Giáo dục tiểu học Module Tiểu học 7 Xây dựng môi trường học tập thân thiện Xây dựng môi trường học môi trường học tập Quản lý nhà trường

Đang xem: Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 7

*

pdf

Số: 06/2012/TT-BGDDT

*

pdf

DẠNG 1: TÍNH NHANH ( RÚT THỪA SỐ CHUNG)

*

doc

SÁNG KIẾ N KINH NGH ỆM LÀM VÀ SỬ DỤNG ĐDDH TRONG MÔN THỦ CÔNG LỚP 3

Nội dung

a tu&i cKa HS giúp cácem t‚ tin trong h^c t~p. HS 3_`c khuy các di tích l>ch sJ, vBnhoá, cách m4ng ^ 0>a phXYng…Các v` chHc nBng c 0XKc BP giao nhi,m v` tr+c tiZp chi 04o thí 0i1m mô hình này.Nhkm giúp giáo viên có thêm thông tin vn môi trXong h6c tWp thân thi,n,module này giMi thi,u mPt sD nPi dung chính theo các tr`c vqn 0n: MôitrXong h6c tWp thân thi,n (MTHTTT) là gì?; T4i sao ph.i xây d+ngMTHTTT?; Làm thZ nào 01 xây d+ng 0XKc MTHTTT thông qua nBm ho4t0Png chính. Trên cY s^ nhhng hi1u biZt vn môi trXong h6c tWp thânthi,n, giáo viên có thêm nhhng kA nBng th+c hành và áp d`ng vào vi,cxây d+ng môi trXong trXong h6c thân thi,n, bao gym môi trXong vWtchqt và môi trXong tinh th%n ^ trXong, lMp nYi 0ang công tác.B. MỤC TIÊUMỤC TIÊU CHUNGXây d+ng môi trXong h6c tWp thân thi,n, bao gym môi trXong vWt chqt vàmôi trXong tinh th%n, góp ph%n nâng cao chqt lXKng giáo d`c.MỤC TIÊU CỤ THỂ— Nâng cao nhWn thHc vn xây d+ng môi trXong h6c tWp thân thi,n (môitrXong vWt chqt và môi trXong tinh th%n). NhWn thHc 0XKc ý nghAa c v?t chAt và tinh thBn C trc sinh trong môitrc t?p phù hOp vFi th.c tiTn dUyh>c cVa bWn thân.C. NỘI DUNGTTN#i dung1Môi trc t?p thân thi6n (HTTT) là gì?2TUi sao phWi xây d.ng MTHTTT?3Cách thbc xây d.ng MTHTTT4KiNm tra, Hánh giáTh*i gianNội dung 1MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP THÂN THIỆN LÀ GÌ?Hoạt động 1: Tìm hiểu về môi trường và việc dạy họcCÂU HỎI:1. Theo anh/chg, môi trc có liênquan gì vFi nhau?2. Nêu vai trò cVa môi trn theo h/
ng khác nhau. Nh/ vEy,trong sF tác 6Gng qua lJi giKa nhân cách và môi tr/0ng, cLn chú ý 6Onhai mPt c:a vQn 6R: tác 6Gng c:a môi tr/0ng, hoàn c&nh vào quá trìnhhình thành, phát tri>n nhân cách; và ng/Uc lJi, tác 6Gng c:a nhân cáchvào môi tr/0ng, hoàn c&nh 6> 6iRu chVnh, c&i tJo nó nhXm phYc vY nhucLu, lUi ích c:a mình.Có th> kh
g 6>nh &nh h/^ng to l
n c:a yOu t2 môi tr/0ng 6On quátrình hình thành và phát tri>n nhân cách. Tuy nhiên, nOu tuyat 62i hoávai trò c:a môi tr/0ng là ph: nhEn vai trò ý thcc, sáng tJo c:a ch: th>,6ó là sai lLm vR nhEn thcc luEn. Ng/Uc lJi, viac hJ thQp hoPc ph: nhEnvai trò yOu t2 môi tr/0ng cn nhân cách trong m2i quan ha t/jng tác giKa các yOu t2 6> có sF6ánh giá 6úng 6kn.Câu h%i: ThO nào là môi tr/0ng hlc tEp thân thian? Môi tr/0ng hlc tEpthân thian gom nhKng thành t2 nào?Hoạt động 2: Tìm hiểu về môi trường học tập thân thiệnCÂU HỎI:1. Anh/ch> 6lc câu chuyan d/
nh kinh t/ khó khAn cho thBy: Cô giáo Fã suy nghH và cI gJng nângcao ý thLc t. tr8ng, FOt mPc tiêu thành FRt S các em h8c sinh c3a mình.Cô giáo khen ngWi khi h8c sinh c3a mình có nhXng cI gJng, g8i các emlà “nhXng h8c sinh thông minh” và “sáng dR”, nhXng h8c sinh rBt có ýthLc v>n lên. B_ng cách nói lRi nhi:u l`n nh th/ trong nhXng tìnhhuIng phù hWp, khbng Fcnh h8c sinh có cI gJng, thông minh, cô giáoFã làm cho h8c sinh t. tin h>n và tin r_ng b

Xem thêm: Những Quốc Gia Nào Cấm Tổ Chức Ngày Lễ Tình Nhân, Những Quốc Gia Hắt Hủi Lễ Tình Nhân Valentine

n thân các em là nhXngh8c sinh gi%i. Cô giáo Fã tRo Fi:u kidn Fe h8c sinh FWc h8c v6i nhau12|MODULE TH 7 trong m”t nhóm nh* kho,ng 5 — 6 em, thúc 45y các HS trong m:i nhómquan tâm t
i nhau nhiAu hBn 4C tDo ra môi trFGng h: trH cho viJc hKctLp. Cô khuyPn khích các em khRng 4Snh lUn nhau — “Hãy nói xemtrong nhóm cYa mình bDn nào tu>n này 4ã phát biCu nhiAu ý kiPn”;“Hãy nói xem trong nhóm cYa mình bDn nào tu>n nay 4FHc nhiAu 4iCmtat/bDn nào 4ã giúp 4c các bDn…”.2. Câu chuy)n trên g/i cho anh/ch4 5i6u gì? T:i sao l=p h?c c
a ngABi giáoviên E trên l:i 5A/c cFi thi)n?3. NgABi giáo viên trong câu chuy)n trên 5ã làm gì? NhLng vi)c làm 5ó 5ãcFi thi)n 5A/c vNn 56 gì trong l=p h?c c
a mình tQ tin và tích cQc h?c tYp hZn?MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN:Các ho:t 5ng ph^ct:p. _ó là, h?c sinh có thU ch`m cha E môn h?c này nhAng l:i ngh4chng/m E môn h?c khác; giB h?c này thì h^ng thú và tích cQc h?c tYp,nhAng giB h?c khác thì thd 5a môi trABng h?c tYp,ngABi giáo viên 5ã t:o ra m gkng c
a HS, t:o cho các em sQ tQ tin vào bFn thân và t`ng cABngsQ giao tiWp, 5ánh giá tích cQc lon nhau. NgABi giáo viên 5ó 5ã t:o nênm khác nhau, môi trABng h?c tYp gsm tYp h/p cácyWu t> Fnh hAEng 5Wn vi)c d:y và h?c. Môi trABng h?c tYp là nZi diRn raquá trình h?c tYp c
a trt, bao gsm: môi trABng vYt chNt và môi trABngtinh thvn.XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP THÂN THIỆN|13 •14|Môi tr&”ng v+t ch.t: Là toàn b” không gian (c0 trong ho2c ngoài phòngh5c), n8i di:n ra quá trình d?y — h5c, mà C Dó có các yFu tG nhH b0ng,bàn ghF, ánh sáng, âm thanh, không khí, cách sLp xFp không gianphòng h5c…Không gian lQp h5c là yFu tG tác D”ng quyFt DRnh DFn môi trHSng vUtchVt. Nó có hai hình thái: vUt chVt và tâm lí. Không gian vUt chVt là vùngbao quanh có th< giQi h?n bCi m"t biên giQi khó nhìn thVy DH>c. Nó duytrì m”t kho0ng cách vQi ngHSi bên c?nh và c^n DH>c tôn tr5ng. Khônggian DH>c coi là “vùng DVt” thu”c va cá nhân ho2c m”t nhóm h5c sinh:lQp h5c, bàn h5c, chb D< sách vC, chb h5c… Mbi không gian bao hàmnhdng D2c thù cea ngHSi sf dgng. Trong không gian cá nhân, mbi ngHSic0m thVy có nhu c^u DH>c C m”t mình, có si Vm cúng, tho0i mái, ti tincho ho?t D”ng. NgH>c l?i, chính không gian này sk làm cho h5c sinh c0mthVy bR gò bó, chUt hlp khi tham gia các ho?t D”ng h5c tUp. Vì vUy, khi bGtrí chb ngni, c^n quan tâm DFn D2c Dii cho các ho?tD”ng cá nhân và cho si tho0i mái cea h5c sinh. Không khí tm thVp, n2ngna nhanh chóng dun DFn si mqt mvi, chán n0n. TrSi nóng ho2c l?nh quáDau dun DFn si thiFu hào hwng cho ngHSi h5c.Ánh sáng crng có t^m quan tr5ng to lQn cho viqc nhìn, quan sát khi h5ctUp. Có ít nhVt 50% n|ng lic cea não tham gia vào xf lí các hình 0nh DFnvQi con ngHSi t~ bên ngoài. Nhdng hình 0nh nhìn thVy DH>c bao quátr”ng h8n là nhdng hình 0nh DH>c nghe. Do Dó trs em sk bR wc chF nFunhìn mà không thVy rõ.Âm thanh C m”t lQp h5c có th< nn ào ho2c hài hoà. ThHSng thì gi5ng nóiêm ái, d: chRu sk thuUn l>i h8n cho si chú ý, tUp trung và giao tiFp.Nhdng tiFng chói tai, thì th^m, rì r^m ho2c oang oang cea gi5ng nói skgây khó chRu cho quá trình d?y h5c, gây nên si mVt chú ý, Dãng trí và d:bR kích D”ng.MODULE TH 7 •Môi tr&”ng tinh th+n: Là toàn b” m)i quan h/ tác 2″ng qua l5i gi6a GV,HS, nhà tr=>ng, gia 2ình và c”ng 2Ang.Gia 2ình là môi tr=>ng s)ng 2Eu tiên cGa hHc sinh, 2ó là nJi sinh ra, nuôid=Lng và giáo dMc các em, và cha mO là nh6ng nhà giáo dMc 2Eu tiên.NQp s)ng gia 2ình, m)i quan h/ tình cSm cGa các thành viên, trình 2″vTn hoá, sU g=Jng mVu và ph=Jng pháp giáo dMc cGa cha mO có Snhh=Wng rXt lYn tYi sU phát triZn tâm lí, ý th^c, hành vi cGa hHc sinh THCS.Nhà tr=>ng, vYi s^ m/nh kép là 2Sm bSo truydn thM kiQn th^c và giáodMc hHc sinh, nh= là yQu t) môi tr=>ng bên ngoài có Snh h=Wng to lYn2Qn vi/c hHc tep, rèn luy/n cGa hHc sinh THCS. CM thZ, nhà tr=>ng lànJi cung cXp kiQn th^c m”t cách h/ th)ng cho ng=>i hHc, là nJi giáodMc các phgm chXt 25o 2^c cGa nhân cách cho ng=>i hHc, nhà tr=>nggiúp cho ng=>i hHc tU chG và 2ào t5o ng=>i hHc trW thành m”t công dâncó trách nhi/m.Xã h”i, vYi các truydn th)ng, giá trk, 2knh h=Yng kinh tQ, chính trk và tôngiáo, có Snh h=Wng gián tiQp tYi vi/c d5y hHc và giáo dMc hHc sinh. Môitr=>ng xã h”i Snh h=Wng tYi quá trình hình thành và phát triZn nhâncách hHc sinh th=>ng qua hai hình th^c là tU phát và tU giác. Nh6ng Snhh=Wng tU phát bao gAm các yQu t) tích cUc và tiêu cUc cGa 2>i s)ng xãh”i vô cùng ph^c t5p do cá nhân tU lUa chHn theo nhu cEu, h^ng thú,trình 2″ tU giáo dMc cGa mình. Nh6ng Snh h=Wng tU giác là nh6ng to hpptác 2″ng trUc tiQp hay gián tiQp có h=Yng 2ích, có n”i dung, có ph=Jngpháp, bqng nhidu hình th^c cGa các to ch^c, cJ quan, 2oàn thZ xã h”i.Tep thZ và các to ch^c ho5t 2″ng cGa tep thZ hHc sinh nh= r”i ThiQu niênTidn phong HA Chí Minh, Sao Nhi 2Ang có Snh h=Wng không nhs 2Qn sUphát triZn nhân cách cGa các em. Tep thZ vYi t= cách là c”ng 2Ang 2tc bi/t2=pc to ch^c W trình 2″ cao, có tôn chu mMc 2ích, n”i dung ho5t 2″ng, cóku luet, t5o 2idu ki/n t)t cho hHc sinh s)ng, ho5t 2″ng và giao l=u. GiáodMc hi/n 25i rXt coi trHng giáo dMc tep thZ, coi tep thZ là môi tr=>ng 2Z hHcsinh giao l=u, t=Jng tác, là ph=Jng ti/n 2Z giáo dMc hHc sinh. M)i quan h/b5n bè có Snh h=Wng hqng ngày, hqng gi> 2Qn hHc sinh.XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP THÂN THIỆN|15 Nh” v%y có th* th+y, vi.c xây d2ng MTHTTT có 8nh h”9ng quynh=, =iOu gì sn x8y ra trong mdt sa tình huang sau:a. HS ph8i ngii hKc trong mdt l

Xem thêm:

Đồ án tốt nghiệp Cách dạy trẻ Đơn xin việc Bài tiểu luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *