Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần violet

trang web Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn phí tổn https://umakarahonpo.com/uploads/thi-online.png

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần violet

Thì tương lai gần, luyện thi giờ anh online, bài tập thì tương lai gần, vết hiệu phân biệt thì tương lai gần, bài tập thì tương lai ngay gần lớp 6 violet, bài xích tập thì tương lai đối chọi và sau này gần, Thì tương lai gần và tương lai đơn, Thì tương lai sát Elight, Thì sau này đơn, lốt hiệu nhận biết thì tương lai đơn

Xem thêm: Cần Tìm Việc Làm Tuyển Dụng Lao Động Phổ Thông Tại Hải Phòng

*
những thì trong giờ anh, giờ đồng hồ anh nâng cao
Thì tương lai gần, luyện thi giờ anh online, bài bác tập thì tương lai gần, vệt hiệu nhận biết thì tương lai gần, bài tập thì tương lai sát lớp 6 violet, bài xích tập thì tương lai đối kháng và tương lai gần, Thì sau này gần và tương lai đơn, Thì tương lai gần Elight, Thì sau này đơn, vết hiệu nhận ra thì sau này đơn, bài tập thì sau này gần, công thức thì sau này gần, bài bác tập thì tương lai 1-1 và thì sau này gần, Thì sau này gần với tương lai đơn, Thì tương lai sát Elight, Thì tương lai xạ, Thì sau này đơn, Thì tương lai tiếp diễn

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢIThì sau này gần

1. Bí quyết dùngThì tương lai gần

- sử dụng để mô tả một dự tính hay kế hoạch sau này gầnEx: I ‘m going to lớn write to lớn her next year. / Tôi đã viết thư cho cô ấy vào năm sau. - miêu tả một dự kiến có căn cứ, có bằng chứng cụ thểEx: Look at the sky ! It is going to rain. / quan sát lên bầu trời đi, sắp tới mưa rồi.

2. Cấu trúcThì tương lai gần

Khẳng định (+)Phủ định (-)Nghi vấn (?)
S + is/ am/ are + going khổng lồ + VEx: I’m going lớn doing my trang chủ work. (Tôi vẫn làm bài bác về nhà. )S + is/ am/ are not + going to lớn + VEx: She is going to lớn see a movie at 8 am tomorrow(Cô ấy sẽ đi xem phim dịp 8 giờ tạo sáng ngày mai)Is/ Am/ Are + S + going to + VTrả lời: Yes, S + is/am/ are. / No, S + is/am/are. Ex:- Are you going to lớn cook mean tonight ?Bạn sẽ nấu cơm về tối nay chứ ?- Yes, I am. Ừ, mình vẫn nấu.

3. Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiệu nhận thấy thì tương lai gần bao gồm các trạng từ chỉ thời gian ở tương lai giống lốt hiệu nhận thấy thì tương lai đơn. Nhưng tất cả thêm những căn cứ hay những bằng chứng cụ thể. • in + thời gian: vào … nữa (in 5 minutes: vào 5 phút nữa)• tomorrow: ngày mai• Next day: ngày tới• Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNGThì tương lai gần

Task 1. Sử dụng các câu dưới đây để vấn đáp các trường hợp trong 1 – 8. He is going to lớn win. You are going to fail. I’m going to lớn be ill. It isn’t going lớn rain. I’m not going khổng lồ be ill. You aren’t going khổng lồ fail. It’s going to rain. He isn’t going khổng lồ win. 1. Look at the clouds. …………………………………………………………………………………………………………………2. Why don’t you learn for the test?…………………………………………………………………………………………………………………3. I’m so tired. …………………………………………………………………………………………………………………4. The sun is shining. …………………………………………………………………………………………………………………5. You are learning so hard. …………………………………………………………………………………………………………………6. I’m OK. …………………………………………………………………………………………………………………7. He is playing so well. …………………………………………………………………………………………………………………8. He is the worst tennis player of all. …………………………………………………………………………………………………………………Hướng dẫn giải:1. Look at the clouds. It’s going to rain. 2. Why don’t you learn for the test? You are going to lớn fail. 3. I’m so tired. I’m going to lớn be ill. 4. The sun is shining. It isn’t going to lớn rain. 5. You are learning so hard. You aren’t going lớn fail. 6. I’m OK. I’m not going to be ill. 7. He is playing so well. He is going lớn win. 8. He is the worst tennis player of all. He isn’t going to lớn win. Task 2. Viết những câu hỏi dưới sử dụng các động từ trong ngoặc và “going to”1. What are your New Years’ resolutions? (you | work more)………………………………………………………………………?2. Doctor, is it serious? (he | die)………………………………………………………………………?3. Why are you taking your gloves? (it | be cold)………………………………………………………………………?4. You stopped the project. (you | continue in future)………………………………………………………………………?5. Your parents are over sixty years old. (they | retire)………………………………………………………………………?6. Eve is a bit overweight. (she | start any diet)………………………………………………………………………?7. Look at the snow on the roof. (it | fall down)………………………………………………………………………?8. You’ve decided to lớn be number one in our country. (how | you | reach that)………………………………………………………………………?9. The dog looks quite dangerous. (it | bite me)………………………………………………………………………?10. Why vày you want to take a day off? (what | you | do)………………………………………………………………………?Hướng dẫn giải:1. Are you going khổng lồ work more?2. Is he going to die?3. Is it going lớn be cold?4. Are you going khổng lồ continue in future?5. Are they going lớn retire?6. Is she going lớn start any diet?7. Is it going to lớn fall down?8. How are you going lớn reach that?9. Is it going to lớn bite me?10. What are you going khổng lồ do?Task 3. Mang lại dạng đúng của hễ từ vào ngoặc1. She (come) lớn her grandfather’s house in the countryside next week. 2. We (go) camping this weekend. 3. I (have) my hair cut tomorrow because it’s too long. 4. She (buy) a new house next month because she has had enough money. 5. Our grandparents (visit) our house tomorrow. They have just informed us. 6. My father (play) tennis in 15 minutes because he has just worn thể thao clothes. 7. My mother (go) out because she is making up her face. 8. They (sell) their old house because they has just bought a new one. Lý giải giải:1. Is going to come (Cô ấy đã tới nhà đất của ông bà nghỉ ngơi quê vào tuần tới. )2. Are going camping (Chúng tôi đang đi gặm trại vào vào ngày cuối tuần này. )3. Am going to have (Tôi sẽ giảm tóc vào ngày mai cũng chính vì nó vượt dài. )4. Is going khổng lồ buy (Cô ấy sẽ cài đặt một ngôi nhà vào thời điểm tháng tới chính vì cô ấy đã gồm đủ tiền. )5. Are going to visit (Ông bà của tôi sẽ tới đơn vị của shop chúng tôi vào ngày mai. Họ vừa mới thông báo với chúng tôi. )6. Are going khổng lồ play (15 phút nữa bố tôi sẽ nghịch tennis cũng chính vì ông ấy vừa new mặc áo xống thể thao. )7. Is going out (Mẹ tôi đang đi ra ngoài chính vì bà ấy đang trang điểm. )8. Are going to sell (Họ sẽ buôn bán ngôi công ty cũ cũng chính vì họ vừa mới mua một căn nhà mới. )Task 4. Cho dạng đúng của động từ1. I don’t know what is going on. Maybe I _______(go) to check it. 2. She has planned everything for the picnic at weekend. She ___________(buy) some snacks lớn eat for lunch. 3. The weather is not good. It _________(snow). 4. What ___________(you/become) when you grow up?5. He _________(bring) it for her, I think so. 6. Till they complete their projects, they ________(not/play) soccer together. Hướng dẫn giải:1. Will go2. Is going lớn buy3. Is going lớn snow4. Are you going to lớn become5. Will bring6. Won’t playTask 5. Xong xuôi câu sử dụng từ lưu ý đã cho1. She/not/want/eat/sweet cakes//I/think/consume/vegetables. 2. You/bring/coat/weather/be/cold. 3. Father/know/my bike/break//fix/this afternoon. 4. Friends/stay/here/until/finish/project. 5. He/take care/her/well//Don’t worry. Lí giải giải:1. She doesn’t want lớn eat sweet cakes, I think she will consume vegetables. 2. You should bring your coat because the weather is going to lớn be cold. 3. My father knows that my bike has broken, so he is going to lớn fix it this afternoon. 4. Her friends will stay here until they finish their project. 5. He will take care of her well. Don’t worry!Task 6. Phân tách động từ vào ngoặc phù hợp1. They (do) it for you tomorrow. 2. We believe that she (recover) from her illness soon. 3. I promise I (return) school on time. 4. My mother (go) out because she is making up her face. 5. They (sell) their old oto because they has just bought a new one. Gợi ý giải:1. Will do2. Will recover3. Will return4. Is going5. Are going to sellTask 7. Chọn giải đáp phù hợp. 1. I (have)___________ a good time tonight. A. is going khổng lồ have B. are going to lớn have C. am going lớn have2. Janet (help)___________ me. A. is going lớn help B. are going khổng lồ help C. am going khổng lồ help3. (he/ drive)__________ the car?A. is he going to drive B. am he going lớn drive C. are he going to lớn drive4. We (stay)__________ at home tonight. A. are going to stay B. am going to lớn stay C. is going khổng lồ stay5. (you/ play)__________ tennis with Jenny?A. am you going to lớn play B. is you going khổng lồ play C. are you going lớn playHướng dẫn giải:1. C. am going to lớn have2. A. is going lớn help3. A. is he going to drive4. A. are going khổng lồ stay5. C. are you going to lớn play
Câu hỏi12345
Đáp ánCAAAC
Task 8. Read the situations và complete the dialogues. Use “going to”1. You have decided lớn tidy your room this morning. FRIEND: Are you going out this morning?YOU: No, I'm going khổng lồ tidy my room. 2. You bought a sweater, but it doesn't fit you very well. You have decided to take it back. FRIEND: That sweater is too big for you. YOU: I know . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. You have been offered a job, but not tot you have decided not to lớn accept it. FRIEND: I hear you've been offered a job. YOU: That right, but . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. You have khổng lồ phone Sarah. It's morning now & you have decided to phone her tonightFriend : Have you phoned Sarah yet?YOU: No, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. You are in a restaurant. The food is awful and you've decided to complain. FRIEND: This food is awful, isn't it?YOU: Yes, it's disgusting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trả lời giải:2. I'm going lớn take it back3. I'm not going to accept it4. I'm going lớn phone her tonight5. I'm going lớn complainTask 9. What is going to happen in these situations? Use the words in brackets. 1. There are a lot of black clouds in the sky(rain) It's going lớn rain. 2. It is 8. 30, Tom is leaving his house. He has to be at work at 8. 45 but the journey takes 30 minutes. (late) He . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. There is a hole in the bottom of the boat. A lot of water is coming in through the hole. (sink) The boat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Lucky & Chirs are driving. They is very little petrol leftin the tank. The nearest petrol station is a long way away. (run out) They . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khuyên bảo giải:2. He's going lớn be late3. The boat is going to lớn sink4. They're going to run out of petrolTask 10. Write a question with going lớn for each situation1. Your friend has won some money. You ask:(what/do with it?) What are you going to bởi vì with it?2. Your friend is going khổng lồ a các buổi party tonight. You ask :(what/wear?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Your friend has just bought a new table. You ask:(where/put it) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Your friend has decided khổng lồ have a party. You ask:(who/invite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trả lời giải:2. What are you going lớn wear?3. Where are you going to pur it?4. Who are you going to lớn invite?