Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (50.21 KB, 12 trang )

Đang xem: Bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ

điểm, phương châm phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của cácchủ nghĩa đế quốc và thế lực thù địch chống phá Cách mạng Việt Nam như sau:Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm phòng chống diễn biến hòa bình,bạo loạn lật đổMục tiêu chiến lược:Giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để đẩy mạnh sự nghiệp côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm thất bại âm mưu chiến lược Diễn biến hòabình, bạo loạn lật đổ của địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhấttoàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội vànền văn hóa, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệsự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc.Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng khẳng định: Kiênquyết làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ.Vấn đề đặt ra cho mục tiêu chiến lược là phải giữ vững ổn định chính trị,đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định lâu dài cho sự nghiệp xây dựng đất nước,phải lấy việc giữ vững, ổn định chính trị làm nền tảng để đẩy mạnh sự nghiệp pháttriển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.Nhiệm vụ:Từ Nghị quyết Trung ương 3 khóa VII đến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốclần thứ VIII, IX, X của Đảng đều khẳng định: Nhiệm vụ phòng, chống chiến lượcDiễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong các nhiệmvụ quốc phòng an ninh hiện nay, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài trongthời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.Nhiệm vụ chung trong phòng chống chiến lược Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổlà chủ động tiến công địch trên mọi lĩnh vực, không để xảy ra mất ổn định chính trịxã hội bạo loạn lật đổ và các tình huống phức tạp khác, ngăn chặn làm thất bại cácâm mưu, thủ đoạn Diễn biến hòa bình các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệchính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Quan điểm:Phòng, chống chiến lược Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam cần nắmvững một số quan điểm sau:Kiên định, giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm vững hainhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủnghĩa.Đây là con đường cách mạng Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn mà Bác Hồ,Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Ngày nay, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hộivẫn là mục tiêu hàng đầu của cách mạng Việt Nam, xóa bỏ mục tiêu này chính làmục đích chủ yếu của chiến lược Diễn biến hòa bình đối với Việt Nam.Để giữ vững mục tiêu và con đường đã lựa chọn, toàn Đảng, toàn dân, toànquân phải tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ tổ quốc ViệtNam xã hội chủ nghĩa. Đây chính là sự vận dụng kinh nghiệm hàng ngàn năm củaông cha ta: Dựng nước phải đi đôi với giữ nước, đồng thời là qui luật tồn tại vàphát triển của dân tộc hàng ngàn năm qua.Vì vây, phòng chống Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của địch không chỉlà cuộc đấu tranh giai cấp mà còn là cuộc đấu tranh dân tộc trong tình hình mới.Trong đó trước hết là sự kiên định và giữu vững mục tiêu, con đường đi lên củacách mạng ViệtNam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đó kiênquyết đấu tranh chống các âm mưu phá hoại của địch, chống sự thoái hóa, biếnchất về tư tưởng, chính trị trong cán bộ, đảng viên, khắc phục tư tưởng chủ quan,mơ hồ, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, né tránh đấu tranh chống lại các luận điệusai trái, phản động. Mặt khác cần đề phòng nguy cơ “tự diễn biến” dẫn đến chệchhướng xã hội chủ nghĩa từ bên trong.Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng,tiến hành đấu tranh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.Sức mạnh bảo vệ tổ quốc của ta ngày nay là sức mạnh tổng hợp của khối đạiđoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, là sự kết
hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, được tạo ra trên cơ sở kết hợp cáchoạt động: chính trị, kinh tế, quân sự, an ninh đối ngoại. Diễn biến hòa bình, bạoloạn lật đổ của địch là sự chống phá toàn diện bằng tổng hợp các biện pháp. Vì vậy,chống Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ cũng phải chống trên các mặt, bằng tổngthể các biện pháp nhưng lấy phi quân sự là chủ yếu, với sức mạnh tổng hợp đượctạo ra từ nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Trong đó lực lượng tiếnhành là cả hệ thống chính trị và của toàn dân.Chống Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu,lâu dài của sự nghiệp quốc phòng an ninh đất nước, là cuộc đấu tranh giai cấp, dântộc ở thời kì mới của nhân dân ta. Vì vậy, phải đặt dưới sự lãnh đạo tập trung thốngnhất của Đảng.Chống Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ phải nhằm kết hợp ngăn ngừa và đốiphó, thắng lợi các tình huống chiến lược về quốc phòng an ninh có thể xảy ra.Tại hội nghị Trung ương 8 (Khóa IX) Đảng ta đã dự báo có ba tình huốngchiến lược bảo vệ tổ quốc những năm tới. Các tình huống có mối quan hệ hữu cơ,tác động lẫn nhau, tình huống này có thể là tiền đề cho sự xuất hiện của tình huốngkia. Trong đó tình huống: Biến động chính trị trong nước, đe dọa sự mất còn củachế độ và tình huống bạo loạn li khai ở một vùng hoặc ở một số vùng gây nguy cơchia cắt đất nước là do hoạt động Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của địch tạora, vì vậy, làm thất bại Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của địch cũng chính làtrực tiếp ngăn ngừa, đẩy lùi hai tình huống chiến lược trên. Mặt khác ngăn chặnđược hai tình huống trên sẽ góp phần quan trọng triệt tiêu điều kiện, thời cơ đểnước ngoài lợi dụng can thiệp, chống phá ta bằng cả chính trị, ngoại giao, kinh tế.Không cho kẻ thù kiếm cớ can thiệp quân sự, gây xung đột vũ trang và chiến tranhxâm lược nước ta (tình huống chiến lược 3). Vì vậy, chống Diễn biến hòa bình, bạoloạn lật đổ là một nhiệm vụ quan trọng trong bảo vệ tổ quốc ngày nay.Nắm vững pháp luật, chủ động, kiên quyết trấn áp các phần tử phản động để bảovệ chính quyền, bảo vệ chế độ.
Chống Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là cuộc đấu tranh giai cấp ở thời kì mới,mà mục tiêu chủ yếu của đấu tranh giai cấp ở thời kì này là bảo vệ và giữ vữngchính quyền cách mạng. Cuộc đấu tranh chống Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổlà một cuộc đấu tranh hết sức gay go, quyết liệt, lâu dài, một mất, một còn giữa tavà địch trong trong tình hình hiện nay. Vì vậy, chúng ta phải sử dụng các công cụchuyên chính của nhà nước vô sản để bảo vệ thành quả cách mạng. Trên cơ sởpháp luật của nhà nước với sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân có lựclượng vũ trang làm nòng cốt, chủ động “vô hiệu hóa” và kiên quyết trấn ấp các lựclượng phản động để ngăn ngừa, đập tan bạo loạn của địch, bảo vệ chính quyền vàvà chế độ của ta. Các sự kiện ở Cộng hòa dân chủ Đức (1953), Hungary (1956),Tiệp Khắc (1968), Trung Quốc(1989), sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hộichủ nghĩa Đông Âu và các cuộc “cách mạng nhung” gần đây ở một số nước cộnghòa thuộc SNG đã cho chúng ta thấy những bài học bổ ích về điều này.Khi xảy ra bạo loạn lật đổ, phải kịp thời kiên quyết xử lý, phân loại, tìm vàtrấn áp ngay những tên đầu sỏ cầm đầu và lực lượng vũ trang phản động của địchđể bảo vệ Đảng, chính quyền, hỗ trợ cho đấu tranh chính trị.Từ nhận thức trên không cho phép ta mơ hồ, mất cảnh giác, cần tăng cườngxây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệan ninh quốc gia và quốc phòng, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh,tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, cảnh giácsẵn sàng chiến đấu cao để ngăn ngừa đập tan mọi âm mưu và hành động gây bạoloạn của kẻ thù. Bên cạnh đó cần đề cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu “phichính trị hóa” quân đội, công an, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối vớilực lượng vũ trang.Phương châm:Giữ vững ổn định bên trong, chủ động phòng ngừa, kết hợp giữa “xây” và “chống”Đây là phương châm chỉ đạo chung cho cả phòng, chống “Diễn biến hòabình”, bạo loạn lật đổ, phương châm này thể hiện tính chủ động tích cực của ta
trong phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, lấy ngăn ngừa, đẩy lùi làyêu cầu hàng đầu nhằm đánh bại âm mưu thủ đoạn của địch.Với tư tưởng chủ đạo “trong ấm, ngoài êm” Đảng ta coi trọng sự ổn địnhvững mạnh bên trong vừa là mục tiêu vừa là điều kiện căn bản để ngăn ngừa đẩylùi Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của địch. Vì vậy, xây dựng đất nước ta vữngmạnh về mọi mặt, đồng thời cảnh giác đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu và hànhđộng chống phá của kẻ thù, luôn là hai mặt cơ bản trong các giải pháp phòngchống của ta.Khi bạo loạn xảy ra, cần phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp các biện pháp, cácmặt đấu tranh, xử lý kiên quyết, nhanh chóng, không để lan rộng, kéo dài.Phương châm này chỉ đạo phương thức đấu tranh và hành động của ta trongxử lý bạo loạn lật đỏ của địch.. Bạo loạn lật đổ là hành động chống phá bằng bạolực có tổ chức do lực lượng phản động hay lực lượng ly khai đối lập trong nướchoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành nhằm gây rối loạn an ninh, chính trị, trật tựan toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền (địa phương hoặc trung ương). Bạo loạn lậtđổ xảy ra còn tạo cớ, thời cơ cho các thế lực phản động quốc tế can thiệp vào côngviệc nội bộ của ta. Vì vậy, đòi hỏi chúng ta phải kiên quyết, nhanh chóng huy độngmọi lực lượng, sử dụng nhiều hình thức, biện pháp đấu tranh để dập tắt bạo loạn.Nếu để bạo loạn lan rộng, kéo dài, các thế lực thù địch bên ngoài sẽ kịp thời canthiệp, làm cho tình hình thêm phức tạp, khó kiểm soát, xử trí của ta lại càng khókhăn hơn.Để thực hiện tốt phương châm trên cần thường xuyên chủ động phát hiện vànắm chắc mọi ý đồ, hoạt động của địch, bám sát địa bà, dự kiến kế hoạch, phươngán và chuẩn bị sẵn lực lượng chống bạo loạn ở từng cấp, tổ chức luyện tập thườngxuyên để sẵn sàng xử trí kịp thời, nhanh gọn khi tình huống xảy ra.Phân tích giải pháp thứ nhất trong phòng chống bạo loạn lật đổ của các thế lực thùđịch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay: “Thường xuyên chú trọng tuyên
truyền, giáo dục quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhànước và phát huy sức mạnh toàn dân tộc nhằm phòng, chống chiến lược diễn biếnhòa bình, bạo loạn lật đổ”.Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủnghĩa. Đảng ta thực hiện tư duy đổi mới trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội,trong đó có lĩnh vực xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, đốitượng và đối tác. Đồng thời đánh giá đúng âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình,bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở đóĐảng đã đưa ra quan điểm chỉ đạo phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình,bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam hiện nay. Đólà, phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quan điểm, đường lối củaĐảng, chủ trương chính sách của Nhà nước ta về phòng, chống chiến lược diễnbiến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Namhiện nay. Có như vậy mới nâng cao được nhận thức của quần chúng nhân dân laođộng, nhận thức của mọi cấp, mọi ngành về âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù và quanđiểm chỉ đạo của Đảng ta về phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạnlật đổ của các thế lực thù địch hòng chống phá cách mạng nước ta. Đồng thời đâycũng là cơ sở để tạo ra sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dântộc, của cả hệ thống chính trị, của mọi cấp, mọi ngành và mỗi người dân Việt Nam.Hình thức tuyên truyền, giáo dục âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược diễnbiến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Namvà quan điểm chỉ đạo của Đảng ta, chủ trương biện pháp phòng, chống âm mưu,thủ đoạn đó của Nhà nước ta phải tiến hành phong phú, đa dạng. Vận dụng linhhoạt, sát với trình độ nhận thức, môi trường, điều kiện cơ sở vật chất, cương vịchức trách được giao để xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chohiệu quả. Cần khắc phục những hiện tượng lệch lạc như coi nhẹ việc tuyên truyền,giáo dục quan điểm của Đảng, chủ trương biện pháp của Nhà nước về phòng,
chống chiền lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đốivới cách mạng Việt Nam. Phê phán quan điểm cho rằng không có chiến lược diễnbiến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nammà do chúng cường điệu hóa lên. Nếu có thì đó là trách nhiệm của lực lượng vũtrang, chứ không phải trách nhiệm của hệ thống chính trị, mọi cấp, mọi ngành vàcủa mỗi người dân Việt Nam.Liên hệ bản thân trên cương vị công tác hiện nay:Về nhận thức chung của bản thânThực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thùđịch đã sử dụng các hình thức, biện pháp phi vũ trang để chống phá Việt Nam trêntất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, anninh, đối ngoại cả ở trong nước và nước ngoài. Đây là cuộc chiến tranh phá hoạinhiều mặt, nhằm làm suy yếu nền kinh tế, rối loạn về xã hội, làm chệch hướngđường lối chính trị, làm mất sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang, cô lập và hạthấp vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng,Nhà nước, vào con đường xã hội chủ nghĩa. Ngày nay tình hình kinh tế, chính trị,xã hội trong nước và trên thế giới đang có những biến động lớn, sự tác động củamặt trái nền kinh tế thị trường, sự giao lưu, hội nhập quốc tế càng mở rộng. Cùngvới sự chống phá của các thế lực bằng “Diễn biến hòa bình” với các thủ đoạn tinhvi và quyết liệt hơn, đang đặt ra cho cách mạng nước ta những yêu cầu, nhiệm vụvà thách thức mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có những nhận thức mới cho phùhợp với yêu cầu của thực tiễn mới, phải nêu cao ý thức tự học tập, tu dưỡng, rènluyện trong thực tiễn, để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tri thức khoahọc cần thiết và phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp và tác phong công tácđáp ứng đòi hỏi ngày một cao hơn của tình hình mới, nhiệm vụ mới.Là một cán bộ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, bản thân tôi thấy mình cầnphải thực hiện một số vấn đề sau:”Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát
minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, phát luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệthuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sửdụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá” . Chủ tịch Hồ ChíMinh cho rằng, văn hóa không thể tách rời với quốc gia dân tộc, văn hóa mang tâmhồn, diện mạo dân tộc, đó chính là bản sắc dân tộc của văn hóa. Rất nhiều lầnNgười thường nhắc nhở phải “chăm lo đặc tính dân tộc”, “phát huy cốt cách dântộc”, “lột cho hết tinh thần dân tộc” trong xây dựng văn hóa. Vì vậy, văn hóa cũnglà một lĩnh vực vô cùng quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước. Văn hóa làsức mạnh nội sinh quan trọng. Do đó, nó góp phần không nhỏ vào phòng chống“Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cáchmạng Việt Nam.Trước tiên, thường xuyên tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nỗ lực học tập và rènluyện bản thân để nâng cao nhận thức trở thành công dân tốt, cống hiến hết mìnhcho cơ quan nói riêng, cho đất nước nói chung.Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tránh những cám dỗ vật chất mà cácthế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và làm giảm lòng tin của chúng ta đốivới Đảng, với cách mạng.Nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, góp phần đấu tranh, ngăn ngừa và đánh bạimọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạnlật đổ. Đặc biệt phải chú ý tới quá trình tự diễn biến bên trong, đây là một quá trìnhnguy hiểm mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng đẻ chống phá cácnước xã hội chủ nghĩa.Giữ vững sự ổn định tư tưởng, chính trị của bản thân, phát huy tính thần đoàn kếttrong tập thể.Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chínhtrị vững vàng, kiên định với đường lối xã hội chủ nghĩa.Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng HồChí Minh. Hưởng ứng các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh” do Đảng và chính phủ phát động.Thấy rõ Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là nguy cơ rất lớn, rất nghiêm trọngđối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.Từ đó nhận rõ kẻ thù, đối tượng tác chiến, luôn đề cao tinh thần cảnh giác cáchmạng, chuẩn bị tốt về tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần chủ động, sángtạo, vững vàng kiên định trước mọi diễn biến của tình hình, sẵn sàng hoàn thànhtốt các nhiệm vụ được giao.Luôn hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của bản thân và đơn vị, ra sức học tập rènluyện nâng cao trình độ về mọi mặt.Tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, đoàn kết, nêu cao tinhthần phê bình và tự phê bình trong cơ quan, lấy việc xây dựng chính trị làm cơ sởđể nâng cao chất lượng trong công việc chung.Tham gia mọi hoạt động góp phần vào thành công chung của cơ quan, cũng nhưgóp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước nói chung.Không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về côngtác dân vận. Vận động người thân trong gia đình, và hàng xóm xung quanh đoànkết, chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa nhà nước; Tuyên truyền, vận động mọi người không tham gia vào các tệ nạn xãhội, không để kẻ xấu có cơ hội lôi kéo làm suy yếu sức mạnh chiến đấu bảo vệ Tổquốc của mình; phát hiện, tố cáo các hiện tượng tiêu cực và các hành vi làm nguyhại đến an ninh quốc gia.Sau khi học xong lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị Quốc phòng – An ninh tôi đãhiểu biết thêm nhiều về các vấn đề quân sự, Quốc phòng – An ninh, truyền thốngdựng nước và giữ nước của dân tộc, nhiệm vụ, trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổquốc, chủ quyền biên giới, vùng trời, biển đảo Việt Nam, cảnh giác phòng chốngâm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta.Cho bản thân một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của đất nước hiện nay,những nguy cơ mà chúng ta đang phải đối mặt, cũng như lòng tự hào về truyền
thống dựng nước, giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay, lòng tự hào và sự nhậnthức về vấn đề lãnh thổ, biên giới, chủ quyền đất nước; nâng cao tinh thần cảnhgiác trước những âm mưu chống phá, lôi kéo của chủ nghĩa đế quốc và các thế lựcthù địch ở trên mội lĩnh vực trong cuộc sống. Như bác đã từng nói:“Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là mộtSông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi!”

*

BÀI GIẢNG: PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”; BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM pdf 35 33 778

Xem thêm:

*

BÀI THU HOẠCH Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam 16 18 11

*

Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình ”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốcvà các thế lực thù địch chống phá cách mạng việt nam 41 2 5

*

phòng chống có hiệu quả chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với nước t 33 1 2

*

Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hoà Bình, Bạo Loạn Lật Đổ Của Các Thế Lực Thù Địch Đối Với Cách Mạng Việt Nam 37 2 1

*

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG 24 1 1

*

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng năm học 2014 2015 25 919 0

*

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng 41 873 0

*

Nâng cao ý thức phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch cho sinh viên ngành giáo dục quốc phòng và an ninh tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đại học sư phạm hà nội 2 61 1 7

*

bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm phòng chống “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ 12 18 12

*

Xem thêm: Đường Lối Xây Dựng Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ?

(90.5 KB – 12 trang) – bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm phòng chống “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *