BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2016-2017

Bài thu hoạch chủ yếu trị hnai lưng năm 2016 trả lời 2 câu hỏi: Câu 1- anh (chị) nhận xét thâm thúy độc nhất vô nhị hầu như vấn đề cơ bạn dạng và bắt đầu nào vào văn uống kiện đại hội XII của Đảng? Câu 2- Qua tiếp thu kiến thức, nghiên cứu văn uống kiện Đại hội XII của Đảng với nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần vật dụng XVII với nhiệm vụ vẫn đảm trách, anh (chị) cần phải làm gì để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đề ra?


*

Họ và tên: ..............Đơn vi : Tṛ ường THCS .................

Bạn đang xem: Bài thu hoạch chính trị hè 2016-2017

̣Nhiêm vu đ ̣ ược phân công: .................... BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ năm nhâm thìn Câu hỏi: Câu 1. Anh (Chị) nhận xét sâu sắc nhất những vấn đề cơ bản và mới nào vào văn kiện Đại hội XII của Đảng . Câu 2. Qua học tập, nghiên cứu Văn kiên Đai hôi XII c ̣ ̣ ̣ ủa Đảng và Nghi quyêt ̣ ́ ̣ ̣ ảng bộ lần thứ XVII vơi nhiêm vu đang đam trach, anh (chi) cân phai lam gi đêĐai hôi Đ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ ̉ thực hiên tôt muc tiêu, nhiêm vu ma Nghi quyêt Đai hôi đê ra. ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ Bài Làm1. Anh (Chị) nhận xét sâu sắc nhất những vấn đề cơ bản và mới nào trong văn kiện Đại hội XII của ĐảngNhững vấn đề cơ bản, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua Nghị quyết cùng các văn kiện quan trọng, có ý nghĩa về chính trị, bốn tưởng và hành động đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII là một nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2016, mà tập trung nhất là những nội dung cơ bản, bắt đầu, các giải pháp thực hiện phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực.Chỉ thị số 01­CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển knhị thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chỉ ra nội dung cần tập trung gồm: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do đồng chí Tổng Bí tlỗi trình bày; Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ vạc triển kinh tế ­ xã hội 5 năm 2011 ­ 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế ­ xã hội 5 năm 2016 ­ 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Nội dung Văn kiện Đại hội XII được xây dựng trên các đại lý tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế vượt, bổ sung, phát triển Văn kiện Đại hội XI, của các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Trong đó, những quan điểm cơ bạn dạng, tư tưởng lãnh đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề bắt đầu, đều hiện diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninch, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cụ thể như sau: Thđọng nhất: Về đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thiết chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XI, Văn kiện Đại hội XII có những phát triển mới rất rõ nét, nêu rõ hơn định hướng và giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, xác định đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội nhà nghĩa Việt Nam đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu "dân nhiều, nước mạnh khỏe, dân chủ, công bởi, văn minh". Thứ hai: Về lĩnh vực văn hoá – xã hội, Văn kiện đặc biệt chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp gắn kết giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ hiệu trái quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thực hiện 3 đột phá chiến lược. Việc xây dựng, phát triển văn hoá con người Việt Nam, Văn kiện lựa lựa chọn, định hướng 7 nhiệm vụ, giải pháp đa phần, trong đó nhấn mạnh và đặt lên hàng đầu là nhiệm vụ xây dựng con tín đồ. Thực hiện tiến cỗ, công bằng xã hội, đặc biệt là bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội là một trong phần lớn thành tựu nổi bật trong 30 năm đổi bắt đầu, Văn kiện xác định điểm nhấn và cũng là điểm new, đó là thực hiện hiệu quả hơn trong 5 năm tới vấn đề quản lý phát triển xã hội. Thứ ba: Về lĩnh vực quốc chống, an ninh và hoạt động đối nước ngoài, Báo cáo chính trị Đại hội XII có nêu: “Tăng cường quốc chống, an ninc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”. Cụm từ "trong tình hình mới" là điểm mới được nhấn khỏe khoắn. Về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, Báo cáo chỉ ra vấn đề cốt lõi là phải xác định mục tiêu tối thượng là lợi ích quốc gia – dân tộc. Trong khi nhận rõ hợp tác phát triển là xu cố thì đồng thời không mơ hồ chỉ thấy hợp tác một chiều. Hợp tác đồng thời phải đi đôi với đấu trực rỡ, cạnh tranh để bảo vệ lợi ích chính đáng của quốc gia; đồng thời đấu tma lanh, cạnh tranh để hợp tác chứ không dẫn tới cạnh tranh, bất lợi. Thứ tư: Về chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, so với Nghị quyết Đại hội XI, điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII có nêu: "Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân"; "Tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia ­ dân tộc". Trong định hướng xây dựng các giai tầng trong xã hội, Văn kiện có yêu cầu mới đó là “tiếp tục hoàn thiện cơ chế, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp nhất của các tôn giáo”. Thứ năm: Về phát huy dân công ty xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, ngoài một số nhiệm vụ, giải pháp new, Văn kiện cũng bổ sung phương hướng: “Dân chủ phải được thực hiện đầy đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội”. “Tập trung xây dựng những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ của nhân dân”. Bổ sung nội dung “giám sát” trong phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm cho, dân kiểm tra, giám sát”.

Xem thêm: So Sánh Giá Trị Thặng Dư Tuyệt Đối Và Tương Đối, Giá Trị Thặng Dư Tuyệt Đối

Thứ sau: Về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, Văn kiện nêu lên nhiều nhiệm vụ, giải pháp mới, nổi bật là việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Thực hiện thí điểm dân trực tiếp bầu một số chức danh ở cơ sở cùng nghỉ ngơi cấp huyện; msống rộng đối tượng thi tuyển chức danh cán bộ quản lý; hoàn thiện tiêu chí đánh giá và cơ chế kiểm tra, giám gần kề, kiểm soát việc thực thi công vụ; xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của fan đứng đầu cơ quan hành chủ yếu. Thứ bảy: Về xây dựng Đảng trong sạch vững khỏe khoắn, Báo cáo chính trị nêu trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ sở, đơn vị và cá nhân cán bộ chỉ đạo, quản lý các cấp trường đoản cú Trung ương đến cửa hàng nghiêm túc, tự giác và có planer, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm. Ngoài ra, ở phần nhiệm vụ, giải pháp, Văn kiện đề ra 10 nội dung, tất cả đều được té sung phát triển trên cơ sở kế thừa từ các văn kiện Đại hội khoá trước. Những điểm mới nêu trong Văn kiện Đại hội XII phản ánh bước tiến về tư duy lý luận của Đảng và sẽ trở thành những định hướng chính trị quan trọng của mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong 5 năm tới. Việc làm rõ những vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội XII sẽ giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh nắm vững một bước nội dung Văn kiện, chuẩn bị cho đợt sinh hoạt chính trị rộng béo, trường đoản cú đó góp phần thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của tỉnh ta, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.Câu 2. Qua học tập, nghiên cứu Văn kiên Đai hôi XII c ̣ ̣ ̣ ủa Đảng và Nghi quyêt Đai hôi ̣ ́ ̣ ̣ Đảng bộ lần sản phẩm công nghệ XVII vơi nhiêm vu đang đam trach, anh (chi) cân phai lam gi đê th ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ ̉ ực ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̀hiên tôt muc tiêu, nhiêm vu ma Nghi quyêt Đai hôi đê ra.1­ Mục tiêu tổng quát Tạo chuyển biến căn bạn dạng, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt độc nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu trái. Xây dựng nền giáo dục msống, thực học tập, thực nghiệp, dạy xuất sắc, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến vào khu vực.2­ Mục tiêu cụ thể Đối với giáo dục mầm non, giúp tthấp phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp 1. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho tphải chăng 5 tuổi vào năm 2015, nâng cao chất lượng phổ cập trong những năm tiếp theo và miễn học phí trước năm 20trăng tròn. Từng bước chuẩn hóa hệ thống các trường mầm non. Phát triển giáo dục mầm non dưới 5 tuổi có chất lượng phù hợp với điều kiện của từng địa phương và cơ sở giáo dục. Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể hóa học, hình thành phẩm hóa học, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinc. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sinh sống, ngoại ngữ, tin học tập, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng sản xuất, từ học tập, khuyến khích học tập suốt đời. Hoàn thành việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn sau năm năm ngoái. Bảo đảm cho học sinh có trình độ trung học cơ sở (hết lớp 9) có tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học cơ sở; trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm trường đoản cú sau năm 20trăng tròn.Phấn đấu đến năm 2020, có 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông và tương đương. Đối với giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp. Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp với những phương thức và trình độ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo phía ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động nội địa và thế giới. Đối với giáo dục thường xuyên, bảo đảm cơ hội cho mọi tín đồ, nhất là ở vùng nông làng, vùng khó khăn, các đối tượng chính sách được học tập nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng cuộc sống; tạo điều kiện thuận lợi để người lao động chuyển đổi nghề; bảo đảm xóa mù chữ bền vững. Hoàn thiện nay mạng lưới cửa hàng giáo dục thường xuyên và các hình thức học tập, thực hành phong phú và đa dạng, linh hoạt, coi trọng tự học và giáo dục từ xa.Đối với giáo dục thường xuim, bảo đảm cơ hội cho mọi fan, nhất là ở vùng nông xóm, vùng khó khăn uống, các đối tượng chính sách được học tập nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng cuộc sống; tạo điều kiện thuận lợi để người lao động chuyển đổi nghề; bảo đảm xóa mù chữ bền vững vàng. Hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên và các hình thức học tập, thực hành phong phú, linh hoạt, coi trọng tự học và giáo dục từ xa.­ Là một giáo viên hiện đang giảng dạy tại trường cấp 2 tôi nhận thấy mình nền cố gắng hết sức trong chuyên môn giảng dạy , giáo án để khi lên lớp có có thể truyền đạt hết kiến thức cho các em học sinch. ­ Lồng ghép tư tưởng bảo vệ bản thân cũng chính là bảo vệ tổ quốc trong xã hội hội nhập nền kinh mới .­ Truyền đạt cho học sinh phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Tóm lại: Trong xu vậy giáo dục hiện nay cần nhìn nhận thầy giáo là nhà giáo dục chứ không phải chỉ là người truyền đạt tri thức. Ngày ni, người thầy được đề cao còn bởi vai trò truyền cảm hứng cho người học tập, làm cho người học ý thức và tự giác cao độ về việc học với sự nỗ lực của cá nhân, đồng thời năng lực sáng tạo được khai mở và được tạo môi trường để thể hiện các năng lực của bản thân. Do vậy cần tập trung vào người thầy sư phạm, nhà trường sư phạm, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, góp phần thực hiện thắng lợi trách nhiệm, giải pháp trên lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Người viết