Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 7

giáo dục tiểu học Module Tiểu học tập 7 Xây dựng môi trường thiên nhiên học tập thân mật và gần gũi Xây dựng môi trường học môi trường thiên nhiên học tập quản lý nhà ngôi trường

Bạn đang xem: Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 7

*
pdf

Số: 06/2012/TT-BGDDT


*
pdf

DẠNG 1: TÍNH nhanh ( RÚT THỪA SỐ CHUNG)


*
doc

SÁNG KIẾ N gớm NGH ỆM LÀM VÀ SỬ DỤNG ĐDDH vào MÔN THỦ CÔNG LỚP 3


Nội dung

a tu&i cKa HS giúp cácem t‚ tin vào h^c t~p. HS 3_`c khuy các di tích l>ch sJ, vBnhoá, biện pháp m4ng ^ 0>a phXYng…Các v` chHc nBng c 0XKc BP giao nhi,m v` tr+c tiZp đưa ra 04o thí 0i1m mô hình này.Nhkm góp giáo viên bao gồm thêm thông tin vn môi trXong h6c tWp thân thi,n,module này giMi thi,u mPt sD nPi dung chủ yếu theo những tr`c vqn 0n: MôitrXong h6c tWp thân thi,n (MTHTTT) là gì?; T4i sao ph.i xây d+ngMTHTTT?; làm thZ như thế nào 01 xây d+ng 0XKc MTHTTT trải qua nBm ho4t0Png chính. Trên cY s^ nhhng hi1u biZt vn môi trXong h6c tWp thânthi,n, giáo viên tất cả thêm nhhng kA nBng th+c hành cùng áp d`ng vào vi,cxây d+ng môi trXong trXong h6c thân thi,n, bao thể hình môi trXong vWtchqt với môi trXong tinh th%n ^ trXong, lMp nYi 0ang công tác.B. MỤC TIÊUMỤC TIÊU CHUNGXây d+ng môi trXong h6c tWp thân thi,n, bao gym môi trXong vWt chqt vàmôi trXong tinh th%n, góp ph%n nâng cao chqt lXKng giáo d`c.MỤC TIÊU CỤ THỂ— cải thiện nhWn thHc cả nước xây d+ng môi trXong h6c tWp thân thi,n (môitrXong vWt chqt cùng môi trXong tinh th%n). NhWn thHc 0XKc ý nghAa c v?t chAt với tinh thBn C trc sinh vào môitrc t?p phù hOp vFi th.c tiTn dUyh>c cVa bWn thân.C. NỘI DUNGTTN#i dung1Môi trc t?p thân thi6n (HTTT) là gì?2TUi sao phWi xây d.ng MTHTTT?3Cách thbc xây d.ng MTHTTT4KiNm tra, Hánh giáTh*i gianNội dung 1MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP THÂN THIỆN LÀ GÌ?Hoạt đụng 1: tò mò về môi trường thiên nhiên và vấn đề dạy họcCÂU HỎI:1. Theo anh/chg, môi trc có liênquan gì vFi nhau?2. Nêu sứ mệnh cVa môi trn theo h/
ng khác nhau. Nh/ vEy,trong sF tác 6Gng qua lJi giKa nhân cách và môi tr/0ng, cLn chăm chú 6Onhai mPt c:a vQn 6R: tác 6Gng c:a môi tr/0ng, trả c&nh vào thừa trìnhhình thành, phân phát tri>n nhân cách; cùng ng/Uc lJi, tác 6Gng c:a nhân cáchvào môi tr/0ng, trả c&nh 6> 6iRu chVnh, c&i tJo nó nhXm phYc vY nhucLu, lUi ích c:a mình.Có th> kh g 6>nh &nh h/^ng to l
n c:a yOu t2 môi tr/0ng 6On quátrình xuất hiện và vạc tri>n nhân cách. Mặc dù nhiên, nOu tuyat 62i hoávai trò c:a môi tr/0ng là ph: nhEn mục đích ý thcc, sáng tJo c:a ch: th>,6ó là không nên lLm vR nhEn thcc luEn. Ng/Uc lJi, viac hJ thQp hoPc ph: nhEnvai trò yOu t2 môi tr/0ng cn nhân biện pháp trong m2i quan ha t/jng tác giKa các yOu t2 6> có sF6ánh giá chỉ 6úng 6kn.Câu h%i: ThO như thế nào là môi tr/0ng hlc tEp thân thian? Môi tr/0ng hlc tEpthân thian gom nhKng thành t2 nào?Hoạt hễ 2: khám phá về môi trường xung quanh học tập thân thiệnCÂU HỎI:1. Anh/ch> 6lc câu chuyan d/
nh tởm t/ cực nhọc khAn đến thBy: cô giáo Fã suy nghH cùng cI gJng nângcao ý thLc t. Tr8ng, FOt mPc tiêu thành FRt S những em h8c sinh c3a mình.Cô giáo khen ngWi lúc h8c sinh c3a mình bao gồm nhXng cI gJng, g8i các emlà “nhXng h8c sinh thông minh” với “sáng dR”, nhXng h8c sinh rBt gồm ýthLc v>n lên. B_ng giải pháp nói lRi nhi:u l`n nh th/ vào nhXng tìnhhuIng phù hWp, khbng Fcnh h8c sinh có cI gJng, thông minh, cô giáoFã tạo nên h8c sinh t. Tin h>n cùng tin r_ng b

Xem thêm: Những Quốc Gia Nào Cấm Tổ Chức Ngày Lễ Tình Nhân, Những Quốc Gia Hắt Hủi Lễ Tình Nhân Valentine

n thân những em là nhXngh8c sinh gi%i. Gia sư Fã tRo Fi:u kidn sắt h8c sinh FWc h8c v6i nhau12|MODULE TH 7 trong m"t đội nh* kho,ng 5 — 6 em, thúc 45y những HS trong m:i nhómquan tâm t
i nhau nhiAu hBn 4C tDo ra môi trFGng h: trH mang lại viJc hKctLp. Cô khuyPn khích những em khRng 4Snh lUn nhau — “Hãy nói xemtrong đội cYa bản thân bDn làm sao tu>n này 4ã phạt biCu nhiAu ý kiPn”;“Hãy nói xem trong nhóm cYa mình bDn như thế nào tu>n ni 4FHc nhiAu 4iCmtat/bDn làm sao 4ã góp 4c những bDn…”.2. Câu chuy)n trên g/i mang lại anh/ch4 5i6u gì? T:i sao l=p h?c c
a ngABi giáoviên E bên trên l:i 5A/c cFi thi)n?3. NgABi thầy giáo trong câu chuy)n trên 5ã có tác dụng gì? NhLng vi)c làm cho 5ó 5ãcFi thi)n 5A/c vNn 56 gì vào l=p h?c c
a bản thân tQ tin cùng tích cQc h?c tYp hZn?MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN:Các ho:t 5ng ph^ct:p. _ó là, h?c sinh có thU ch`m phụ thân E môn h?c này nhAng l:i ngh4chng/m E môn h?c khác; giB h?c này thì h^ng thú cùng tích cQc h?c tYp,nhAng giB h?c không giống thì thd 5a môi trABng h?c tYp,ngABi cô giáo 5ã t:o ra m gkng c
a HS, t:o cho các em sQ tQ tin vào bFn thân với t`ng cABngsQ giao tiWp, 5ánh giá bán tích cQc lon nhau. NgABi cô giáo 5ó 5ã t:o nênm không giống nhau, môi trABng h?c tYp gsm tYp h/p cácyWu t> Fnh hAEng 5Wn vi)c d:y với h?c. Môi trABng h?c tYp là nZi diRn raquá trình h?c tYp c
a trt, bao gsm: môi trABng vYt chNt cùng môi trABngtinh thvn.XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP THÂN THIỆN|13 •14|Môi tr&"ng v+t ch.t: Là toàn b" không gian (c0 vào ho2c kế bên phòngh5c), n8i di:n ra quy trình d?y — h5c, nhưng mà C Dó có những yFu tG nhH b0ng,bàn ghF, ánh sáng, âm thanh, ko khí, phương pháp sLp xFp không gianphòng h5c…Không gian lQp h5c là yFu tG tác D"ng quyFt DRnh DFn môi trHSng vUtchVt. Nó tất cả hai hình thái: vUt chVt và tâm lí. Không khí vUt chVt là vùngbao quanh có th< giQi h?n bCi m"t biên giQi nặng nề nhìn thVy DH>c. Nó duytrì m"t kho0ng bí quyết vQi ngHSi bên c?nh và c^n DH>c tôn tr5ng. Khônggian DH>c coi là “vùng DVt” thu"c va cá thể ho2c m"t nhóm h5c sinh:lQp h5c, bàn h5c, chb D< sách vC, chb h5c… Mbi không gian bao hàmnhdng D2c thù cea ngHSi sf dgng. Trong không khí cá nhân, mbi ngHSic0m thVy bao gồm nhu c^u DH>c C m"t mình, bao gồm si Vm cúng, tho0i mái, ti tincho ho?t D"ng. NgH>c l?i, chính không gian này sk khiến cho h5c sinh c0mthVy bR gò bó, chUt hlp khi tham gia các ho?t D"ng h5c tUp. Vì chưng vUy, khi bGtrí chb ngni, c^n thân thiết DFn D2c Dii cho các ho?tD"ng cá nhân và đến si tho0i mái cea h5c sinh. Bầu không khí tm thVp, n2ngna nhanh chóng dun DFn mê say mqt mvi, ngán n0n. TrSi nóng ho2c l?nh quáDau dun DFn say đắm thiFu hào hwng mang lại ngHSi h5c.Ánh sáng crng bao gồm t^m quan tr5ng lớn lQn đến viqc nhìn, quan liền kề khi h5ctUp. Bao gồm ít nhVt 50% n|ng lic cea não gia nhập vào xf lí những hình 0nh DFnvQi con ngHSi t~ bên ngoài. Nhdng hình 0nh nhìn thVy DH>c bao quátr"ng h8n là nhdng hình 0nh DH>c nghe. Vày Dó trs em sk bR wc chF nFunhìn cơ mà không thVy rõ.Âm thanh C m"t lQp h5c tất cả th< nn ào ho2c hài hoà. ThHSng thì gi5ng nóiêm ái, d: chRu sk thuUn l>i h8n đến si chú ý, tUp trung và giao tiFp.Nhdng tiFng chói tai, thì th^m, rì r^m ho2c oang oang cea gi5ng nói skgây cực nhọc chRu cho quy trình d?y h5c, gây nên si mVt chú ý, Dãng trí với d:bR kích D"ng.MODULE TH 7 •Môi tr&"ng tinh th+n: Là toàn b" m)i quan lại h/ tác 2"ng qua l5i gi6a GV,HS, nhà tr=>ng, gia 2ình với c"ng 2Ang.Gia 2ình là môi tr=>ng s)ng 2Eu tiên cGa hHc sinh, 2ó là nJi sinh ra, nuôid=Lng với giáo dMc các em, và cha mO là nh6ng công ty giáo dMc 2Eu tiên.NQp s)ng gia 2ình, m)i quan liêu h/ tình cSm cGa những thành viên, trình 2"vTn hoá, sU g=Jng mVu cùng ph=Jng pháp giáo dMc cGa phụ thân mO có Snhh=Wng rXt lYn tYi sU vạc triZn chổ chính giữa lí, ý th^c, hành động cGa hHc sinh THCS.Nhà tr=>ng, vYi s^ m/nh kép là 2Sm bSo truydn thM kiQn th^c cùng giáodMc hHc sinh, nh= là yQu t) môi tr=>ng bên phía ngoài có Snh h=Wng khổng lồ lYn2Qn vi/c hHc tep, rèn luy/n cGa hHc sinh THCS. Cm thZ, nhà tr=>ng lànJi cung cXp kiQn th^c m"t cách h/ th)ng mang đến ng=>i hHc, là nJi giáodMc các phgm chXt 25o 2^c cGa nhân biện pháp cho ng=>i hHc, công ty tr=>nggiúp mang lại ng=>i hHc tU chG cùng 2ào t5o ng=>i hHc trW thành m"t công dâncó trách nhi/m.Xã h"i, vYi những truydn th)ng, giá trk, 2knh h=Yng khiếp tQ, chính trk với tôngiáo, tất cả Snh h=Wng con gián tiQp tYi vi/c d5y hHc cùng giáo dMc hHc sinh. Môitr=>ng buôn bản h"i Snh h=Wng tYi quá trình hình thành cùng phát triZn nhâncách hHc sinh th=>ng qua nhị hình th^c là tU phát cùng tU giác. Nh6ng Snhh=Wng tU phân phát bao gAm những yQu t) tích cUc và tiêu cUc cGa 2>i s)ng xãh"i khôn cùng ph^c t5p do cá thể tU lUa chHn theo nhu cEu, h^ng thú,trình 2" tU giáo dMc cGa mình. Nh6ng Snh h=Wng tU giác là nh6ng to hpptác 2"ng trUc tiQp hay loại gián tiQp bao gồm h=Yng 2ích, tất cả n"i dung, tất cả ph=Jngpháp, bqng nhidu hình th^c cGa các to ch^c, cJ quan, 2oàn thZ thôn h"i.Tep thZ và các to ch^c ho5t 2"ng cGa tep thZ hHc sinh nh= r"i ThiQu niênTidn phong HA Chí Minh, Sao Nhi 2Ang gồm Snh h=Wng ko nhs 2Qn sUphát triZn nhân giải pháp cGa các em. Tep thZ vYi t= phương pháp là c"ng 2Ang 2tc bi/t2=pc khổng lồ ch^c W trình 2" cao, tất cả tôn chu mMc 2ích, n"i dung ho5t 2"ng, cóku luet, t5o 2idu ki/n t)t mang đến hHc sinh s)ng, ho5t 2"ng cùng giao l=u. GiáodMc hi/n 25i rXt coi trHng giáo dMc tep thZ, coi tep thZ là môi tr=>ng 2Z hHcsinh giao l=u, t=Jng tác, là ph=Jng ti/n 2Z giáo dMc hHc sinh. M)i quan liêu h/b5n bè bao gồm Snh h=Wng hqng ngày, hqng gi> 2Qn hHc sinh.XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP THÂN THIỆN|15 Nh" v%y tất cả th* th+y, vi.c xây d2ng MTHTTT bao gồm 8nh h"9ng quynh=, =iOu gì sn x8y ra vào mdt sa tình huang sau:a. HS ph8i ngii hKc trong mdt l

Đồ án giỏi nghiệp Cách dạy trẻ Đơn xin việc Bài đái luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ ngơi việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền