BÀI TẬP KỸ THUẬT ĐIỆN ĐẠI CƯƠNG CÓ LỜI GIẢI

bài tập mạch 1Biên soạn: Ths Phan Nlỗi QuânSV Nguyễn Tấn Hòa (09DD111)BÀI TẬP CHƯƠNG IBài 1:Cho mạch điện sau nhỏng hình, biết I1=1A.

Bạn đang xem: Bài tập kỹ thuật điện đại cương có lời giải

xác minh loại năng lượng điện trong các nhánh cùng côngsuất cung ứng bởi nguồn mẫu 2A.GIẢIK1 A : I1- I4 + I2 = 0I4= 3AK2V1 :4I1 + 2I4 –I3 = 48 – 40I3 = 2AK1B : I4 + I3 – I5 = 0I5 = 5AK1C : I5 – I2 – 2 = 0I2= 3AP2A = UAC x 2= ( UAB + UBC ) x 2 = ( 6 + 30 ) x 2 = ( 6 + 30 )x 2 = 72 ( W )Bài 2:Trang 1Những bài tập mạch 1Biên soạn: Ths Phan Như QuânSV Nguyễn Tấn Hòa (09DD111)Xác định nguồn E để nguồn áp 16v cung ứng hiệu suất 32 wGIẢI32=2(A)16K1 A: I1 + 4 – I2 = 0I2 = 6 ( A )K2V1: 2I1+1I2 – 1I3 =16I3 = -6 ( A )K1B: I4 = I3 + I1 = -6 + 2 = - 4 (A )K2V2: 3I4 + 1I3 + 9I5 = 09I5 = 3( - 4 ) + ( - 6 )1I5 = 2 ( A )I6 = I5 – I3 – I2 = 2 – (-6 ) – 6 = 2 ( A )K2V3: 3I6 + 9I5 = EE = 2  3 + 9  2 = 24 ( V )I1 =Bài 3: cho mạch năng lượng điện nhỏng hình vẽ:GIẢI3 6= 2 (Ω)63R456 = 4 +2 = 6 (Ω)R78 = 4 + 8 = 12 (Ω)6  12R 45678 == 4 (Ω)18R345678 = 4 +12 = 16 (Ω)16  16R2345678 == 8 (Ω)32RTD = 2 + 8 = 10 (Ω)U30I=== 3 (A)RTD 10I  R3456783  16I1 === 1.5 (A)16  16R2  R345678R56 =Trang 2bài tập mạch 1Biên soạn: Ths Phan Nlỗi QuânSV Nguyễn Tấn Hòa (09DD111)I  R23  16== 1.5 (A)16  16R2  R345678I  R781.5  12I3 = 2== 1 (A)12  16R78  R456I4 = I2 – I3 = 1.5 – 1 = 0.5 (A)I2 =Bài 4: mang đến mạch điện nhỏng hình vẽ:Tính: a) I1, I2, I3 = ?b) U1, U2, U3 = ?E1 = 5  4 = đôi mươi (V)E2 = 3  2 = 6 (V)E3 = 4  6 = 24 (V)Trang 3các bài luyện tập mạch 1Biên soạn: Ths Phan Nhỏng QuânSV Nguyễn Tấn Hòa (09DD111)K2: 4I + 4I + 2I = 24 – đôi mươi + 610I = 10I=1K1 A: I – I3 + 5 = 0I3 = 6 (A)U1 = I 3  R = 6  4 = 24 (V)K1B: I3 + I4 – 3 = 0I4 = - 3 (A)K1C: I4 – 5 + I2 = 0I2 = 2 (A)U2 = -I2  2 = - 4 (V)K1D: -I – I1 + 6 = 0I1 = 5 (A)U3 = I1  4 = 20 ( V )Bài 5: mang đến mạch năng lượng điện nhỏng mẫu vẽ :Tính : a) I1, I2, I3, I4 = ?b) U = ?GIẢIR56 = 2 + 1 = 3 Ω63R456 ==2Ω62R3456 = 2 + 2 = 4 Ω12  4R23456 ==3Ω12  4RTD = 2 + 3 = 5 ΩU60I=== 12 (A)5RTDI  R345612  4I2 = 1== 3 (A)12  4R2  R3456I3 = I1- I2 = 12-3 = 9 (A)I  R496I4 = 3== 6 (A)R4  R56 9  3U = I4  R6 = 1  6 = 6 (V)Trang 4Bài tập mạch 1Biên soạn: Ths Phan Nhỏng QuânSV Nguyễn Tấn Hòa (09DD111)Bài 6: đến mạng diện như hình vẽ:Tính: a) I1, I2,I3, I4 = ?b) U = ?GIẢI6  12R56 ==4Ω6  12R456 = 4 + 8 = 12 ΩR78 = 8 + 16 = 24 Ω12  24R45678 ==8Ω12  24R345678 = 8 + 24 = 32 Ω32  32R2345678 == 16 Ω64RTD = 4 +16 = đôi mươi ΩU60I=== 3 (A)20RTDI  R23  32I3 === 1.5 (A)32  32R2  R345678I  R781.5  34I2 = 3== 1 (A)34  12R78  R456I  R51 6I1 = 2== 0.3 (A)6  12R5  R6I4 = I3 – I2 = 0.5 (A)U = I4  R8 = 0.5  16 = 8 (V)Bài 7: đến mạch năng lượng điện nhỏng hình vẽ:Tính : I = ?Trang 5Những bài tập mạch 1Biên soạn: Ths Phan Nhỏng QuânSV Nguyễn Tấn Hòa (09DD111)Tính I = ?GIẢI6 6= 3Ω12R567 = 21 + 3 = 24 Ω8  24R 4567 ==6Ω32R34567 = 18 + 6 = 24 Ω24  12R234567 ==8Ω36RTD = 8 + 2 = 10 ΩU100I=== 10 (A)10RTDR67 =Bài 9: mang đến mạch điện nlỗi hình vẽ:Xác định Ix trên mạch hình 1.3a cùng hình 1.3bGIẢIHinh 1.3aK1A : I1 – 3 -1 = 0I1= 4 (A)K1C : 2 – I1 – IX = 0IX = 2 – I1 = -2 (A)Hình 1.3bK2: 2I1 = 2 + 1 = 8Trang 6những bài tập mạch 1Biên soạn: Ths Phan Nlỗi QuânSV Nguyễn Tấn Hòa (09DD111)I1 = 4 (A)K1 A: I1 – IX – 3 = 0IX = I1 – 3 = 1 (A)Bài
:Tính dòng năng lượng điện I vào mạch ?GIẢI66=2Ω666R2 = 2 ΩR3 = 2 ΩR24 = 2 + 2 = 4 ΩR35 = 2 + 2 = 4 Ω4 4R2345 ==2Ω44R12345 = 2 + 2 = 4 ΩRTD = 4 + 2 = 6 ΩU6I=== 1 (A)6RTDR1 =Bài 10: xác minh R làm cho I = 5AGIẢIK2V1: 10I = 25 + 5 I150 = 25 + 5I1I1 = 5 (A)K2V2: I1R = 5 + 5I15R = 5 + 25R=6ΩTrang 7những bài tập mạch 1Biên soạn: Ths Phan Nlỗi QuânSV Nguyễn Tấn Hòa (09DD111)Bài
: tính I1K2 : 4I1 + 10I1 + 6I1 = 30I1 +25-10I1 = 25I1 = - 2,5 ( A )Bài 13: Xác định U0 sinh sống mạch sau:GIẢIU0U 423 2UU I1  ; I 2 63U UU   46 36 U  12VI1  I 2  4  U0 U 12  4(V )3 3Bài 16: Tìm hệ số khuếch đại k U0sinh hoạt mạch năng lượng điện sau:ETrang 8các bài tập luyện mạch 1Biên soạn: Ths Phan Nlỗi QuânSV Nguyễn Tấn Hòa (09DD111)10 I1  EI  I1  I 2  I1  2 I 21000 I 2  1000 I  I 2   I đôi mươi I 2  E  I 2 E20U 0  1000 I 2 U 0  50 EUVậy : 0  50EBài 17: tính I và U0 nghỉ ngơi mạch theo E cùng  :GiảiI1  I   I  I1   I  I50 I1  50 I  EE50  100  E  3000   E  60U 0   I .3000 50  100 250 I  50 I  50 I  E  I BÀI TẬP CHƯƠNG 2Bài 20:Trang 9các bài tập luyện mạch 1Biên soạn: Ths Phan Nhỏng QuânSV Nguyễn Tấn Hòa (09DD111)...a)Tính I 1, I 2, I 3 = ?b)Tính diện áp U = ?.GIẢI100= 2.8  33.7 (A)23j.I1=. 96 j I1 (9  6 j )I2  2.8  33.7   1.58  73.40( A)10  8 j  9  6 j 19  2 j ....I 3  I1  I 2  2.8  33.7  1.58  73.40  1.87  1.2( A)Z12  3  2 j ()10  8 j  9  6 j   7.2  1.03()10  8 j    9  6 j Z13   3  2 j   7.2  1.03  10.310.39()Z 23 ..U  I  Z  2.8  33.7  10.310.39  28.84  23.31()Bài 21:Cho mạch năng lượng điện sau: cùng với u(t) = 10sinta) Tính mẫu i(t) ?b) Tính năng lượng điện áp u c (t) ?c) Tính hiệu suất P.. toàn mạch ?GIẢIZ = 3 + 4j ΩTrang 10Bài tập mạch 1Biên soạn: Ths Phan Nhỏng QuânSV Nguyễn Tấn Hòa (09DD111).U 10O OI  1.2  1.6 j  2  53.1( A)Z3 4 ji(t) = 2 sin(t – 53.1) (A)...I x12I1  16  1.5  53.1( A)..U C  I 1 Z C  1.5  53.1x (4 j )  6143.13(V )U(t) = 6 sin(t - 143.13 )Pmạch = 10O 0 x 4 j  4090 0 (W )Uxi 10.7 x0.6P 6(W )27Bài 22: Cho mạch điện sau:Tính I1,I2,I3 =?GIẢIK1 A : I1 + I2 + I3 = 5K2V1: 6I2 + 12I3 = 24K2V2: 3I1 + 12I3 = 24I 1  4( A) I 2  2( A)I  1( A) 3Bài 23: Cho mạch năng lượng điện sau:a) Tính cái điện I ?b) Tính hiệu suất P3Ω ?Trang 11các bài luyện tập mạch 1Biên soạn: Ths Phan Nlỗi QuânSV Nguyễn Tấn Hòa (09DD111)GIẢIK 2V : 4 I 2  I 3  3I  38K 1 A : I 2  I 3  5K B : I  I  23 1I 2  3( A) I 3  8( A)I  6( A)Bài 24: Cho mạch nhỏng hình vẽ sau:Tính mẫu năng lượng điện I sử dụng địng lý thevenil ?GIẢIB1:B2: Tìm RthTrang 12những bài tập mạch 1Biên soạn: Ths Phan Nlỗi QuânSV Nguyễn Tấn Hòa (09DD111)Rth = (6 // 3) nt 2 = 4 ΩB3: Tìm Uth:Uth = UAB = UA – UBUA = (1+2)x2 = 6 (V)UB = 2x2 = 4 (V) U A B  6  4  2(V )B4: Vẽ mạch thevenilB5:Ta có: I 2 0.4( A)5Bài 25: Cho mạch nlỗi hình vẽ:Trang 13Bài tập mạch 1Biên soạn: Ths Phan Nlỗi QuânSV Nguyễn Tấn Hòa (09DD111)Tính I1,I2 ?K1 A: I1 – I2 – I3 = 0K2V1: 15I1 + 20I3 = 50K2V2: 20I3 – 30I2 =100 I1  0.37( A)  I 2  1.85( A) I  2.22( A) 3Bài 26: mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ:.Biết E  50V ( hiệu dụng)...a) Tính I , I 1 , I 2 ?b) Kiểm tra lại sư thăng bằng công suất tác dụngGIẢI3  4 j  5 j Z TM  10  17.7  8.13 0 3 j.E50I 2.838.13 0 ( A)0Z TM 17.7  8.13 ....I2 .I 5 j  4.5  63.44 0 ( A)35 j..I 1  I  I 2  4.579,9 0Png  50 I cos   50(2.83 cos 8.13)  140.1(W )Trang 14Những bài tập mạch 1Biên soạn: Ths Phan Nlỗi QuânSV Nguyễn Tấn Hòa (09DD111)2P3  3 I 2  10(2.83) 2  60.75(W )P10   10 I 2  10(2.83) 2  80.09(W )Png  P3  P10  Bài 27:Cho mạch điện như hình vẽ:...a) Tính I 1 , I 2 , I 3 ?b) Kiểm tra lại sự cân đối hiệu suất tác dụng?GIẢI..K 2V1 : 2 I 1   3  5 j  I 3  50  a ..K 2V2 :  3  8 j  I 2   3  5 j  I 3  50  b ...K1 A : I 1  I 2  I 3  0  c .Khử I 1 : (a)  2  (c )2 I.

Xem thêm: Vì Sao Văn Hóa Cổ Đại Phương Tây Phát Triển Hơn Văn Hóa Cổ Đại Phương Đông ?

 5  5 j I.  502  3.. 3  8 j  I 2   3  5 j  I 3  5050(3  5 j )  50(5  5 j ) 100 100 100( A) 2(3  5 j )  (5  5 j )(3  8 j ) (6  10 j )  (25  55 j )  61  15 j 62.8166.18. 100  50(3  8 j )250  400 j471.8122I3 ( A) 2(3  5 j )  (5  5 j )(3  8 j )  61  15 j62.8166.18... 100  471.8122  571.8122I  I2 I3 ( A)62.8166.1862.8166.18.I2 Bài 28:Hãy xác định L vào mạch điện sau:Trang 15những bài tập mạch 1Biên soạn: Ths Phan Nlỗi QuânSV Nguyễn Tấn Hòa (09DD111)GIẢI.I2 U2200 10.3745( A)15  15 j 12 2  45....I 1  I  I 2  11.8  7.12  10.3745  9.8  63.5( A)22002200Z . 22.463.5  10  20 j ()9.863.5I120 XL  20  LW  L ( H )  6(mH )100 Bài 29:Hãy tìm I1 với I2 mang lại bởi mạch sau:GIẢI1 1 11Tại C : U C     U A    100   0 4 10  10 41 1 1 111Tại A:  U C    U A      20   100   0 10  10 2 1 12940U C  11 (V )U A  540 (V )11Trang 16những bài tập mạch 1Biên soạn: Ths Phan Như QuânSV Nguyễn Tấn Hòa (09DD111)94011  40 ( A)I3 411940 54011  40 ( A)I 1  111011540 20320I 2  11( A)111100 Bài 30: Hãy tính năng suất toàn phần cung cấp vì mạch điện sau:GIẢI 1111 1   2000 0    0U A    20  20  40 j 40 200  trăng tròn j ..U A  120  17(V ).2000  U A 2000  120  17I 4.622.37( A)2020200  I cos  200  4.6  Cos 22.37PTM  425.4(W )22.Bài 32: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:Trang 17các bài luyện tập mạch 1Biên soạn: Ths Phan Nlỗi QuânSV Nguyễn Tấn Hòa (09DD111)Tính điện áp U1GIẢI1 1 1U A     8   12  2U 1  12  2(8  U A )2 6 2416 U A  8  2U A  U A  8  U A  3(V )66U 1  8  U A  8  3  5(V )Bài 33:Cho mạng điện sau:Tần số f = 50 Hza) Tìm quý giá C để V và I cùng phac) Tính năng suất P toàn mạch ứng cùng với C vừa kiếm tìm được?GIẢITrang 18các bài luyện tập mạch 1Biên soạn: Ths Phan Nhỏng QuânSV Nguyễn Tấn Hòa (09DD111)j(12  6)(6  12 j ) j 2  63 j  4  6 3 j 2  66 3 j  4  6 3 j 12 j  24Z2CW (6  12 j )(6  12 j ) CW36  144CWCW55 6 5 j  12 jCW  24CW5CW.U 11000 0I  trăng tròn.80  Phường  UICos  100  20.8  2080(W )Z4. 824CW 12CW  5 Z j5CW 5CW .UI thuộc trộn thì X = 0 12CW  5  0  C 551(F )12W 12  2  50 240Bài 34: Cho mạng năng lượng điện ảnh hưởng tác động bởi những mẫu điện nhỏng hình vẽ:a) Tìm năng lượng điện áp U1?b) Tìm năng lượng điện áp U2?c) Tìm dòng I chạy qua điện trlàm việc 2Ω ?GIẢI1 1 UNút A: U A     B  10  54 2 21 1 1 UNút B: U B      A  5 2 8 8 2Ta teo :  3 UBU A  4   2  5  U A  U B  20U3U A 5 0 42Trang 19Những bài tập mạch 1Biên soạn: Ths Phan Nlỗi QuânSV Nguyễn Tấn Hòa (09DD111)U 1  U A  0  20(V )U 2  U B  0  20(V )IU A U B 0( A)2Bài 35: dùng định lý thevenil giải bài toán sau:5a)Tính I Lúc R= 2b) Tính PRmax? Tìm PRmax?GIảIB1+ B2:Rth = 12 //12 //2 =32B3:Trang 20