Bài Giảng Hình Thái Kinh Tế Xã Hội Cộng Sản Chủ Nghĩa

Bản thuyết trình với chủ đề: "KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN BỘ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC."— Bản ghi của bản thuyết trình:

1 KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN BỘ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

*

2 KIỂM TRA BÀI CŨ

*

3 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘIBÀI 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA thủ đô hà nội

*

4 Mục đích, từng trải Nội dung Thời gian Tổ chức, phương pháp Bài 4HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I.

Bạn đang xem: Bài giảng hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa

ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA Mục đích, thưởng thức Nội dung II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Thời gian Tổ chức, phương pháp Trọng tâm: Phần I Trọng điểm: 2/I; 1/II
*

5 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA Mục đích, đề xuất Tài liệu chính: Giáo trình CNXHKH (dùng đến đ.chế tạo cán cỗ chính trị CPĐ bậc đại học), Nxb QĐND, H. 2008, T.1, tr Nội dung Thời gian Tổ chức, phương pháp Tài liệu tham mê khảo: Giáo trình CNXHKH (dùng trong những trường đại học, cao đẳng), Nxb CTQG, H (tự trang 132 mang lại trang 153). Tài liệu phân tích

*

6 Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨAI. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 1. Điều khiếu nại ra đời của hình dáng ghê tế-buôn bản hội cùng sản công ty nghĩa - Khái niệm Hình thái tài chính - làng mạc hội CSCN là 1 trong những chính sách làng hội sinh sống tiến độ cách tân và phát triển tối đa của lịch sử dân tộc buôn bản hội loại fan. Trong số đó, QHSX cân xứng với đặc điểm cùng chuyên môn trở nên tân tiến của LLSX, KTTT được phát hành trình bày ý chí, quyền hạn của kẻ thống trị công nhân với nhân dân lao đụng. HT KT-XH CSCN HT KT-XH TBcông nhân HT KT-XH PK HT KT-XH CHNL HT KT-XH CSNT

*

7 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 1. Điều khiếu nại thành lập và hoạt động của sắc thái tởm tế-làng hội cộng sản công ty nghĩa - Điều khiếu nại ra đời: Hình thái kinh tế tài chính - làng mạc hội cộng sản công ty nghĩa Ra đời gắn thêm với quy trình cải cách và phát triển kinh tế tài chính - xã hội cùng thắng lợi của phương pháp mạng XHCN + Hình thái kinh tế - xóm hội CScông nhân Ra đời thêm cùng với quy trình cải tiến và phát triển kinh tế - xóm hội tiền tư phiên bản với TBCN. -> Đối với những nước tiền TB HT KT-XH CSCN HT KT-XH PK HT KT-XH CHNL HT KT-XH CSNT

*
Đối cùng với những nước tiền TB. HT KT-XH CScông nhân. HT KT-XH PK. HT KT-XH CHNL. HT KT-XH CSNT.">

8 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 1. Điều kiện Thành lập của hình thái ghê tế-xóm hội cùng sản công ty nghĩa - Điều kiện ra đời: Hình thái tài chính - làng hội cộng sản nhà nghĩa Thành lập lắp với quy trình cải cách và phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội cùng thành công của bí quyết mạng XHCN + Hình thái kinh tế tài chính - làng mạc hội CSCN thành lập đính cùng với quy trình phát triển kinh tế tài chính - làng hội tiền bốn phiên bản với TBCN. -> Đối với những nước TBCN HT KT-XH CScông nhân HT KT-XH TBCN

*
Đối cùng với những nước TBCN. HT KT-XH CSCN. HT KT-XH TBcông nhân.">

9 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 1. Điều khiếu nại Thành lập của sắc thái kinh tế-làng hội cùng sản nhà nghĩa - Điều kiện ra đời: Hình thái tài chính - xóm hội cộng sản chủ nghĩa Thành lập và hoạt động gắn với quá trình cải cách và phát triển kinh tế tài chính - làng hội cùng chiến thắng của giải pháp mạng XHcông nhân + Hình thái kinh tế tài chính - làng hội CScông nhân Thành lập nối liền cùng với thắng lợi của bí quyết mạng XHCN Cách mạng Tháng mười Nga năm 1917

*

10 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình thái khiếp tế-buôn bản hội cộng sản công ty nghĩa Câu hỏi: Theo đồng minh chủ nghĩa Mác-Lênin phân kỳ sự cải cách và phát triển của hình dáng tài chính - buôn bản hội CScông nhân thành những mức thang cơ bản nào?

