Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê theo quy định của pháp luật.

Đang xem: Bộ kế hoạch và đầu tư tiếng anh là gì

Bộ kế hoạch đầu tư là cơ quan Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn nhất định trong hệ thống các cơ quan Nhà nước. Vậy, Bộ Kế hoạch đầu tư là gì? Bộ kế hoạch đầu tư có nhiệm vụ quyền hạn gì?

Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vấn đề Bộ kế hoạch đầu tư tiếng Anh là gì?

Khái niệm Bộ Kế hoạch và đầu tư?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là một cơ quan của Chính phủ nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, bao gồm: Tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công của quốc gia; cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; khu kinh tế; nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đấu thầu; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã; thống kê; quản lý Nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư?

– Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dụa thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hằng năm của Bộ đã được phê duyệt và các dự án, đề án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

– Trình Chính phủ chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và hằng năm của cả nước, các cân đối vĩ mô của nền kinh tế quốc dân; kế hoạch xây dựng, sửa đổi các cơ chế, chính sách quản lý kinh tế vĩ mô; quy hoạch; chiến lược huy động vốn đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu; các chương trình, dự án khác theo sự phân công của Chính phủ.

– Trình Thủ tướng Chính phủ các dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác.

– Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

– Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc phạm vi quản lý của Bộ; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

– Về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch:

+ Xây dựng chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội sau khi được Quốc hội thông qua; giúp Chính phủ điều hành thực hiện kế hoạch về một số ngành, lĩnh vực được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

+ Xây dựng chiến lược tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của cả nước; tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển của các Bộ, ngành và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; quy hoạch tổng thể phát triển vùng, lãnh thổ; có ý kiến về các quy hạoch thuộc thẩm quyền phê duyệt của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi được yêu cầu.

+ Tổ chức công bố chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển vùng, lãnh thổ sau khi được phê duyệt; hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hằng năm gắn phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của cả nước và vùng, lãnh thổ đã được phê duyệt.

+ Tổng hợp chung các cân đối chủ yếu vủa nền kinh tế quốc dân, bao gồm: Cân đối tích lũy và tiêu dùng; cân đối về tài chính, tiền tệ; vay và trả nợ nước ngoài; ngân sách Nhà nước; vốn đầu tư phát triển xã hội; đề xuất các giải pháp để giữ vững các cân đối theo mục tiêu chiến lược và kế hoạch, bảo đảm thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Xem thêm:

+ Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của Bộ, ngành, địa phương; tổ chức theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội theo định kỳ hàng ngày, quý, năm.

*

Địa chỉ Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tel: 080.43485.

Phòng Hành chính – văn phòng Bộ: 024.38455298.

Vậy Bộ Kế hoạch đầu tư tiếng Anh là gì?

Bộ Kế hoạch đầu tư tiếng Anh là gì?

Bộ Kế hoạch và đầu tư tiếng Anh là: Ministry of planning and investment. Định nghĩa về Bộ kế hoạch đầu tư bằng tiếng anh như sau:

The ministry of planning and investment is a government agency, performing the state management of planning, development investment and statistics, including: General consultation on development strategies, planning and plans. Socio-economic development, national public investment plan; economic management mechanisms and policies; domestic investment, foreign investment in Vietnam and Vietnam’s investment abroad; economic sector’ officical deve;opment assistance (ODA), concessional loans and foreign non-governmental aid; bidding; business development, collective economy and cooperatives; statistical; state management of public services in the sectors and fields under the jurisdiction of the ministry in accordance with the law.

Một số từ tiếng Anh liên quan tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Allocated from state budget: Cấp phát từ ngân sách Nhà nước.

Amendment of bidding documents: Sửa đổi Hồ sơ mời thầu.

Advance payment security: Bảo đảm tạm ứng.

An eligible bidder: Một nhà thầu hợp lệ.

Actual cost: Chi phí thực tế.

Actual duration: Thời lượng thực tế.

Access to be site: Ra vào công trường.

Xem thêm:

Như vậy, Bộ kế hoạch đầu tư tiếng Anh là gì? Đã được chúng tôi trình bày chi tiết trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp tới Quý bạn đọc một số nội dung khác như nhiệm vụ quyền hạn, địa chỉ của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *