Bài Tập Toán Rời Rạc Có Lời Giải Chương 1

... thẳng như thế nào đi qua cùng 1 điểm. Giải Links downloaded from ToanDHSP.COMBai tap toan roi rac co giai BT Toan roi rac 11 011 1 11 10 11 11 110 1 11 .: 11 10 11 11 11 01 111 1 10 naK⎛⎞⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎝⎠ ... Toan roi rac 17 c) Câu 6: 011 1 11 10 11 11 110 1 11 ) : 11 10 11 11 11 01 111 1 10 naK⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦V5 V4 V3 V2 V 1 Links downloaded ... roi rac 18 0 1 0 0 0 1 1 010 000 1 0 1 0 0) : 0 010 00 0000 01 1000 10 nbC⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦ n 010 0 11 10 10 01 010 1 01 ) W : 0 010 01 10 00 01 111 1 10 c⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦...

Bạn đang xem: Bài tập toán rời rạc có lời giải chương 1

*

*

*

Xem thêm: Tổng Đài Đặt Vé Mai Linh Express, Số Điện Thoại, Lịch Trình Di Chuyển

... 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 2 0 1 10 2 1 4 1 0 1 0 2 0 0 2 1 4 1 2 0 3 1 1 1 1 1 0 1 2 0 3 1 1 2 1 2 3 1 2 30 2 3 1 1 2 1 4 2 1 0 2 1 4 1 2 4 1 trăng tròn 1 ... 1( 1) 3 1( 1) 40 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 3c c h hh hD↔ − +− += − −−−= − × ... ( )( ) ( )323 2 24 3 3 2 1 2 1( ( 1) ) 22 1( 1) 32 2222 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 3 0 2 1 1 1 0 1 2 1 3 1 3 1 xc c h hh hDλλ λ λ λ λ...
*

*

... u1, u2, u3, u4, u5, u6 vàcủa G’ theo sản phẩm công nghệ tự các đỉnh v2, v3, v6, v5, v 1 , v4 là như nhau và bằng:b/ 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 10 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 ... đây là đẳng cấu không?  0 1 0 1  0 1 1 1     1 0 0 1 00 0 1   1 0 0 1  1 0 0 1   1 1 1 0  , 1 1 1 0  .Câu 9: Hai đối kháng đồ thị cùng với ma trận liên nằm trong tiếp sau đây ... phòng 18 là cửa cuối cùng) 6  2  1 4  3  7  11  12  8  13  12  17  16  trăng tròn  21  17  18  13  14  9  5  4  2  5  6  10  15  14  19  18 . Câu 8:Đồ thị mang lại vào hình...