Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (421.75 KB, 37 trang )

Đang xem: Các loại văn bản quản lý hành chính nhà nước

của cơ quanThủ tục ban hành và thể thức do Nhà nước quy địnhQUẢN LÝ LÀ GÌ ? QUẢN LÝ LÃNH ĐẠOQuản lý-Hoạt động điều hành-Phân công , hợp tác-Duy trì ổn định-Chỉ huy-Mệnh lệnh-Tác động theo mục tiêu-Đạt hiệu lực, hiệu quả-Duy trì ổn định-Chỉ huy-Mệnh lệnh-Tác động theo mục tiêu-Đạt hiệu lực, hiệu quảLãnh đao-Trách nhiệm-Người đứng đầu cq-Hoạch định -Quyền lựcHãy nêu chức năng và vai trò của văn bản quản lý hành chính nhà nước ?TRAO ĐỔI NHÓMCHỨC NĂNG CỦA VB HCNN

Xem thêm:

Chức năng thông tinChức năng pháp lýChức năng quản lýChức năng văn hóaChức năng xã hộiVAI TRÒ CỦA VB QLHCNNVăn bản QLHCNN là cơ sở đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lýVăn bản là phương tiện truyền đạt các quyết định QLHCNNVăn bản là phương tiện kiểm tra, theo dõi hoạt động lãnh đạo và QLHCNN Văn bản quy phạm pháp luật1. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan
hệ xã hội.Văn bản quy phạm pháp luật2. Văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật.7. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.8. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.9. Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.10. Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội.Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật11. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Toà án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.12. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật1. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật.2. Tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật3. Bảo đảm tính công khai trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy

Xem thêm:

phạm pháp luật trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước; bảo đảm tính minh bạch trong các quy định của văn bản quy phạm pháp luật.Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật4. Bảo đảm tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật.5. Không làm cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.Ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản quy phạm pháp luật1. Ngôn ngữ trong văn bản quy phạm pháp luật là tiếng Việt.Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quy phạm pháp luật phải chính xác, phổ thông, cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu.Ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản quy phạm pháp luật2. Văn bản quy phạm pháp luật phải quy định trực tiếp nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác.Ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản quy phạm
pháp luật3. Văn bản quy phạm pháp luật có phạm vi điều chỉnh rộng thì tùy theo nội dung có thể được bố cục theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm; đối với văn bản có phạm vi điều chỉnh hẹp thì bố cục theo các điều, khoản, điểm. Các phần, chương, mục, điều trong văn bản quy phạm pháp luật phải có tiêu đề. Không quy định chương riêng về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm trong văn bản quy phạm pháp luật nếu không có nội dung mới.Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật1. Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật phải thể hiện rõ số thứ tự, năm ban hành, loại văn bản, cơ quan ban hành văn bản.2. Việc đánh số thứ tự của văn bản quy phạm pháp luật phải theo từng loại văn bản và năm ban hành. Đối với luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thì đánh số thứ tự theo từng loại văn bản và nhiệm kỳ của Quốc hội.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *