BÀI TẬP CHƯƠNG NITO PHOTPHO TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC

Cho 100 ml hỗn hợp KOH 1,5M vào 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M, thu được dung dịch X.

Bạn đang xem: Bài tập chương nito photpho trong đề thi đại học

Cô cạn dung dịch X, thu được tất cả hổn hợp gồm các chất làA. KH2PO4 với K3PO4. B. KH2PO4 với K2HPO4.C. KH2PO4 cùng H3PO4. D. K3PO4 với KOH.Câu 2. (ĐH - KB – 2009) Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất?


*

bài bác tập chương Nitơ - Photpho trong đề thi ĐHCâu 1. (ĐH-KB–2009) mang đến 100 ml hỗn hợp KOH 1,5M vào 200 ml hỗn hợp H 3PO40,5M, thu được hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X, thu được các thành phần hỗn hợp gồm những chất làA. KH2PO4 và K3PO4. B. KH2PO4 và K2HPO4.C. KH2PO4 với H3PO4. D. K3PO4 với KOH.Câu 2. (ĐH - KB – 2009) Phân bón nào tiếp sau đây làm tăng độ chua của đất?A. KCl. B. NH4NO3. C. NaNO3. D. K2CO3.Câu 3. (ĐH - KB – 2007) Khi mang lại Cu tác dụng với dung dịch cất H 2SO4 loãng vàNaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản bội ứng làA. Chất xúc tác. B. Chất oxi hoá. C. Môi trường. D. Hóa học khử.Câu 4. (ĐH - KB – 2007) Trong phòng thí nghiệm, bạn ta thường pha chế HNO3 từA. NaNO2 và H2SO4 đặc. B. NaNO3 cùng H2SO4 đặc. D. NaNO3 với HCl đặc.C. NH3 với O2.Câu 5. (ĐH - KB – 2008) đến 0,1 mol P2O5 vào dung dịch đựng 0,35 mol KOH. Dungdịch thu được có những chất:A. H3PO4, KH2PO4. B. K3PO4, KOH. C. K3PO4, K2HPO4. D. K2HPO4, KH2PO4.Câu 6. (ĐH - KB – 2008) Thành phần chính của quặng photphorit làA. Ca(H2PO4)2. B. Ca3(PO4)2. C. NH4H2PO4. D. CaHPO4.Câu 7. (ĐH - KA – 2007) Trong phòng thí nghiệm, nhằm điều chế một lượng nhỏ khí Xtinh khiết, người ta làm cho nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X làA. NO. B. N2. C. N2O. D. NO2Câu 8. (ĐH - KA – 2008) Tổng hệ số (các số nguyên, buổi tối giản) của vớ c ả các chấttrong phương trình phản ứng thân Cu với hỗn hợp HNO3 đặc, nóng làA. 11. B. 10. C. 8. D. 9.Câu 9. (ĐH - KA – 2008) mang đến a gam fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO 3 0,8Mvà Cu(NO3)2 1M. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu đ ược 0,92a gam h ỗn h ợpkim nhiều loại và khí NO (sản phẩm khử tốt nhất của N+5). Cực hiếm của a làA. 5,6. B. 11,2. C. 8,4. D. 11,0.Câu 10. (ĐH - KB – 2007) Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ l ệ mol 1:1)bằng axit HNO3, nhận được V lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí X (gồm NO cùng NO 2) cùng dung dịchY (chỉ chứa hai muối với axit dư). Tỉ khối của X so với H2 bởi 19. Giá trị của V là (choH = 1, N = 14, O = 16, sắt = 56, Cu = 64)A. 3,36. B. 2,24. C. 5,60. D. 4,48.Câu 11. (ĐH - KA – 2009) Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào bình kín đáo không chứa khôngkhí, sau một thời hạn thu được 4,96 gam chất rắn và tất cả hổn hợp khí X. H ấp th ụ hoàn toànX vào nước và để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y gồm pH bằngA. 2. B. 3. C. 4. D. 1.Câu 12. (ĐH - KA – 2008) mang đến 11,36 gam hỗn hợp có Fe, FeO, fe 2O3 cùng Fe3O4 phảnứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duynhất, ngơi nghỉ đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X chiếm được m gam muối bột khan. Giá bán trịcủa m làA. 38,72. B. 35,50. C. 49,09. D. 34,36.Câu 13. (ĐH - KA – 2008) đến 3,2 gam bột Cu chức năng với 100 ml hỗn hợp hỗn hợpgồm HNO3 0,8M cùng H2SO4 0,2M. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, hình thành V lít khíNO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Cực hiếm của V làA. 0,746. B. 0,448. C. 1,792. D. 0,672.Câu 14. (ĐH - KB – 2008) cho 2,16 gam Mg công dụng với dung dịch HNO 3 (dư). Sau khiphản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) với dung d ịch X. Kh ốilượng muối khan thu được lúc làm bay hơi dung dịch X làA. 13,32 gam. B. 6,52 gam.

Xem thêm: Chia 126 Cho Một Số Tự Nhiên A Ta Được Số Dư Là 25. Vậy Số A Là 25

C. 8,88 gam. D. 13,92 gam.Câu 15. (ĐH - KB – 2007) Cho hỗn hợp Fe, Cu bội phản ứng với hỗn hợp HNO 3 loãng.Sau lúc phản ứng trả toàn, thu được hỗn hợp chỉ đựng một ch ất tan cùng kim lo ại d ư.Chất tan đó làA. Cu(NO3)2. B. HNO3. C. Fe(NO3)2. D. Fe(NO3)3.Câu 16. (ĐH - KB – 2007) thực hiện hai thí nghiệm:1) đến 3,84 gam Cu làm phản ứng cùng với 80 ml dung dịch HNO3 1M bay ra V1 lít NO.2) cho 3,84 gam Cu bội nghịch ứng cùng với 80 ml dung dịch cất HNO 3 1M cùng H2SO4 0,5 M thoátra V2 lít NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở thuộc đi ều ki ện.Quan hệ giữa V1 với V2 là (cho Cu = 64)A. V2 = V1. B. V2 = 2V1. C. V2 = 2,5V1. D. V2 = 1,5V1.Câu 17. (ĐH - KA – 2011) Đun rét m gam tất cả hổn hợp Cu và Fe tất cả tỉ lệ khối lượngtương ứng 7 : 3 với 1 lượng hỗn hợp HNO 3. Khi các phản ứng kết thúc, thu được0,75m gam hóa học rắn, hỗn hợp X cùng 5,6 lít tất cả hổn hợp khí (đktc) tất cả NO và NO 2 (khôngcó thành phầm khử khác của N +5). Biết lượng HNO3 đã phản ứng là 44,1 gam. Giá trị củam làA. 44,8. B. 40,5. C. 33,6. D. 50,4.Câu 18. (ĐH - KA – 2011) mang lại 7,68 gam Cu vào 200 ml dung dịch bao gồm HNO 3 0,6M vàH2SO4 0,5M. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn (sản ph ẩm kh ử duy nh ất là NO), côcạn cảnh giác toàn cỗ dung dịch sau làm phản ứng thì trọng lượng muối khan thu được làA. 20,16 gam. B. 22,56 gam. C. 19,76 gam. D. 19,20 gam.Câu 19. (ĐH - KA – 2009) mang đến hỗn hợp tất cả 1,12 gam Fe với 1,92 gam Cu vào 400 mldung dịch cất hỗn hợp bao gồm H2SO4 0,5M cùng NaNO3 0,2M. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy rahoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). đến V ml dungdịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa nhận được là to nh ất. Giá chỉ tr ị t ối thi ểucủa V làA. 240. B. 120. C. 360. D. 400.Câu 20. (ĐH - KA – 2009) Hoà tan trọn vẹn 12,42 gam Al bởi dung dịch HNO 3 loãng(dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí Y có hai khí là N 2O cùng N2.Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H 2 là 18. Cô cạn dung dịch X, nhận được m gamchất rắn khan. Cực hiếm của m làA. 97,98. B. 106,38. C. 38,34. D. 34,08.Câu 21. (ĐH - KA – 2009) mang đến 3,024 gam một kim loại M tan hết trong hỗn hợp HNO3loãng, chiếm được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc) tất cả tỉ khối đối vớiH2 bởi 22. Khí NxOy và kim loại M làA. NO với Mg. B. N2O với Al. C. N2O với Fe. D. NO2 với Al.Câu 22. (ĐH - KA – 2009) mang lại 6,72 gam fe vào 400 ml dung dịch HNO 3 1M, mang đến khiphản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) với dung d ịch X.Dung dịch X hoàn toàn có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m làA. 1,92. B. 0,64. C. 3,84. D. 3,20.Câu 23. (ĐH - KB – 2009) Hòa tan trọn vẹn 1,23 gam hỗn hợp X bao gồm Cu với Al vàodung dịch HNO3 đặc, rét thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc)và dung dịch Y. Sục nhàn rỗi khí NH 3 (dư) vào dung dịch Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàntoàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong h ỗn h ợp X với giátrị của m lần lượt làA. 21,95% cùng 2,25. B. 78,05% cùng 2,25. C. 21,95% và 0,78. D. 78,05% và 0,78.Câu 24. (ĐH - KB – 2007) Nung m gam bột fe trong oxi, chiếm được 3 gam h ỗn h ợp chấtrắn X. Tổ hợp hết các thành phần hỗn hợp X trong hỗn hợp HNO 3 (dư), bay ra 0,56 lít (ở đktc) NO(là sản phẩm khử duy nhất). Quý hiếm của m là? (cho O = 16, fe = 56)A. 2,52. B. 2,22. C. 2,62. D. 2,32.Câu 25. (ĐH - KB – 2009) mang lại m gam bột sắt vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồmCu(NO3)2 0,2M với H2SO4 0,25M. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 0,6mgam tất cả hổn hợp bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Giá bán tr ị c ủam cùng V lần lượt làA. 10,8 với 4,48. B. 10,8 cùng 2,24. C. 17,8 với 2,24. D. 17,8 cùng 4,48.Câu 26. (ĐH - KB – 2010) Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim một số loại Fe, Al, Zn, Mgtrong oxi, sau một thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hoà tan hoàn toàn Y vàodung dịch HNO3 (dư), nhận được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Sốmol HNO3 đã phản ứng là ?A. 0,12. B. 0,14. C. 0,16. D. 0,18.Câu 27. (ĐH - KB – 2010) đến 0,3 mol bột Cu với 0,6 mol Fe(NO 3)2 vào dung dịch chứa0,9 mol H2SO4 (loãng). Sau thời điểm các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được V lít khí NO(sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Quý hiếm của V làA. 6,72. B. 8,96. C. 4,48. D. 10,08