BÀI TẬP VỀ THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN VÀ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN

Vậy nên sau khoản thời gian vậy thật dĩ nhiên định hướng rồi thì chúng ta đề nghị cho bước thực hành thôi ! Sau đây umakarahonpo.com đang trình làng mang đến các bạn một só bài xích tập về các thìtương laiđơn -future simple, thì sau này tiếp diễn -future continuous, thìtương lai trả thành -future perfect và thìsau này dứt tiếp diễn -future perfect continuous :

Nếu những bạn muốn ôn lại kim chỉ nan về những thì hiện tại trước khi bắt tay vào rèn luyện thì hãy xem lại cách làm, cách áp dụng cùng dấu hiệu phân biệt của những thìsau này làm việc đây nhé !

*
BÀI TẬPhường VỀ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH

Mục lục

1. Thì sau này đơn (future simple)a) Những bài tập thì sau này đơnb) Đáp án bài xích tập thì sau này đơn2. Thì sau này tiếp nối (future continuous) a) các bài luyện tập thì tương lai tiếp tục b) Đáp án bài bác tập thì tương lai tiếp diễn3. Thì sau này xong xuôi (future perfect) a) các bài tập luyện thì sau này xong xuôi b) Đáp án bài bác tập thì tương lai hoàn thành4. Thì tương lai hoàn thành tiếp tục (future perect continuous) a) các bài tập luyện thì sau này kết thúc tiếp tục b) Đáp án bài bác tập thì tương lai chấm dứt tiếp nối.

Bạn đang xem: Bài tập về thì tương lai đơn và tương lai tiếp diễn


1. Thì sau này 1-1 (future simple)

a) những bài tập thì tương lai đơnBài 1. Hoàn thành câuThe film __________ at 10:30 pm. (to end)Taxes __________ next month. (to lớn increase)I __________ your gmail address. (not/to lớn remember)Why __________ me your car? (you/not/to lend)__________ the window, please? I can’t reach. (you/to open)The restaurant was terrible! I __________ there again. (not/khổng lồ eat)Jake __________ his teacher for help. (not/to lớn ask)I __________ lớn help you. (khổng lồ try)Where is your ticket? The train __________ any minute. (to arrive)While the cat’s away, the mice __________. (to lớn play)

Bài 2.Chia dạng đúng của hễ tự ( Thì tương lai đơn)

Jyên ổn asked a fortune teller about his future. Here is what she told him:

You (earn) a lot of money.You (travel) around the world.You (meet) lots of interesting people.Everybody (adore) you.You (not / have) any problems.Many people (serve) you.They (anticipate) your wishes.There (not / be) anything left khổng lồ wish for.Everything (be) perfect.But all these things (happen / only) if you marry me.b) Đáp án bài xích tập thì tương lai đơnBài 1.The film will over at 10:30 pm.Taxes will increase next month.I will not remember your email address.Why will you not lkết thúc me your car?Will you open the window, please? I can’t reach.The restaurant was terrible! I will not eat there again.Jake will not ask his teacher for help.I will try to help you.Where is your ticket? The train will arrive sầu any minute.While the cat’s away, the mice will play.Bài 2.will earnwill travelwill meetwill adorewill not havewill servewill anticipatewill not bewill bewill only happen

2. Thì tương lai tiếp tục (future continuous)

a) Những bài tập thì tương lai tiếp diễnBài 1. Cho dạng đúng của hễ tự trong ngoặc.They are staying at the khách sạn in London. At this time tomorrow, they (travel) in Vietphái nam.When they (come) tomorrow, we (swim) in the sea.My parents (visit) Europe at this time next weekDaisy (sit) on the plane at 9 am tomorrow.At 8 o’cloông xã this evening my friends & I (watch) a famous film at the cinema.She (play) with her son at 7 o’clochồng tonight.He (work) at this moment tomorrow.They (make) their presentation at this time tomorrow morning.Bài 2. Chia đúng dạng trường đoản cú của các từ bỏ sau.This time next year I (live)______ in London.At 8PM tonight I (eat)_________ dinner with my family.They (run)________ for about four hours. Marathons are incredibly difficult!Unfortunately, I (work)______ on my essay so I won’t be able to lớn watch the match.She (study)_________ at the library tonight.(you/wait)______ at the station when she arrives?I (drink)_________ at the pub while you are taking your exam!(she/visit)________ her Grandmother again this week?At 3PM I (watch)__________ that movie on channel four.(they/attend)____________ your concert next Friday? It would be lovely to see them. b) Đáp án bài xích tập thì sau này tiếp diễnBài 1will be travellingcome – will be swimmingwill be visitingwill be sittingwill be watchingwill be playingwill be workingwill be makingBài 2will be livingwill be eatingwill be runningwill be workingwill be studyingwill you be waitingwill be drinkingwill she be visitingwill be watchingwill they be attending

*
BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH

3. Thì sau này dứt (future perfect)

a) bài tập thì sau này hoàn thànhBài 1. Hoàn thành câuAnne ___________ her bike next week. (to lớn repair)We ___________ the washing by 8 o’cloông chồng. (khổng lồ do)She ___________ Paris by the end of next year. (to visit)I ___________ this by 6 o’cloông chồng. (to finish)Sam ___________ by next week. (to lớn leave)She ___________ this with her mother tonight. (lớn discuss)The police ___________ the driver. (to arrest)They ___________ their essay by tomorrow. (lớn write)Paolo ___________ the teams. (khổng lồ manage)If we can vị that – then we ___________ our mission. (khổng lồ fulfil)Bài 2. Chọn câu trả lời đúng.

Nhớ rõ ràng kỹ thì tương lai đối kháng với tương lai dứt nhé:

Don’t worry. By the time you arrive I _ up the whole house.

A. will have sầu tidied

B. will tidy

2. By this time next year I hope that I _ a good job.

Xem thêm: Phân Tích 9 Câu Thơ Cuối Bài Vội Vàng Của Nhà Thơ Xuân Diệu, 11 Bài Văn Mẫu Phân Tích Bài Thơ Vội Vàng Đoạn 3

A. will find

B. will have found

3. Did you know that Sarah _ on holiday for three weeks next month?

A. will go

B. will have gone

4. The atmosphere in the đô thị is amazing. I think I _ for Christmas.

A. will stay

B. will have stayed

5. You want to spover ten years in Europe. By that time you _ every major city

A. will visit

B. will have visited

6. There _ some changes when the new management takes over.

A. will be

B. will have sầu been

7. By the time the new policy comes inkhổng lồ effect I’m sure there _ some changes

A. will be

B. will have been

8. I think that before I graduate I _ quite a few exams.

A. will do

B. will have done

b) Đáp án bài tập thì sau này trả thànhBài 1Annewill have repairedher bike next week.Wewill have sầu donethe washing by 8 o’cloông xã.Shewill have visitedParis by the kết thúc of next year.Iwill have finishedthis by 6 o’clock.Samwill have sầu leftby next week.Shewill have sầu discussedthis with her mother tonight.The policewill have sầu arrestedthe driver.Theywill have sầu writtentheir essay by tomorrow.Paolowill have sầu managedthe teams.If we can vì that – then wewill have sầu fulfilledour mission.Bài 2ABAABABB

4. Thì sau này hoàn thành tiếp tục (future perect continuous)

a) bài tập thì sau này xong tiếp diễnBài 1.Cho dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặcSam (wait) for Eden for 2 hours by the time she.They (perform) for 1 hours by the time the main vocal appears.By the time I meet her, she (study) there for 3 months.My mom (live) in this city for 40 years by the over of this year.You (wait) for me by the time I come back trang chính.My grandfather (write) this novel for 2 months by the end of this month.Your sister (get) pregnant for 7 months?I (do) my homework for 2 hours by the time my father gets home page from work.She (work) for this company for 5 years by the end of this year.My mother (cook) dinner for 3 hours by the time our guests arrive sầu at my house.Bài 2. Chọn đáp án đúng

1.By November I _____ (work) for this company for 6 years.

a. will have sầu worked

b. will have been working

2.By March 15, I ______ (be) here for one year.

a. will have been

b. will have been being

3.By this time next week, he ______ (write) his novel for 6 months.

a.will have sầu written

b.will have been writing

4.You _______ (finish) your work by 9 tonight?

a. Will you have finished

b. Will you have been finishing

5.By 2013 we ______ (live) in London for 14 years.

a. will have lived

b. will have sầu been living

6.He _____ (write) a book by the kết thúc of the week.

a. will have sầu written

b. will have been writing

7.He ______ (write) this book for 3 months by the end of this week.

a. will have written

b. will have been writing

b) Đáp án bài bác tập thì sau này kết thúc tiếp nối.Bài 1will have sầu been waitingwill have sầu been performingwill have sầu been studyingwill have sầu been livingWill you have sầu been waitingwill have sầu been writingwill your sister have sầu been gettingwill have been doingwill have sầu been workingwill have sầu been cookingBài 2will have been workingwill have sầu been beingwill have sầu been writingWill you have finishedwill have been livingwill have sầu writtenwill have been writing