Cách Nhận Biết Tính Từ Danh Từ Trạng Từ Trong Tiếng Anh

I.Nhận biết danh từ, tính từ, trạng từ, rượu cồn từ trong giờ Anh1. Tính từ bỏ (ADJECTIVE)2. Danh từ (NOUN)3. Động từ (VERB)4. Trạng từ (ADVERB):

I.Nhận biết danh từ, tính từ, trạng từ, đụng từ trong giờ Anh

1. Tính từ (ADJECTIVE)

Tính từ thường chấm dứt bằng các đuôi sau: -ant, -ent, -ly, -ed. -ing, -ful, -less, -ate, -ive, -ish, -ous, …

*
Vị trí của tính từ adj1.1. Vị trí của tính từ vào câu: Adj + N (Trước danh từ): beautiful girl, lovely house…Tobe + adj (Sau khổng lồ BE): I am fat, She is intelligent, You are friendly…Linking verbs + adj (Sau cồn từ chỉ cảm xúc): feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…(She feels tired)Sau các đại từ bất định: something, someone, anything, anyone……..(Is there anything new?/ I’ll tell you something interesting)Make/Keep/Find/Leave + (O)+ adj…: Let’s keep our school clean.1.2. Vết hiệu phân biệt tính từ:

Thường gồm hậu tố (đuôi) là:

ful: beautiful, careful, useful,peaceful…ive: active, attractive ,impressive……..

Bạn đang xem: Cách nhận biết tính từ danh từ trạng từ trong tiếng anh

able: comfortable, miserable…ous: dangerous, serious, humorous, continuous, famous…cult: difficult…ish: selfish, childish…ed: bored, interested, excited…y: danh từ+ Y thành tính từ bỏ : daily, monthly, friendly, healthy…al: national, cultural…1.3. Collocations (Mở rộng)

Adj + Prep:

AdjPrepMeaning
PreferabletoPhù hợp
RelatedtoCó liên quan
SuperiortoVượt trội, tốt hơn
CapableofCó thể
AwareofCó dìm thức về
Suspociousof Có nghi ngại về
HopefulofHy vọng
ContentwithHài lòng với
ImpressedwithẤn tượng về
PopularwithPhổ thay đổi về
(Dis)satisfiedwith(ko) ưa chuộng với
LiableforChịu trách nhiệm về
ResponsibleforChịu trọng trách về
PerferforHoàn hảo
QualifiedforĐủ điều kiện/Đủ năng lực
Eligiblefor + NĐủu điều kiện/Đủ năng lực
Eligibleto_VĐiểu điều kiện/Đủ năng lực để gia công gì
ConcernedaboutQuan trung tâm về
ExcitedaboutHứng thú về
InterestedinHứng thú về

Adj + N:

AdjNounsMeaning
AnnualleaveNghỉ phép hằng năm
AnnualturnoverDoanh thu hằng năm
Temporarystaff/workerNhân viên thời vụ
TemporaryreplacementSự thay thế tạm thời
TemporaryworkCông vấn đề tạm thời
SubstantialIncreaseSự tăng thêm đáng kể
SubstantialrenovationSự cải tiến/nâng cung cấp đáng kể

2. Danh từ bỏ (NOUN)

*
Vị trí của danh từ vào câu2.1. Vị trí của danh từ vào câu:Sau to be: I am a student.Sau tính từ: nice school…Đầu câu thống trị ngữ .Sau: a/an, the, this, that, these, those…Sau tính từ sở hữu: my, your, his, her, their…Sau: many, a lot of/ lots of , plenty of…The +(adj) N …of + (adj) N…2.2. Dấu hiệu phân biệt danh từ

Danh từ thường sẽ có hậu tố là:

tion: nation,education,instruction………sion: question, television ,impression, passion……..

Xem thêm: Tổng Đài Vnpt Hải Dương Cập Nhật Mới Nhất, Lắp Mạng Internet Vnpt Hải Dương

ment: pavement, movement, environment….ce: difference, independence, peace………..ness: kindness, friendliness……y: beauty, democracy(nền dân chủ), army…er/or: đụng từ+ er/or thành danh tự chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…2.3. Chăm chú một số Tính từ gồm chung danh từ

Adj/Adv

Heavy, light: weightWide, narrow: widthDeep, shallow: depthLong, short: lengthOld, ageTall, high: heightBig,small: size

3. Động trường đoản cú (VERB)

Trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, hễ từ được chia thành:

3.1. Động từ khổng lồ be

Động từ tobe gồm bao gồm be, is, are, was, were, will be, has been, have been, being…

Tobe + N (I am a sudent)Tobe + V_ing (We are studying English)Tobe + V(P2) (English is studied by us)Tobe + Adj (She is goregeous)Tobe + Prep + N (The building is under construction)3.2. Modal verbsCan/ Could/ May/ Might (Có thể) + V(bare)Should (Nên) + V(bare)Must/ Have to (Phải) + V(bare)Will/ Would (sẽ) + V(bare)3.3. Action verbsReview/check/ínpect/examine the documents/the plan/the terms of contract: kiểm soát tài liệu/kế hoạch/điều khoản thích hợp đồng.Reserve the right to_V: tất cả quyền có tác dụng gìAttract visitors/customers…: thu bán chạy du lịch, khách hàng hàngIntroduce/launch new products/services: giới thiệu/tung ra sản phẩm/dịch vụ mới.Represent the company/the organisation/the group: đại diện thay mặt cho công ty/tổ chức/nhómSign a contract: cam kết hợp đồngRenew a contract: gia hạn hòa hợp đồngConfirm the reservation: xác thực lại việc đặt chỗRetain the receipts: cất giữ hoá đơnSubmit s.t to lớn s.o: nộp cái gì cho aiAttribute s.t lớn s.o: cho rằng cái gì là phụ thuộc vào ai. Ex: the company attributes its success khổng lồ the dedicated employees (Công ty này cho rằng sự thành công của mình là dựa vào những nhân viên cấp dưới tận tuỵ)3.4. Linking verbs

Một số linking verbs:

Look: trôngSeem: dường nhưFeel: cảm thấyBecome = get: trở nênAppear: nhường nhịn nhưTaste, smell, stay = remain (giữ),…Note: Lining verbs + Adj. Ex: She looks goregeous.

4. Trạng từ bỏ (ADVERB):

4.1. Lốt hiệu nhận biết trạng từ

Trạng từ chỉ thể giải pháp (adverbs of manner): adj+’ly’ adv. Ngoại lệ:

Từ có đuôi _ly nhưng mà là tính từ như daily, friendly, weekly, monthely, yearly, quarterly (hàng quý),…Từ không có đuôi _ly mà lại là trạng từ như fast, hard, late, near,…4.2. Vị trí của trạng từ trong câu:V + adv. Ex: We study hardAdv + V. Ex: I really like youAdv + adv. Ex: We work with our team very wellAdv + adj. Ex: I am very responsibleAdv, S-V. Ex: Luckily, we won the lottery.