Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (121.85 KB, 6 trang )

Đang xem: Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng hồ chí minh

Phân tích bối cảnh lịch sử và các tiền đề tư tưởng, lý luận hình thành tư tưởng Hồ ChíMinh? Ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên.Trả lời:I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHII.1. Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí MinH2.a) Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XXb)+ Trước khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam Là một quốc gia phong kiến độc lập vớinền nông nghiệp lạc hậu, trì trệ+ Năm 1858 thực dân Pháp xâm lược nước ta. Sau một thời gian kháng cự yếu ớt đếnnăm 1884 triều đình nhà Nguyễn đã kí với Pháp điều ước Patơnốt thừa nhận quyềnthống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta.+ Dưới ách thống trị của thực dân Pháp nền kinh tế – xã hội Việt Nam Từ nền kinh tếthuần phong kiến sang nền kinh tế tư bản thực dân mang một phần tính chất phongkiến; từ một quốc gia phong kiến độc lập trở thành một xã hội thuộc địa nửa phong kiếnvới hai mâu thuẫn cơ bản: mâu thuẫn dân tộc (giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thựcdân Pháp và tay sai); mâu thuẫn giai cấp (giữa nông dân với địa chủ, công nhân với tưsản,…), trong đó mâu thuẫn dân tộc là mâu thuẫn chủ yếu.+Với truyền thống yêu nước nồng nàn, ngay từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược,nhân dân ta đã liên tục đứng lên chống lại bọn cướp nước và bè lũ bán nước; Các phongtrào yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX chủ yếu diễn ra theo hệ tư tưởng phongkiến và hệ tư tưởng tư sản, tiêu biểu có phong trào Cần Vương, phong trào nông dânYên Thế (theo hệ tư tưởng phong kiến), phong trào Đông Du, phong trào Duy Tân (theohệ tư tưởng tư sản),v.v…+Các phong trào này đều thể hiện sự tiếp nối truyền thống yêu nước nồng nàn của nhândân ta, nhưng dều đi đều đi đến kết cục thất bại; Nguyên nhân thất bại là do thiếu một
đường lối cứu nước đúng đắn, do khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo,v.v..).+ Yêu cầu bức xúc mà lịch sử dân tộc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đặt ra là Tìm lốithoát cho cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước; về giai cấp lãnh đạo cách mạngb) Bối cảnh Thời đại (quốc tế)+ Chủ nghĩa tư bản đã từ giai đoạn tự do cạnh tranh phát triển sang giai đoạn đế quốcchủ nghĩa (sự chuyển biến này đã làm tăng thêm các mâu thuẫn cơ bản của thời đại:mâu thuẫn giữa vô sản và tư sản; mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với nhau; mâu thuẫngiữa các nước đế quốc với các dân tộc thuộc địa.+ Phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ ở khắpcác châu lục.+ Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và thắng lợi (thắng lợi của cách mạng tháng MườiNga đã mở ra một thời đại mới – thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi thếgiới.+ Quốc tế Cộng sản ra đời năm 1919 (Quốc tế cộng sản đã công khai ủng hộ và giúp đỡphong trào giải phóng dân tộc ở các thuộc địa),v.v…→ Những điều kiện lịch sử cụ thể nêu trên đã tác động sâu sắc đến sự hình thành tưtưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, tư tưởng của Người ra đời đã đáp ứng được đòi hỏikhách quan của lịch sử dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam thoát khỏi sự khủng hoảng,bế tắc về đường lối cứu nước, về giai cấp lãnh đạo; góp phần to lớn vào việc giải quyếtnhững vấn đề mà cách mạng thế giới đặt ra.3. Những tiền đề tư tưởng – lý luậna. Giá trị truyền thống Việt Nam-Trong hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và dữ nước, dân tộc Việt Nam đã tạo dựngđược một nền văn hóa riêng phong phú và bền vững với những truyền thống tốt đẹp vàcao quý. Trong đó, những truyền thống văn hóa tiêu biểu nhất tác động đến Hồ ChíMinh gồm:+ Thứ nhất là chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước và dữnước.
+ Thứ hai là truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, tương thân, tương ái, “lá lành đùm lárách” trong hoạn nạn, khó khăn.+ Thứ ba là truyền thống lạc quan, yêu đời.+ Thứ tư là truyền thống cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, ham học hỏi vàkhôngngừng mở rộng cửa tiếp nhận tinh hoa văn hóa của nhân loại….-Tư tưởng và văn hóa truyền thống Việt Nam, nổi bật là những truyền thống nêu trênđã tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của Hồ Chí Minh, chi phối mọi suy nghĩ vàhành động của Người. Đây là nguồn tư tưởng, lý luận đầu tiên, là cội rễ sâu xa, bền chặtnhất hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh.b. Tinh hoa văn hóa nhân loạiNhững bộ phận tư tưởng và văn hóa nhân loại tác động lớn đến sự hình thành tư tưởngHồ Chí Minh là: tư tưởng và văn hóa phương Đông; tư tưởng và văn hóa phương Tây.Người đã kế thừa những nguồn tư tưởng và văn hóa đó theo tinh thần phê phán, tức làkế thừa những cái hay, cái tốt, có ích cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân; phê phánvà loại bỏ những cái giở, cái xấu, có hại cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân).+ Tư tưởng và văn hóa phương Đông.Các nguồn tư tưởng và văn hóa phương Đông cơ bản tác động đế sự hình thành tưtưởng Hồ Chí Minh gồm:* Thứ nhất là Nho giáo.Hồ Chí Minh đã tiếp thu những yếu tố tích cực của Nho giáo. Đó là tinh thần nhânnghĩa, đạo tu thân, sự ham học hỏi, đức tính khiêm tốn, ôn hòa…Đồng thời, Ngườicũng phê phán, lọc bỏ những yếu tố tiêu cực của học thuyết này. Đó là tư tưởng phânbiệt đẳng cấp, những giáo điều cực đoan về “tam cương”, “ngũ thường”…* Thứ hai là phật giáo.Hồ Chí Minh chủ yếu khai thác ở nhà Phật tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái, cứu khổ, cứunạn; tinh thần bình đẳng, tinh thần dân chủ chất phác; nếp sống giản dị, thanh bạch,chăm lo làm điều thiện…Bên cạnh đó, Người cũng phê phán tính chất duy tâm về mặt

Xem thêm:

xã hội của Phật giáo…* Ngoài Nho giáo và Phật giáo, Hồ Chí Minh còn tiếp thu theo tinh thần phê phán nhiềutư tưởng văn hóa phương Đông khác như tư tưởng vô vi của lão tử, khiêm ái của MặcTử, pháp trị của Hàn Phi Tử, tam dân của Tôn Trung Sơn,…+ Tư tưởng và văn hóa phương TâyNguồn tư tưởng văn hóa phương Tây đầu tiên ảnh hưởng tới Hồ Chí Minh là tư tưởngtự do, bình đẳng, bác ái của Đại cách mạng Tư sản Pháp. Từ năm 13 tuổi Người đã biếtđến và háo hức muốn tìm hiểu kỹ lưỡng về tư tưởng tiến bộ này. Tư tưởng này đã đượcNgười kế thừa và phát triển thành tư tưởng đấu tranh đòi quyền tự do, bình đẳng chocác dân tộc thuộc địa.* Trong quá trình tìm đường cứu nước, qua các trung tâm văn minh châu Âu, Hồ ChíMinh còn tiếp thu nhiều tư tưởng văn hóa phương Tây khác cần thiết cho sự nghiệpcách mạng của mình, như: tư tưởng dân chủ; phong cách dân chủ; cách làm việc dânchủ; tinh thần giám nghĩ, giám làm,…→ Tư tưởng và văn hóa nhân loại là nguồn gốc quan trọng góp phần hình thành nên tưtưởng Hồ Chí Minh.c. Chủ nghĩa Mác – Lênin: Cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởngHồ Chí Minh- Chủ nghĩa Mác – Lênin là một bộ phận của văn hóa nhân loại, nhưng là bộ phận tinhtúy nhất, mang tính cách mạng triệt để, tính khoa học sâu sắc nhất trong văn hóa nhânloại. Đây cũng là nguồn tư tưởng, lý luận quyết định bước phát triển về chất của tưtưởng Hồ Chí Minh.- Chủ nghĩa Mác – Lênin là nguồn tư tưởng lý luận quyết định bước phát triển về chấtcủa tư tưởng Hồ Chí Minh vì:* Chỉ khi đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh mới tìm thấy con đường cứunước đúng đắn cho dân tộc – con đường giải phóng dân tộc theo cách mạng vô sản.* Trên cơ sở lý luận và phương pháp luận Mác – Lênin, Hồ Chí Minh đã từng bước xâydựng nên hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của mình về những vấn đề cơ bản
của cách mạng Việt Nam.* Thế giới quan và phương pháp luận Mác – Lênin đã giúp Hồ Chí Minh hấp thụ vàchuyển hóa được những nhân tố tiến bộ và tích cực của truyền thống văn hóa dân tộc,tinh hoa văn hóa của nhân loại thành trí tuệ của bản thân; giúp Người phân tích và tổngkết đúng đắn thực tiễn trong nước và thế giới. Đây là những cơ sở quan trọng giúpNgười đề ra những chiến lược và sách lược đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.→ Tư tưởng Hồ Chí Minh nằm trong hệ tư tưởng Mác – Lênin và chủ nghĩa Mác –Lênin là nguồn gốc chủ yếu nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh.3. Nhân tố chủ quan_Quá trình người hoạt động thực tiễn trong nc và khi buôn ba ở nc ngoài đã đem lại choHCM một hiểu biết sâu sắc về dân tộc và thời đại_Bằng vốn hiểu biết sâu rộng và khả năng tư duy độc lập sáng tạo của mình HCM đãđúc kết những kinh nghiệm đấu tranh của phong trào giải phóng dân tộc ,phong tràocông nhân quốc tế để vận dụng 1 cách sáng tạo để tìm ra con đường CM cho dt VN_HCM có tâm hồn của 1 nhà yêu nc ,1 chiến sĩ cộng sản nhiệt thành CM ,1 trái tim yêunc.Kết luận:Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành trên cơ sở thực tiễn cách mạng Việt Nam,truyền thống văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, chủ nghĩa Mác – Lênin.Ngược lại, một cách biện chứng, sau khi ra đời tư tưởng Hồ Chí Minh đã đáp ứng đượcnhững đòi hỏi bức xúc của thực tiễn cách mạng Việt Nam, góp phần đưa truyền thốngvăn hóa dân tộc, kho tàng văn hóa nhân loại, chủ nghĩa Mác – Lênin phát triển lênmột tầm cao mớiIII- Ý NGHĨAĐối với sinh viên, việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọngnhất là trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước gắn với phát triển tri thức, hội nhậpquốc tế.-
Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác.+ Thông qua việc làm rõ và truyền thụ nội dung hệ thống quan điểm lý luận của Hồ ChíMinh về những vấn dề cơ bản của cách mạng Việt Nam, làm cho sinh viên nâng caonhận thức về vai trò, vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với đời sống cách mạng ViệtNam, làm cho tư tưởng của người càng ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong đời sốngtinh thần của thế hệ trẻ.+ Bồi dưỡng củng cố cho sinh viên lập trường, quan điểm cách mạng trên nền tảng chủnghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liềnvới chủ nghĩa xã hội, tích cực chủ động phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủnghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luậtcủa Đảng và nhà nước ta, biét vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấnđề đặt ra trong cuộc sống.Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng & rèn luyện bản lĩnh chính trị.+ Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho sinhviên biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, cái thiện, ghét cái ác, cái xấu. Học tập tư tưởng-Hồ Chí Minh giúp nâng cao lòng tự hào về người, về Đảng cộng sản, về tổ quốc ViệtNam, tự nguyện “ sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”+ Trên cơ sở kiến thức đã được học, sinh viên vận dụng vào cuộc sống, tu dưỡng, rènluyện bản thân, hoàn thành tốt chức trách của mình, đóng góp thiết thực và hiệu quả chosự nghiệp cách mạng theo con đường mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Gói Cước Đang Sử Dụng Mobifone Đang Sử Dụng, 2 Cách Kiểm Tra Các Dịch Vụ Mobifone Đang Sử Dụng

*

Phân tích hoạt động tài chính và các giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolomex, Hải Phòng 74 630 0

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *