– Chọn bài -Bài 17 : Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song songBài 18 : Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lựcBài 19 : Quy tắc hợp lực song song cùng chiềuBài 20 : Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đếBài 21 : Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố địnhBài 22 : Ngẫu lực

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải Bài Tập Vật Lí 10 – Bài 17 : Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

C1.

Đang xem: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

( trang 96 sgk Vật Lý 10): Có nhận xét gì về phương của hai dây khi vật đứng yên?

Trả lời:

Phương của hai dây cùng nằm trên một đường thẳng.

C2. ( trang 97 sgk Vật Lý 10): Em hãy làm như Hình 17.3 và cho biết trọng tâm của thước dẹt ở đâu.

Trả lời:

Trọng tâm của thước ở chỗ mà khi đặt ngón tay ở đó thì thước nằm cân bằng. Vì khi đó trọng lực nằm cân bằng với phản lực giá đỡ (tay đỡ).

C3. ( trang 98 sgk Vật Lý 10): Có nhận xét gì về giá của ba lực?

Trả lời:

Giá của ba lực cùng nằm trong một mặt phẳng của vật phẳng mỏng.

Bài 1 (trang 99 SGK Vật Lý 10) : Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.

Lời giải:

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực là hai lực đó phải cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều

*

Bài 2 (trang 99 SGK Vật Lý 10) : Trọng tâm của một vật là gì? Trình bày phương pháp xác định trọng tâm của vật phẳng, mỏng bằng thực nghiệm.

Lời giải:

Trọng tâm của một vật là điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật đó.

Xem thêm:

Phương pháp xác định trọng tâm của vật phẳng mỏng bằng thực nghiệm:

Buộc dây vào một lỗ nhỏ A ở mép của vật rồi treo vật thẳng đứng. Khi vật nằm cân bằng, dùng bút đánh dấu phương của sợi dây AA‘ đi qua vật, trên vật. Tiếp theo, buộc dây vào một lỗ khác A, vào lỗ B chẳng hạn. Khi vật nằm cân bằng, đánh dâu phương sợi dây BB‘ qua vật.

Giao điểm của hai đoạn thẳng đánh dấu trên vật AA‘ và BB‘ chính là trọng tâm G của vật.

Bài 3 (trang 100 SGK Vật Lý 10) : Cho biết trọng tâm của một số vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng.

Lời giải:

Đối với những vật phẳng mỏng có dạng hình học đối xứng: hình tròn tam giác đều, hình vuông, hình chữ nhật thì trọng tâm của vật là tâm đối xứng của vật (tâm hình tròn, giao điểm các đường phân giác, giao điểm hai đường chéo…).

Bài 4 (trang 100 SGK Vật Lý 10) : Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy.

Lời giải:

Quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy:

– Trượt hai vecto lực đó trên giá của chúng đến điểm đồng quy.

– Áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực.

Bài 5 (trang 100 SGK Vật Lý 10) : Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song là gì?

Lời giải:

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song là:

– Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng qui.

– Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba:

*

Bài 6 (trang 100 SGK Vật Lý 10) : Một vật có khối lượng m = 2 kg được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với đường dốc chính (Hình 17.9). Biết góc nghiêng α = 30o, g = 9,8 m/s2 và ma sát là không đáng kể. Hãy xác định:

*

a) lực căng của dây.

b) phản lực của mặt phẳng nghiêng lên vật.

Lời giải:

Hình biểu diễn lực:

*

a) Vì vật nằm cân bằng nên ta có:

*

Hay

*

(ở đây ta phân tích trọng lực P thành 2 lực thành phần Px và Py)

Chiếu (∗) lên trục Ox ta có phương trình về độ lớn sau:

T = Px = P.sin30o = m.g.sin30o = 2. 9,8. 0,5 = 9,8 N.

b) Phản lực của mặt phẳng nghiêng lên vật:

Chiếu (∗) lên trục Oy ta được:

Q – Py = 0 ↔ Q – Pcos30o = 0

→ Q = Py = Pcos30o = 17 (N)

Bài 7 (trang 100 SGK Vật Lý 10) : Hai mặt phẳng đỡ tạo với mặt phẳng nằm ngang các góc α = 45o . Trên hai mặt phẳng đó người ta đặt một quả cầu đồng chất có khổi lượng 2 kg (Hình 17.10). Bỏ qua ma sát và lấy g = 10 m/s2 . Hỏi áp lực của quả cầu lên mỗi mặt phẳng đỡ bằng bao nhiêu?

A. 20 N ; B. 28 N

C. 14 N ; D. 1,4 N.

Xem thêm:

*

Hình 17.10

Lời giải:

*

Chọn C

Lực tác dụng lên quả cầu được biểu diễn như hình vẽ sau:

Khi quả cầu nằm cân bằng ta có:

*

Chọn hệ trục tòa độ Oxy như hình vẽ.

Chiếu phương trình (1) lên Ox và Oy ta được:

Ox: N1cosα – N2cosα = 0 (2)

Oy: -P + N1sinα + N2sinα = 0 (3)

Từ (2) ⇒ N1 = N2. Thay vào (3) ta được:

*

⇒ N1 = N2 = 14N

Theo định luật III Newton, ta xác định được áp lực mà quả cầu đè lên mỗi mặt phẳng đỡ là: N’1 = N’2 = 14 N.

Bài 8 (trang 100 SGK Vật Lý 10) : Một quả cầu đồng chất có khối lượng 3 kg được treo vào tường nhờ một sợi dây. Dây hợp với tường một góc α = 20o (Hình 17.11). Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc của quả cầu với tường, lấy g = 9,8 m/s2. Lực căng T của sợi dây là bao nhiêu?

A. 88 N ; B. 10 N

C. 28 N ; D. 32 N.

*

Lời giải:

*

Chọn D. Khi quả cầu nằm cân bằng,không có ma sát, thì phương của dây treo đi qua tâm O của quả cầu

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *