Bài Tập Về Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học

Phương pháp giải các dạng bài bác tập chương Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Với phương pháp giải những dạng bài xích tập chương Bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học Hoá học tập lớp 10 tổng hợp các dạng bài bác tập, bài xích tập trắc nghiệm bao gồm lời giải chi tiết với đầy đủ phương pháp giải, lấy ví dụ như minh họa sẽ giúp đỡ học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài xích tập Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học từ kia đạt điểm cao trong bài bác thi môn Hoá học lớp 10.

Bạn đang xem: Bài tập về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

*

Bài tập trắc nghiệm

Xác định thương hiệu nguyên tố khi biết thành phần nhân tố trong vừa lòng chất

Lý thuyết và phương thức giải

Cần nhớ một số điểm sau:

- Hóa trị tối đa với oxi của yếu tắc = STT team A.

- Hóa trị với H( trường hợp có) = 8 - hóa trị cao nhất với oxi.

- % cân nặng của A vào hợp hóa học AxBy là: %A= MA*100/M.

- Muốn khẳng định nguyên tố đó là nguyên tố làm sao cần tìm được M =?.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. yếu tố R gồm hóa trị cao nhất trong oxit cấp 3 lần hóa trị vào hợp hóa học với hiđro. Hãy cho biết thêm hóa trị cao nhất của R trong oxit.

Hướng dẫn:

Gọi hóa trị cao nhất của R trong oxit là m, hóa trị trong hợp chất với hiđro là n. Ta có: m + n = 8.

Theo bài: m = 3n. Tự đây kiếm được m = 6; n = 2.

Ví dụ 2. Một nguyên tố tạo ra hợp chất khí với hidro gồm công thức RH3.Nguyên tố này chỉ chiếm 25,93% về trọng lượng trong oxit bậc cao nhất. Xác minh tên nguyên tố.

Hướng dẫn:

Hợp hóa học với Hiđro là RH3 ⇒ Chất tối đa với oxi bao gồm công thức là: R2 O5

Ta bao gồm : (2.R) / (16.5) = 25,93/74,07

⇒ R= 14 ⇒ R là yếu tố Nitơ

Ví dụ 3. Oxit cao nhất của một nguyên tố đựng 72,73% oxi, còn trong hợp chất khí cùng với hidro chứa 75% nguyên tố đó.Viết phương pháp oxit tối đa và hợp chất khi cùng với hidro.

Hướng dẫn:

Gọi hợp hóa học với hidro tất cả công thức là : RHx

⇒ Hợp chất với oxi gồm công thức là R2 Ox-8

Ta có:

(1) (2.R) / 16(8-x )= 27,27/72,73.

(2) R/x = 75/ 25 = 3

⇒ R= 3x ráng vào pt(1) ta có đáp án : x= 4 cùng ⇒ R = 12

Vậy R là cacbon ⇒ CO2 cùng CH4

Ví dụ 4. Oxit cao nhất của yếu tố R thuộc nhóm VIA gồm 60% oxi về khối lượng. Hãy xác yếu tố R với viết công thức oxit cao nhất.

Hướng dẫn:

Nhóm VIA cần hợp chất oxit bậc cao là RO3

Ta có: R/ 48 = 40/60 vậy R= 32 ( lưu giữ huỳnh)

⇒ Công thưc Oxit cao nhất là : SO3

Ví dụ 5. Oxit tối đa của thành phần R tất cả dạng R2O5 . Trong hợp chất của R cùng với hiđro sinh hoạt thể khí gồm chứa 8,82 % hiđro về khối lượng. Bí quyết phân tử của hợp hóa học khí với hiđro là ( C = 12, N= 14, P= 31, S= 32)

A. NH3. B.H2S. C. PH3. D. CH4.

Hướng dẫn:

Oxit cao nhất của R là R2O5 đề nghị R thuộc team VA.

⇒ Hợp chất với H là RH3

Ta có 3/R = 8,82 / 91,18 ⇒ R=31 (P)

⇒ lựa chọn C

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1. Oxit cao nhất của một nguyên tố ứng với bí quyết R2O5. Hợp chất của nó cùng với hidro là một trong những chất tất cả thành phần không đổi với R chỉ chiếm 82,35% và H chiếm phần 17,65% về khối lượng. Search nguyên tố R.

Lời giải:

Nguyên tố gồm oxit cao nhất là R2O5 → R thuộc nhóm VA.

→ Hợp chất với hidro: RH3

*

Câu 2. Oxit tối đa của một nhân tố ứng với công thức RO3. Hợp chất của nó cùng với hidro tất cả 5,88% H về khối lượng. Khẳng định R.

Lời giải:

Oxit tối đa là RO3 → R thuộc nhóm VIA.

Hợp chất với hidro tất cả dạng RH2.

*

Đó là nguyên tố diêm sinh (S).

Câu 3. Một yếu tắc Q sinh sản hợp chất khí cùng với hiđro gồm công thức QH3. Thành phần này chiếm 25,93% theo trọng lượng trong oxit bậc cao nhất. Định tên nguyên tố Q.

Lời giải:

Từ hợp hóa học QH3 ⇒ Q gồm hóa trị III

⇒ Hợp chất oxit cao nhất lầ: Q2O5.

Theo đề bài, ta có: %Q = 2Q/(2Q + 80) × 100 = 25,93

⇔ Q + 40 = 3,875Q ⇒ Q = 14: Nitơ

Câu 4. Oxit tối đa của yếu tắc R có dạng R2O7. Sản phầm khí của R với hidro đựng 2,74% hidro về khối lượng. Khẳng định nguyên tử khối của R.

Lời giải:

Oxit cao nhất của thành phần R tất cả công thức R2O7.

→ cách làm hợp hóa học khí cùng với hidro bao gồm dạng RH theo đề:

%H = 1/(R+1) . 100% = 2,74%

Giải ra ta có: R = 35,5 (clo). Cl

→ cách làm phân tử của oxit là Cl2O7

Công thức hợp hóa học khí cùng với hidro là HCl.

Câu 5. Tỉ số phần trăm của thành phần R trong oxit bậc cao nhất với phần trăm của R vào hợp chất khí với hiđro là 0,6994. R là nhân tố phi kim ở team lẻ. Xác minh R.

Lời giải:

Đặt oxit cao nhất có dạng R2On (X)

Hợp chất khí cùng với hiđro gồm dạng RH8-n (Y)

*

Vì R là yếu tắc phi kim ở nhóm lẻ phải n = 5 hoặc n = 7

n57
R83,07 (loại)127 (nhận)

R là iot (I) ⇒ bí quyết oxit cao nhất: I2O7; hợp hóa học khí : HI

Câu 6. Nguyên tử Y tất cả hóa trị cao nhất với oxi cấp 3 lần hóa trị vào hợp hóa học khí cùng với hidro. Hotline X là công thức hợp chất oxit cao nhất, Z là công thức hợp hóa học khí cùng với hidro của Y. Tỉ khối hơi của X so với Z là 2,353. Khẳng định nguyên tố Y.

Lời giải:

Gọi hóa trị cao nhất với H là nH và với oxi là nO.

*

Câu 7. Hợp chất khí cùng với hiđro của một thành phần ứng với cách làm RH4. Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi theo khối lượng. Khẳng định tên yếu tố R.

Lời giải:

Từ công thức RH4 ⇒ R gồm hóa trị IV

⇒ phương pháp oxit cao nhất của R là: RO2

*

Vậy yếu tố R là silic (Si).

Câu 8. Nguyên tử của nhân tố C có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Vào hợp chất khí của X với hidro, X chỉ chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm cân nặng của nhân tố X trong oxit tối đa là:

A.50,00%B.27,27%C.60,00%D.40,00%

Lời giải:

X: ns2np4 → X thuộc đội IVA → hợp chất khí cùng với H là XH2

→ oxit tối đa là XO3.

*

Mối quan hệ giữa thông số kỹ thuật e và vị trí, cấu tạo

A. Phương thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

Cần lưu giữ :

- Số vật dụng tự ô nguyên tố = tổng số e của nguyên tử.

- Số máy tự chu kì = số lớp e.

- Số thứ tự nhóm:

+ Nếu cấu hình e lớp ngoài cùng tất cả dạng nsanpb (a = 1 → 2 và b = 0 → 6): yếu tắc thuộc đội (a + b)A.

+ Nếu cấu hình e hoàn thành ở dạng (n - 1)dxnsy(x = 1 → 10; y = 1 → 2): thành phần thuộc đội B:

* đội (x + y)B ví như 3 ≤ (x + y) ≤ 7.

* nhóm VIIIB trường hợp 8 ≤ (x + y) ≤ 10.

* đội (x + y - 10)B nếu 10

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Xác xác định trí (số thiết bị tự, chu kỳ, nhóm, phân nhóm) những nguyên tố sau đây trong bảng tuần hoàn, đến biết cấu hình electron của nguyên tử những nguyên tố kia như sau:

1. 1s22s22p63s23p64s2 2. 1s22s22p63s23p63d54s2

Hướng dẫn:

1. Số sản phẩm tự 20, chu kì 4, team IIA.

2. Số sản phẩm công nghệ tự 25, chu kì 4, nhóm VIIB.

Ví dụ 2. giả sử nhân tố M sinh sống ô số 19 vào bảng tuần hoàn không được tìm ra với ô này vẫn còn đó được bỏ trống. Hãy dự đoán những đặc điểm sau về yếu tố đó:

a. Tính chất đặc trưng.

b. Công thức oxit. Oxit sẽ là oxit axit hay oxit bazơ?

Hướng dẫn:

a, thông số kỹ thuật electron của nguyên tố kia là: 1s22s22p63s23p64s1

⇒ Electron lớp bên ngoài cùng là 1 nên tính chất đặc trưng của M là tính kim loại.

b, nhân tố đó nằm tại nhóm IA bắt buộc công thức oxit là M2O. Đây là 1 trong những oxit bazơ.

Ví dụ 3. Ion M3+có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng là 3s23p63d5.

a, Xác định vị trí (số máy tự, chu kỳ, nhóm) của M vào bảng tuần hoàn. Cho biết M là sắt kẽm kim loại gì?

b, vào điều kiện không tồn tại không khí, đến M cháy vào khí Cl2 nhận được một chất A và nung hỗn hợp bột (M với S) được một hợp hóa học B. Bằng các phản ứng hóa học, hãy nhận thấy thành phần và hóa trị của những nguyên tố vào A cùng B.

Hướng dẫn:

a, toàn bô electron của nguyên tử M là 26. Số sản phẩm công nghệ tự 26, chu kì 4, team VIIIB. M là Fe.

b, fe cháy trong khí clo:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Hòa tan thành phầm thu được vào nước chiếm được dung dịch. Mang vài ml dung dịch cho tính năng với dung dịch AgNO3, có kết tủa trắng minh chứng có cội clorua:

FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3 ) 3 + 3AgCl

Lặp lại thử nghiệm với dung dịch NaOH, gồm kết tủa nâu đỏ minh chứng có Fe(III):

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH) 3 + 3NaCl

- Nung các thành phần hỗn hợp bột Fe và bột S:

fe + S → FeS

Cho B vào hỗn hợp H2 SO4 loãng, có khí mùi hương trứng thối bay ra chứng minh có gốc sunfua:

FeS + H2 SO4 → FeSO4 + H2 S (trứng thối)

Nhỏ hỗn hợp NaOH vào dung dịch thu được, có kết tủa trắng xanh minh chứng có Fe(II):

FeSO4 + 2NaOH → Na2 SO4 + Fe(OH) 2 (trắng xanh)

Ví dụ 4. Ở tinh thần cơ bản, cấu hình electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2. Số hiệu nguyên tử của yếu tố X là

A. 12. B. 13. C. 11. D. 14.

Hướng dẫn:

Ở tâm trạng cơ bản, cấu hình electron phần ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2

Cấu hình e của X là: 1s22s22p63s2

X có 12 e nên có 12 p nên số hiệu nguyên tử của nhân tố X là 12.

⇒ lựa chọn A

Ví dụ 5. cho thấy tổng số electron vào anion AB32-là 42. Trong những hạt nhân A với B đều phải sở hữu số proton thông qua số nơtron.

a. Tra cứu số khối của A cùng B

b. Cho biết thêm vị trí của A, B trong bảng tuần hoàn

Hướng dẫn:

a. Gọi số phân tử proton của A là p. Và của B là P’, ta có:

P + 3P’ = 42 - 2. Ta thấy 3P’ 32- -: loại

Nếu B là oxi (P’ = 8) → p = 16 (S). Anion là SO32- -: thỏa mãn

Nếu B là flo (P’ = 9) → p = 13 (Al). Anion là AF32- -: loại

Vậy A là lưu giữ huỳnh, B là oxi.

b. O (P’ = 8) : 1s22s22p4 ⇒ ô số 8, chu kỳ luân hồi 2, nhóm VIA.

S (P = 16) : 1s22s22p63s23p4 ⇒ ô số 16, chu kỳ 3, team VIA.

Ví dụ 6. Nguyên tử R tạo ra Cation R+. Thông số kỹ thuật e của R+ở tinh thần cơ bản là 3p6. Tổng thể hạt có điện trong R là.

A.18 B.22 C.38 D.19

Hướng dẫn:

Cấu hình của R+là 3p6

⇒ R đang là 3p64s1

⇒ R có cấu hình đầy đủ là 1s22s22p63s23p64s1

⇒ Tổng hạt với điện trong R là ( phường + e ) = 38

⇒ chọn C

Ví dụ 7. Một đúng theo chất bao gồm công thức XY2 trong số đó X chiếm 50% về khối lượng. Trong phân tử nhân của X và Y đều phải có số proton ngay số notron. Toàn bô proton vào phân tử XY2 là 32.

a. Viết cấu hình electron của X và Y.

b. Xác định vị trí của X cùng Y trong bảng tuần hoàn.

Hướng dẫn:

a. điện thoại tư vấn số phân tử prroton, nơtron, electron của nguyên tử X là P, N, E và của Y là P’, N’, E’.

Theo bài: p. = N = E và P’ = N’ = E’ ⇒ Mx = 2P, My = 2P’

Trong hợp hóa học XY2, X chiếm một nửa về trọng lượng nên:

Mx /(2. My )= 50/50 =1 ⇒ 2P /2.2P’ =1 ⇒ p = 2P’.

Tổng số proton trong phân tử XY2 là 32 nên p + 2P’ = 32.

⇒ p. = 16 (S) cùng P’ = 8 (O). ⇒ hợp chất đề xuất tìm là SO2.

Cấu hình electron của S: 1s22s22p63s23p4 và của O: 1s22s22p4

b. Sulfur ở ô số 16, chu kỳ luân hồi 3, team VIA.

Oxi làm việc ô số 8, chu kỳ luân hồi 2, nhóm VIA.

Ví dụ 8. Cho biết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố (thuộc chu kỳ 3) A, M, X theo lần lượt là ns1, ns2np1, ns2np5. Xác xác định trí của A, M, X vào bảng tuần trả và cho thấy tên của chúng.

Hướng dẫn:

A, M, X thuộc chu kỳ luân hồi 3 cần n = 3.

Cấu hình electron, vị trí và tên nguyên tố:

A: 1s22s22p63s1(ô số 11, team IA), A là kim loại Na.

M: 1s22s22p63s23p1(ô số 13, nhóm IIIA), M là sắt kẽm kim loại Al.

X: 1s22s22p63s23p5(ô số 17, nhóm VIIA), X là phi kim Cl.

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. cho các nguyên tố có thông số kỹ thuật electron như sau:

1s22s22p2, 1s22s22p5, 1s22s22p63s23p6, 1s22s22p63s1

a) khẳng định số electron hóa trị của từng nguyên tử.

b) Xác định vị trí của chúng (chu kì, nhóm, phân đội trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học).

Lời giải:

Đáp án:

a) xác minh số electron hóa trị:

1s22s22p2: có 4 electron hóa trị.

Xem thêm: Đầu Số 039 Của Mạng Nào - Mua Sim Đầu Số 039 Giá Rẻ Tại Hà Nội

1s22s22p5: có 7 electron hóa trị.

1s22s22p63s23p6: tất cả 8 electron hóa trị.

1s22s22p63s1: có 1 electron hóa trị.

b) Xác định vị trí của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn:

1s22s22p2: Nguyên tố thuộc chu kì 2, team IVA

1s22s22p5: Nguyên tố trực thuộc chu kì 2, team VIIA

1s22s22p63s23p6: Nguyên tố trực thuộc chu kì 3, team VIIIA

1s22s22p63s1: Nguyên tố trực thuộc chu kì 3, team IA

Câu 2. cho những hạt vi tế bào X+, Y- , Z2- cùng Q có thông số kỹ thuật electron: ls22s22p6. Xác xác định trí những nguyên tố X, Y, Z với Q vào bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học.

Lời giải:

Đáp án:

- thành phần Q thông số kỹ thuật electron: ls22s22p6 đề xuất Z = 10 là yếu tắc khí hi hữu thuộc ô vật dụng 10, chu kì 2 đội VIIIA.

- Cation X+ có mặt do: X → X+ + 1e phải Z = 11; X tất cả cấu electron: ls22s22p63s1. Vậy X sinh hoạt ô vật dụng 11, chu kì 3 đội IA.

- Anion Y- xuất hiện do: Y + 1e →Y- phải Z = 9; Y có cấu hình electron: ls22s22p6. Vậy Y ở ô máy 9, chu kì 2 nhóm VIIA.

- Anion Z2- hiện ra do: Z + 2e→ Z2- bắt buộc Z = 8. Z có thông số kỹ thuật electron: ls22s22p4. Vậy Z sống ô máy 8, chukì 2 nhóm VIA.

Câu 3. Một nguyên tố nghỉ ngơi chu kì 2, nhóm VA trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học. Hỏi:

a.Nguyên tử của thành phần đó bao gồm bao nhiên electron ở phần bên ngoài cùng?

b.Các electron xung quanh cùng nằm tại vị trí lớp vật dụng mấy?

c.Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của thành phần trên?

Lời giải:

Đáp án:

a) bởi vì thuộc nhóm VA đề xuất nguyên tố tất cả 5 electron ở phần bên ngoài cùng.

b) bởi vì thuộc chu kì 2 nên các electron xung quanh cùng nằm ở vị trí lớp sản phẩm công nghệ hai.

c) cấu hình electron: 1s22s22p3

Câu 4. Xác xác định trí của nguyên tố có Z = 20 và nguyên tố bao gồm Z = 29.

Lời giải:

Đáp án:

- với nguyên tố có Z = trăng tròn thì cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s2 vào bảng tuần hoàn nguyên tố đó ở

+) Ô sản phẩm công nghệ 20.

+) Chu kì 4: vì bao gồm 4 lớp electron.

+) nhóm IIA vì tất cả 2 electron ở đầu cuối chiếm obitan 4s2 ở phần ngoài cùng.

- cùng với nguyên tố gồm Z = 29 thì cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d104s1 trong bảng tuần trả nguyên tố kia ở.

+) Ô thiết bị 29.

+) Chu kì 4 vì gồm 4 lớp electron.

+) nhóm IB vì tất cả electron ứng với mức năng lượng cao nhất chiếm obitan 3d; tổng cộng electron sống (n - l)d với ns là 11 bắt buộc thuộc team 11 - 10 = 1.

Câu 5. Biết thành phần R nằm trong chu kì 2 nhóm VA của bảng tuần hoàn. Hãy viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử R.

Lời giải:

Đáp án:

E trực thuộc chu kì 2 ⇒ có 2 lớp electron. R thuộc đội VA ⇒ có 5 electron phần bên ngoài cùng ⇒ cấu hình electron của R: ls32s22p3.

Câu 6. Một yếu tắc có cấu hình electron nguyên tử như sau:

1s22s22p4;1s22s22p3;

1s22s22p63s23p1;1s22s22p63s23p5.

a) Hãy xác định số electron hóa trị của từng nguyên tố.

b) Hãy xác xác định trí của chúng (chu kì, nhóm) vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Lời giải:

Đáp án:

a) số electron hóa trị của từng nguyên tố:

+) 1s2 2s2 2p4: có 6 electron hóa trị.

+) 1s2 2s2 2p3: tất cả 5 electron hóa tri

+) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1: bao gồm 3 electron hóa trị

+) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5: bao gồm 7 electron hóa trị

b) Ví trí (chu kỳ, nhóm) cửa những nguyên tố:

Dựa vào thông số kỹ thuật electron của nguyên tử cho biết:

Số lớp electron suy ra số sản phẩm tự của chu kì.

Các electron lớp bên ngoài cùng là electron s cùng electron p nên chúng gần như là yếu tắc p, do vậy chúng thuộc đội A, vì thế số electron quanh đó cùng cho biết thêm số vật dụng tự của nhóm.

+) 1s2 2s2 2p4: ở trong chu kì 2, team VIA.

+) 1s2 2s2 2p3: trực thuộc chu kì 2, đội VA.

+) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1: ở trong chu kì , đội IIIA

+) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5: trực thuộc chu kì 3, đội VIIA

Câu 7. Nguyên tử X, anion Y-, cation Z- những có cấu hình electron ở phần ngoài cùng là 4s24p6. Cho thấy vị trí (chu kì, nhóm) và đặc thù (phi kim xuất xắc kim loại) của X, Y, Z vào bảng khối hệ thống tuần hoàn.

Lời giải:

Đáp án:

Từ thông số kỹ thuật electron ở lớp bên ngoài cùng là 4s24p6 suy ra cấu hình electron không hề thiếu là: ls22s22p63s23p63d104s24p6.

+) yếu tắc X: ls22s22p63s23p63d104s24p6.

Thuộc chu kì 4, đội VIIIA; tất cả 8e lớp bên ngoài cùng X là khí hiếm.

+) yếu tắc Y: trường đoản cú Y + 1e = Y-

Nên cấu hình của Y là: ls22p22p63s23p63d104s24p6, trực thuộc chu kì 4, nhóm VIIA; bao gồm 7e lớp bên ngoài cùng ⇒ Y là phi kim.

+) thành phần Z: tự z = z+ + le

Nên thông số kỹ thuật của z là: 1s22s22p63s23p63d104s24p65s1, ở trong chu kì 5, nhóm IA; bao gồm 1e phần bên ngoài cùng z là kim loại.

Câu 8. Cation (ion dương) X+ có thông số kỹ thuật electron sinh sống phân lớp bên ngoài cùng là 2p6.

a) Viết thông số kỹ thuật electron cùng sự phân bố electron theo obitan của yếu tắc X.

b) cho thấy vị trí của X.

Lời giải:

Đáp án:

a) Viết cấu hình electron và sự phân bổ electron vào obitan.

Vì cation X+ là do nguyên tử X mất đi 1 electron nên thông số kỹ thuật electron của X: 1s22s22p62s2 3s1 cùng sự phân bố những obitan như sau:

*

b) X thuộc chu kì 3 vì tất cả 3 lớp electron.

X thuộc team IA vì có một electron ở lớp bên ngoài cùng.

X ở trong ô 11 vì có tổng năng lượng điện 11.

Bài tập về sự biến bẩm tính chất của những nguyên tố hóa học

A. Cách thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

Dựa vào quy vẻ ngoài biến thiên đặc điểm theo chu kì và theo nhóm.

- trong chu kì: theo hướng tăng của diện tích hạt nhân (tức Z tăng): tính kim loại giảm, phi kim tăng, tính bazơ giảm, axit tăng.

- Trong đội A: theo hướng Z tăng: Tính sắt kẽm kim loại tăng, phi kim giảm, tinh bazơ tăng, tính axit giảm.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Dãy những nguyên tố nào sau đây được thu xếp theo chiều tăng vọt tính kim loại?

A. Li, Be, Na, K. B. Al, Na, K, Ca.

C. Mg, K, Rb, Cs. D. Mg, Na, Rb, Sr.

Hướng dẫn:

Trong 1 chu kì, tính kim loại giảm dần (đi từ trái qua phải).

Trong 1 nhóm, tính kim loại tăng dần đều (đi từ trên xuống dưới).

Do đó dãy bố trí tăng dần dần tính sắt kẽm kim loại là: Mg, K, Rb, Cs

⇒ lựa chọn C

Ví dụ 2. cho các nguyên tố X, Y, Z cùng với số hiệu nguyên tử theo lần lượt là 4, 12, 20. Phát biểu nào tiếp sau đây sai?

A. Các nguyên tố này phần nhiều là các kim loại mạnh nhất trong chu kì.

B. Những nguyên tố này không cùng trực thuộc 1 chu kì.

C. Máy tự tăng dần đều tính bazo là: X(OH)2, Y(OH) 2, Z(OH) 2

D. Máy tự tăng đột biến độ âm điện là: Z x= 4 ⇒ thông số kỹ thuật e lớp bên ngoài cùng của X là … 2s2 ⇒ X thuộc team II, chu kì 2

Zy = 12 ⇒ thông số kỹ thuật e phần ngoài cùng của Y là ….3s2 ⇒ Y thuộc nhóm II, chu kì 3

Zz = 20 ⇒ cấu hình e lớp ngoài cùng của Z là ….4s2⇒ Z thuộc nhóm II, chu kì 4

A sai do nguyên tố team IA bắt đầu là KL mạnh nhất trong 1 CK

B đúng X thuộc ông chồng 2, Y thuộc ck 3, Z thuộc ck 4.

C đúng Trong thuộc 1 nhóm tính bazo tăng ngày một nhiều theo chiều tăng vọt của điện tích hạ nhân.

D đúng Trong thuộc 1 đội độ âm điện bớt dần theo chiều tăng dần của năng lượng điện hạt nhân.

⇒ lựa chọn A

Ví dụ 3. Cho các phát biểu sau:

(I) F là phi kim bạo gan nhất.

(II) Li là KL bao gồm độ âm điện khủng nhất

(III) He là nguyên tử có phân phối kính nhỏ tuổi nhất.

(IV) Be là KL yếu duy nhất trong team IIA.

Số các phát biểu đúng là?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Hướng dẫn:

⇒ lựa chọn C (I, III, IV).

Ví dụ 4. Cho 3 nguyên tố X, Y, Z lần lượt ở trong phần 11, 12, 19 của bảng tuần hoàn. Hidroxit của X, Y, Z tương ứng là X’, Y’, Z’. Thứ tự tăng nhiều tính bazo là:

A. X’ X = 11 có thông số kỹ thuật e phần bên ngoài cùng là 3s1

ZY = 11 có thông số kỹ thuật e phần bên ngoài cùng là 3s2

ZZ = 19 có thông số kỹ thuật e phần bên ngoài cùng là 4s1

Trong thuộc 1 team tính kim loại tăng ngày một nhiều theo chiều tăng của điện tích hạt nhân vì thế tính bazo tương ứng của X’ Y’

⇒ lựa chọn B

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1. Tính kim loại tăng dần đều trong dãy :

A. Ca, K, Al, Mg B. Al, Mg, Ca, K

C. K, Mg, Al, Ca D. Al, Mg, K, Ca

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 2. Tính phi kim sút dần trong dãy :

A. C, O, Si, N

B. Si, C, O, N

C. O, N, C, mê mẩn

D. C, Si, N, O

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 3. Tính bazơ tăng dần trong dãy :

A. Al(OH)3 ; Ba(OH)2; Mg(OH)2

B. Ba(OH)2; Mg(OH)2; Al(OH)3

C. Mg(OH)2; Ba(OH)2; Al(OH)3

D. Al(OH)3; Mg(OH)2; Ba(OH)2

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 4. Tính axit tăng đột biến trong dãy :

A. H3PO4; H2SO4; H3AsO4B. H2SO4; H3AsO4; H3PO4

C. H3PO4; H3AsO4; H2SO4D. H3AsO4; H3PO4 ;H2SO4

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 5. Bán kính nguyên tử các nguyên tố : Na, Li, Be, B. Xếp theo chiều tăng dần là:

A. B 2 có tính bazơ yếu rộng Ca(OH)2 do Mg cùng Ca phần lớn thuộc nhóm IIA, theochiều từ trên xuống, trong một đội nhóm A tính sắt kẽm kim loại tăng dần, tính phi kim loại giảm dần. Đồng thời tính axit của hiđroxit bớt dần, tính bazơ tăng dần.

b) Mg(OH)2 có tính bazơ yếu rộng NaOH vì chưng Mg và Na đều thuộc và một chu kì theo hướng từ trái sang yêu cầu tính sắt kẽm kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần. Đồng thời axit của hiđroxit tăng dần, tính bazơ sút dần.

Câu 9.

Hãy so sánh tính chất axit của những chất trong mỗi cặp sau và giải thích: Axit cacbonic với axit silicic; axit photphoric và axit sunfuric; axit silisic với axit sunfuric.

Lời giải:

Đáp án:

- Trong một đội A, khi đi từ trên xuống tính bazơ của những oxit với hiđroxit tăng dần, tính axit giảm dần. Nên H2CO3 tất cả tính axit mạnh dạn hơn H2SiO3.

- vào một chu kì tính bazơ bớt dần và tính axit của các oxit và hiđroxit tăng khi đi từ trên đầu chu kì cho đến cuối chu kì. Cần tính axit của H2SO4 mạnh dạn hơn H3PO4

- Tính axit của H2SiO3 yếu rộng H3PO4 (trong 1 chu kì) cùng H3PO4 yếu hơn H2SO4 do vậy tính axit của H2SiO3 yếu rộng H2SO4