hiện tượng lạ phải trong tất cả các mối liên hệ qua lại giữa những bộ ph ận, các y ếu t ố, các m ặt của chính vì sự vật, trong sự tác động ảnh hưởng qua lại giữa các sự đồ dùng đó với những sự đồ khác + quan lại điểm trọn vẹn đối lập với ý kiến phiến diện, rất hình trong nhận thức với trong trong thực tế - cách nhìn líc sử - rõ ràng + Trong bài toán nhận thức và sử lý các trường hợp trong ho ạt cồn th ực ti ễn cần phải xét cho những đặc điểm đặc thù của đối tượng người dùng nhận th ức và trường hợp phải xử lý khác nhau trong thực tiễn. => Trong nhấn thức và trong thực tế không những rất cần được tránh và khắc phục ý kiến phiến diện, rất hình nhưng còn yêu cầu tránh với khắc phục ý kiến chiết trung, nguỵ biện2đ II. Nguyên lý về sự cải tiến và phát triển 1. Văn bản của nguyên tắc a. Khái niệm cải cách và phát triển - quan điểm siêu hình cho rằng cải tiến và phát triển của các sự vật, hiện tại t ượng ch ỉ là việc tăng, giảm đối kháng thuần về số lượng, không tồn tại sự đổi khác gì về chất lượng củ sự vật dụng - cách nhìn biện triệu chứng (Triết học Mác - Lênin) phát triển dùng để chỉ quá trình vận động của sự vật theo xu hướng đi lên: trường đoản cú trình đọ tốt đén trình độ chuyên môn cao, từ yếu hoàn thi ện đ ến trả thi ện rộng => trở nên tân tiến cũng là qua trình phân phát sinh cùng giải quyêt mâu thu ẫn khách quan vốn có của sự việc vật; là quá trình thống độc nhất gi ữa ph ủ đ ịng những nhân t ốtiêu cực từ sự trang bị cú trong hình thái mới của sự việc vậtb. Tính chất của sự phát triển- Tính khách quan của việc phát triển bộc lộ trong nguồn gốc của s ự v ậnđộng cùng phát triển. Đó là quá trình bắt mối cung cấp từ bạn dạng thân s ự vật, hiệntượng; là quá trình xử lý mâu thuẫn của việc vật, hiện tượng lạ đó.- Tính thông dụng của sự cách tân và phát triển được biểu hiện ở các quy trình phát tri ểndiễn ra vào mọi nghành nghề tự nhiên, xã hội và tư duy; trong tất cả mọi sựvật hiện tượng lạ và trong đông đảo quá trình, mọi giai đoạn của sự vật, hiệntượng- Tính phong phú và đa dạng và phong phú: cải tiến và phát triển là xu thế chung của mọisự đồ dùng hiện tượng, tuy vậy mỗi sự vật, mỗi hiện tượng, mỗi nghành hiệnthực lại có quá trình phát triển không hoàn toàn giống nhau.2. Ý nghĩa cách thức luậnNguyên lý về sự trở nên tân tiến là đại lý lý luận công nghệ để lý thuyết việcnhận thức quả đât và cải tạo thế giới.- Theo nguyên lý này, trong phần lớn nhận thức với thực tiễn cần được có quanđiểm phát triến.+Quan đặc điểm này chỉ ra khi chứng kiến tận mắt xét ngẫu nhiên sự vật, hiện tượng lạ nào cũngphải đặt chúng trong sự vận động, phân phát triển, gạch ra xu thế biến đổi,chuyển hóa của chúng- Có ý kiến lịch sử, cụ thể trong dấn thức với giải quy ết những vấn đètrong thực tiễn, tương xứng với đặc điểm phong phú, đa dạng, phức ỵap củanó.+ cách nhìn phát triển yên cầu phải khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ,định kiến, đối lập với việc phát triển.Câu 4 (4 điểm): so sánh cặp phạm trù cái chung và chiếc riêng. Từ kia rút ra ýnghĩa phương pháp luận đối với chuyển động thực tiễn của bản thân.Điểm Nội dung2 ,5 đ 1. Cặp phạm trù cái thông thường và mẫu riêng a. Khái niệm cái chung, mẫu riêng, cái lẻ tẻ - Phạm trù mẫu riêng dùng để chỉ một sự vật dụng , một hiện tượng, một quy trình nhất định. - Phạm trù cái chung dùng để làm chỉ phần nhiều mặt, hầu như thuộc tính, đông đảo yếu tố, đông đảo quan hệ ...tồn tại thịnh hành ở các sự vật, hiện nay tượng. - Cái đối kháng nhất, kia là đông đảo đặc tính, những tính chất ... Ch ỉ tồn t ại tại 1 sự vật, một hiện nay tưởng náo này mà không tái diễn ở các s ự vật, hiện tượng kỳ lạ khác. B. Quan hệ tình dục biện triệu chứng giữa cái thông thường và dòng riêng Theo cách nhìn duy đồ gia dụng biện bệnh cái chung, dòng riêng và dòng đ ơn tốt nhất đèu tồ tại khách hàng quan. - Cái chung chỉ mãi mãi trong cái riêng, thông qua cái riêng nhưng bi ểu hiện tại sự tồn tại của nó - cái chunh không tồn tại biệt lập, bóc rời chiếc riêng - cái riêng chỉ mãi sau trong mói quan hệ với dòng chung; không tồn tại cái tồn tại độc lập tuyệt đối tách rời cái thông thường - loại riêng là mẫu toàn bộ, phong phú đa dạng chủng loại h ơn mẫu chung, cái tầm thường là loại bọ phận nhưng thâm thúy hơn cái riêng - Cái chung và cái đơn nhất có thể chuyển hoá lẫn nhau trong nh ững điều kiện xác minh Mối dục tình này được thể hiện: dòng riêng = cái thông thường + cái riêng lẻ 2. Ý nghĩa phương thức luận1,5 đ - Chỉ rất có thể tìm cái chung trong chiếc riêng chứ cần yếu ở bên cạnh cái riêng rẽ - bất cứ cái bình thường nào khi vận dụng vào từng trường đúng theo riêng cũng cần được cà biệt hoá. Nếu đem áp dụng nguyên xi cái chung, tuyệt đối hoàn hảo hoá cái chung dễ dẫn đến sai lạc tả khuynh giáo điều. Nếu như xem thường dòng chung, chỉ để ý đến cái lẻ tẻ dễ dẫn đến sai lầm hữu khuynh xét lại - Trong quá trình cải tiến và phát triển của sự vật, giữa những điều kiện khăng khăng cái riêng biệt có thể trở thành cái chung và ngược l ại loại chung gồm thể trở thành cái đối chọi nhất. Trong hoạt động thực tiễn phải tạo điều kiện thuận lợi cho cái cá biệt chuyển thành cái chung n ếu cái đối kháng nhất bổ ích cho bé người. Và trái lại biến cái chung thành cái hiếm hoi nếu cái bình thường tồn tại vô ích cho con bạn * chuyển động thực tiễn - Vân dụng cặp phạm trù này vào trong quá trình nhận thức và review các sự vật hiện tượng kỳ lạ một cách khách quan lại và công nghệ Câu 5 (4 điểm): trình bày quy luật chuyển hoá từ gần như sự chuyển đổi về lượng thành đa số sự biến đổi về chất và ngược lại. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với vận động thực tiễn của phiên bản thân.Điểm ngôn từ 1. Quy công cụ lượng gửi hoá từ mọi sự thay đổi về lượng thành hầu như sự biến đổi về hóa học và ngược lại a. Khái niệm0,5đ * chất là phạm trù triết học dùng để làm chỉ tính cơ chế khách quan liêu vốn có của sự vật, là sự thống độc nhất vô nhị hữu cơ của không ít thuộc tính làm cho s ự đồ gia dụng là nó chứ không phải là chiếc khác. * Lượng là phạm trù triết học dùng để chỉ tính phương pháp khỏch quan v ốn có của việc vật về cỏc phương diện con số các nguyên tố cấu thành, quy mô của sự tồn tại, tốc độ, nhịp độ của các quy trình v ận đ ộng và cách tân và phát triển của sự vật. => Sự biệt lập giữa lượng và chất chỉ là tương đối, trong mọt quan h ệ này nó là lượng, trong quan hệ khác nó lại là hóa học b. Mối quan hệ biện triệu chứng giữa lượng cùng chất2đ * Những biến hóa về lượng