Bài Tập Tiếng Anh Về Ving Và To V Violet

Các rượu cồn từ phân chia To V với Ving không khó cơ mà thường có sự lầm lẫn không hề ít. Hiểu được điều đó, chúng tôi sẽ tổng vừa lòng các dạng bài tập về To V cùng Ving có đáp án cho bạn cùng với mong ước củng vậy kỹ năng và tránh phần lớn không đúng sót, nhầm lẫn vào quy trình có tác dụng bài tập. quý khách hàng hãy đọc những bài bác tập về To V cùng Ving (kèm đáp án) tiếp sau đây nhé!

*

BÀI TẬP.. VỀ TO V VÀ V-ING

Exercise 1: Chia các rượu cồn từ bỏ trong ngoặc sau đây thành dạng To V hoặc Ving

1.Nam suggested ________ (talk) the children to lớn school yesterday.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh về ving và to v violet

2. They decided _________ (play) tennis with us last night.

3. Mary helped me ________ (repair) this người và _______ (clean) the house.

4. We offer ________ (make) a plan.

5. We required them ________ (be) on time.

6. Kyên wouldn’t recommover him _______ (go) here alone.

7. Before ________ (go) lớn bed, my mother turned off the lights.

8. Minh is interested in ________ (listen) to lớn music before _____ (go) lớn bed.

9. This robber admitted ______ (steal) the red điện thoại phone last week.

10. Shyn spends a lot of money ________ (repair) her car.

11. It took me 2 hours _______ (buy) the clothes và shoes.

12. Do you have sầu any money ________ (pay) for the hat?

13. Would you lượt thích ________ (visit) my grandparents in Paris?

14. Don’t waste her time ___________(complain) about her salary.

15. That questions need ___________ (reply).

16. Viet is used to ________ (cry) when he faces his difficulties.

17. It’s time they stopped ______ (work) here.

18. Will she rethành viên _______ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I vì chưng it?

19. Jim forgot ________ (send) this message last night.

trăng tròn. Hung stopped ______ (eat) meat yesterday.

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi không nên vào câu dưới (nếu như có)

1.Yesterday, Minc didn’t want to coming khổng lồ the theater with them because he had already seen the film.

2. My brother used khổng lồ running a lot but he doesn’t bởi vì it usually now.

3. They’re going to have a small tiệc ngọt celebrating their house at 7 p.m tomorrow.

4. Wind tried lớn avoiding answering her questions last night.

5. Khanh khô don’t forget post that letter that his mother gave sầu hyên ổn this evening.


Exercise 3: Viết lại câu thế nào cho nghĩa không đổi

1.It isn’t necessary to lớn play football with my best friends today.

➔ You don’t ________________________________________.

2. “Why don’t we visit her parents next week?”

➔ You suggested ____________________________________.

3. Tkhô nóng spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes …

➔ Thanh hao wastes …

4. Hanh said khổng lồ him: “Rethành viên lớn cthua thảm all the window & turn off the lights before going out”.

Xem thêm: Bộ Thủ Tục Hành Chính Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Long An Quản Lý Các Kcn Long An

➔ Hanh reminded ___________________________________________.

5. Linc told him: “Don’t forget to repair my bicycle”.

➔ Linc told him ___________________________________.

ĐÁP.. ÁN

Exercise 1:

1.Nam suggested ____talking____ (talk) the children khổng lồ school yesterday.

(cấu trúc Suggest + Ving)

2. They decided _____khổng lồ play____ (play) tennis with us last night.

(kết cấu Decide + lớn Vinf)

3. Mary helped me ____repair____ (repair) this người and ____clean___ (clean) the house.

(cấu trúc Help + sb + Vinf)

4. We offer ____to lớn make____ (make) a plan.

(kết cấu Offer + to lớn Vinf)

5. We required them ___lớn be_____ (be) on time.

(kết cấu Require + sb + to lớn Vinf)

6. Kim wouldn’t recommend hyên ổn ____lớn go___ (go) here alone.

(cấu trúc Recommend + sb + to Vinf)

7. Before ____going____ (go) to bed, my mother turned off the lights.

(kết cấu Before + Ving)

8. Minh is interested in ____listening____ (listen) lớn music before ___going__ (go) to bed.

(cấu trúc “giới từ” + Ving)

9. This robber admitted ____stealing__ (steal) the red Smartphone phone last week.

(cấu tạo Admit + Ving)

10. Shyn spends a lot of money ____repairing____ (repair) her oto.

(cấu trúc S + spover + time/money + Ving…)

11. It took me 2 hours ____lớn buy___ (buy) the clothes and shoes.

(cấu tạo It takes + sb + time/money + to lớn Vinf…)

12. Do you have sầu any money ____to lớn pay____ (pay) for the hat?

(cấu trúc Have + to lớn Vinf)

13. Would you lượt thích ____to visit____ (visit) my grandparents in Paris?

(cấu trúc Would you like + lớn Vinf…?)

14. Don’t waste her time ______complaining_____(complain) about her salary.

(cấu trúc Waste time + Ving)

15. That questions need _____replying______ (reply).

(cấu trúc Need + Ving)

16. Viet is used to ____crying____ (cry) when he faces his difficulties.

(kết cấu tobe used lớn + Ving)

17. It’s time they stopped ____working__ (work) here.

(cấu trúc Stop + Ving)

18. Will she remember ____khổng lồ collect___ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I bởi it?

(cấu trúc Remember + to lớn Vinf)

19. Jlặng forgot ____sending____ (send) this message last night.

(cấu tạo Forget + Ving)

trăng tròn. Hung stopped ___khổng lồ eat___ (eat) meat yesterday.

(cấu tạo Stop + to lớn Vinf)

Exercise 2:

1.khổng lồ coming ➔ to come (want + khổng lồ Vinf)

2. running ➔ run (use + khổng lồ Vinf)

3. celebrating ➔ to celebrate (have sầu + to Vinf)

4. khổng lồ avoiding ➔ to lớn avoid (try + khổng lồ Vinf)

5. post ➔ khổng lồ post (forget + to lớn Vinf)

Exercise 3:

1.You don’t have sầu to play football with my best friends today.

2. You suggested visting her parents the next week.

3. Tkhô nóng spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes Tkhô hanh 3 hours a day to vì chưng the homework.

➔ Tkhô cứng wastes 3 hours a day doing the homework.

4. Hanh reminded lớn cthua all the window & turn off the lights before going out .

5. Linc told him not to lớn repair her bicycle.

Ngoài những bài xích tập về To V và Ving gồm giải đáp, học viên thực hành thực tế thêm một vài bài xích tập giờ anh khác: