Bài tập kinh tế vi mô chương 1 có lời giải

Tài khoản kế toán thù công ty theo TT 200 Hệ thống tài khoản kế toán thù theo TT 133Tài khoản kế toán thù công ty lớn theo QĐ 15Tài khoản kế toán thù doanh nghiệp theo QĐ 48Tài khoản kế toán ngân hàngTài khoản kế tân oán hành chính sự nghiệpHỏi Đáp Nghiệp Vụ Kế Tân oán

các bài tập luyện kinh tế tài chính vi mô cmùi hương 1 bao gồm đáp án , ở cmùi hương cung cầu cùng Ngân sách chi tiêu thị trưởng thì gồm những dạng bài tập kinh tế vi tế bào sau, các bạn có thể còn lại email ở bên dưới ô comment nhằm dấn lời giải với bài bác tập nha.

Bạn đang xem: Bài tập kinh tế vi mô chương 1 có lời giải


*

1/ Veõ ñoà thò ñöôøng caàu vaø ñöôøng cung cuûaSF treân. Xaây döïng phöông trình ñöôøng cung vaø ñöôøng caàu. Xaùc ñònh giaùvaø löôïng caân baèng treân thò tröôøng SF beáp nöôùng baùnh mì noùi treân.
2/ Xaùc ñònh löôïng dö thöøa hoaëc thieáu huïttaïi moãi möùc giaù noùi treân. Moâ taû söï bieán ñoäng cuûa giaù vào töøngtröôøng hôïp.
4/ Giaû söû ôû moãi möùc giaù löôïng cung taêngleân 1000chieác, caùc yeáu cởi khaùc khoâng ñoåi. Tính giaù vaø löôïng caân baèngmôùi.

Xem thêm: Cách Chuyển File Ghi Âm Từ Iphone Sang Máy Tính Trong Vòng 1 Phút


5/ Söû duïng soá lieäu ôû caâu 4, giaû söû Chínhphuû trôï caáp đến ngöôøi saûn xuaát 1000ñ/ 1beáp . Tính soá löôïng beáp baùnñöôïc, giaù maø ngöôøi tieâu duøng phaûi traû vaø möùc giaù maø ngöôøi saûnxuaát nhaän ñöôïc. Tröôøng hôïp naøy haõy tính soá nắm ñoåi trong thaëng döcuûa ngöôøi saûn xuaát, ngöôøi tieâu duøng, soá tieàn Chính phuû caàn döï lieäuvaø soá vậy ñoåi trong phuùc lôïi xaõ hoäi.
6/ Söû duïng soá lieäu ôû caâu 4, giaû söû baâygiôø Chính phuû ñaùnh thueá 1000ñ/ 1beáp . Tính soá löôïng beáp baùn ñöôïc,giaù maø ngöôøi tieâu duøng phaûi traû vaø soá tieàn maø ngöôøi saûn xuaátnhaän ñöôïc. Tröôøng hôïp naøy haõy tính soá nạm ñoåi vào thaëng dö cuûangöôøi saûn xuaát, ngöôøi tieâu duøng, soá tieàn Chính phuû thu ñöôïc vaø soánỗ lực ñoåi trong phuùc lôïi xaõ hoäi.
7/ Söû duïng soálieäu ôû caâu 4, giaû söû baây giôø Chính phuû qui ñònh möùc giaù saøn cho moãibeáp laø 18.000ñ . Chính phuû download heát löôïng dö thöøa ñeå möùc giaù saøn thöïchieän ñöôïc. Tính soá löôïng beáp baùn ñöôïc, soá löôïng beáp ñöôïc ngöôøitieâu duøng cài đặt, Chính phuû tải. Tröôøng hôïp naøy haõy tính soá vậy ñoåitrong thaëng dö cuûa ngöôøi saûn xuaát, ngöôøi tieâu duøng, soá tieàn Chínhphuû caàn döï lieäu vaø soá nắm ñoåi trong phuùc lôïi xaõ hoäi.
8/ So saùnh caâu 5vaø caâu 7, thiết yếu saùch naøo coù lôïi mang lại ngöôøi saûn xuaát, ngöôøi tieâuduøng, vaø đến Chính phuû. Anh (chò)choïn chủ yếu saùch naøo, do sao?
*

*