dẫn mang lại những chuyển đổi về hóa học - Sự vật bao giờ cũng là việc thống nhất của hai mặt đối lập, lượng với chất, lượng nào, hóa học ấy, chất nào lượng ấy. - Sự thống nhất giữa lượng và hóa học được biểu lộ trong giới hạn nhất định gọi là “độ”. + Độ là phạm trù triết học dùng để làm chỉ khoảng tầm giới hạn trong số ấy s ự chuyển đổi về lượng của sự vật không làm chuyển đổi căn bản chất của sự vật, hiện tại tượng. + Điểm nút là phạm trù triết học dùng để chỉ điểm số lượng giới hạn mà tại kia sự đổi khác về lượng đang đủ làm biến hóa về chất của việc vật, hiện tượng. Sự đồ vật tích luỹ đầy đủ về lượng trên điểm nút sẽ tạo nên ra cách nh ảy, ch ất mới ra đời + bước nhảy là phạm trù triết học dùng để làm chỉ sự gửi hoá về chất của sự vật vì chưng sự chuyển đổi về lượng của sự vật trước đó gây nên. * Những biến đổi về chất dẫn đến những biến hóa về lượng chất mới của việc vật ra đời sẽ ảnh hưởng tác động trở lại lượng của sự việc vật. S ự tác động ảnh hưởng ấy biểu thị : hóa học mới rất có thể làm biến hóa kết c ấu, quy mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận cồn và trở nên tân tiến của sự vật. Như vậy, không chỉ có những biến đổi về lượng dẫn đến những biến đổi về chất mà những biến hóa về chất cũng đã dẫn đ ến nh ững chũm đ ổi về lượng. - địa thế căn cứ vào quy mô thực hiện bước nhảy của sự việc vật có b mong nh ảy toàn cục và cách nhảy cục bộ: - lúc xem xét sự thay đổi về hóa học của thôn hội bạn ta còn phân loại sự biến đổi đó thành chuyển đổi có đặc thù cách mạng và đổi khác có tính ti ến hoá. => phần nhiều sự vật đều là sự việc thống nhất giữa lượng với chất, sự biến đổi d ần dần dần về lượng cho tới điểm nút đã dẫn đến sự thay đổi về chất của s ự v ật thông qua bước nhảy; hóa học mới ra đời tác động quay lại sự chuyển đổi của lượng mới lại sở hữu chất mới cao hơn… quy trình tác động đó ra mắt liên1đ tục khiến cho sự thiết bị không ngừng chuyển đổi 2. ý nghĩa phương pháp luận: - Trong nhấn thức và vận động thực tiễn, con người phải biết tích luỹ về lượng nhằm làm thay đổi về hóa học theo quy luật. - Khi sẽ tích luỹ đủ về số lượng phải gồm quyết tâm để triển khai bước nhảy, yêu cầu kịp thời chuyển phần đông sự biến đổi về lượng thành những thay đổi về chất, tự những biến đổi mang đặc thù tiến hoá thanh lịch những đổi khác mang đặc điểm cách mạng. - Trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, tuỳ theo m ục đích c ụ th ể, c ần từng bước một tích luỹ về lượng để có thể làm chuyển đổi về ch ất c ủa s ự v ật; đồng thời hoàn toàn có thể phát huy ảnh hưởng của hóa học mới theo hướng làm biến đổi về lượng của sự việc vật. - Chống xu hướng “tả” khuynh, công ty quan, lạnh vội, chưa có s ự tích điểm về lượng kia muốn triển khai bước nhảy đầm về chất. Chống định hướng “hữu” khuynh, bảo thủ, trì trệ, mắc cỡ khó không dám th ực hi ện0,5d bước nhảy về chất khi ấy có đủ tích lũy về lượng. 3. Trong vận động thực tiễn phải ghi nhận vận dụng linh ho ạt các hiệ tượng của bước nhảy. - Tích luỹ vốn kỹ năng trong quy trình h ọc tập để sở hữu đ ủ đi ều ki ện thây đối lịch sự một quá trình họg tập cao hơn nữa - Khi sẽ tích luỹ đủ những điều khiếu nại thì sẫn sàng nạm đ ổi quý phái m ột tiến độ mới lẫn cả về chất với lượng.