*

11 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ sắc thái kinh tế-xóm hội cùng sản nhà nghĩa Kết luận: CNCS Chủ nghĩa Mác - Lênin đang phân kỳ sự cách tân và phát triển của hình hài tài chính - làng mạc hội CScông nhân qua tía nấc thang cơ bản: CNXH TKQĐ lên CNXH HTKT-XH CScông nhân

*

12 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ sắc thái ghê tế-thôn hội cộng sản chủ nghĩa a) Thời kỳ quá đáng lên nhà nghĩa làng hội HỌC VIÊN ĐÀM THOẠI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SAU: 1. Thực chất thời kỳ quá nhiều lên CNXH? 2. Vì sao tự thôn hội tiền bốn phiên bản, bốn phiên bản lên CNXH phải trải qua giai đoạn vượt độ? 3. Thời kỳ quá đáng bao hàm đặc điểm gì? 4. đặc điểm thời kỳ quá nhiều sinh sống Việt Nam?

*

13 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình dáng khiếp tế-xã hội cộng sản nhà nghĩa a) Thời kỳ quá đáng lên chủ nghĩa xóm hội Kết luận: + TKQĐ là thời kỳ cải trở thành bí quyết mạng thâm thúy, triệt để, toàn diện bên trên toàn bộ những nghành của đời sống xóm hội trường đoản cú xóm hội tiền TB với TB lên CNXH. - Quan niệm về TKQĐ lên CNXH + TKQĐ bước đầu Khi GCcông nhân giành được CQ thiết lập CCVS cùng dứt lúc sẽ phát hành xong xuôi về cơ phiên bản rất nhiều cửa hàng kinh tế tài chính, xóm hội của CNXH. + Độ lâu năm nlắp của TKQĐ tuỳ ở trong vào điều kiện, yếu tố hoàn cảnh ví dụ cùng chức năng cồn sáng chế của Đảng của GCcông nhân.

*

14 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ sắc thái khiếp tế-xóm hội cùng sản nhà nghĩa a) Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Kết luận: + Với lên đường điểm về kinh tế tài chính, làng mạc hội chi phí tứ phiên bản với tứ bạn dạng lên CNXH cần được gồm thời kỳ quá độ nhằm cải thay đổi mang lại cân xứng với CNXH. - Tính TYKQ của TKQĐ lên CNXH + Những dự đoán chuẩn chỉnh mực của CNXH với CNCS cũng đang trong quy trình tải, trở nên tân tiến cùng hoàn thiện cùng với thắng lợi của sự việc nghiệp tôn tạo, phát hành CNXH, CNCS.

*

15 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình hài kinh tế-làng hội cùng sản chủ nghĩa a) Thời kỳ quá đáng lên chủ nghĩa làng mạc hội Kết luận: Điểm lưu ý nổi bật của thời kỳ này là số đông yếu tố của xóm hội new với phần nhiều tàn tích của buôn bản hội cũ lâu dài, xen kẽ cho nhau với đương đầu với nhau trên những nghành nghề dịch vụ của đời sống làng mạc hội. - Điểm lưu ý của TKQĐ lên CNXH “Thời kỳ đó tất yêu không bao hàm những điểm lưu ý hoặc đặc thù của cả nhị kết cấu KT - XH ấy. TKQĐ ấy chẳng thể nào lại chưa hẳn là một trong thời kỳ đương đầu giữa CNTB vẫn giẫy bị tiêu diệt cùng CNCS đang tạo nên, giỏi có thể nói rằng, giữa CNTB đã bị vượt mặt dẫu vậy không bị tàn phá hẳn cùng CNCS sẽ gây ra nhưng mà vẫn tồn tại rất non yếu”

*

16 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình hài kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa a) Thời kỳ quá độ lên nhà nghĩa xã hội Kết luận: + Trên nghành nghề bao gồm trị Câu hỏi: Nội dung new, điều kiện bắt đầu và hiệ tượng new của tranh đấu kẻ thống trị trong thời kỳ quá đáng là gì? Cuộc đương đầu giữa giai cấp người công nhân, dân chúng lao động cùng với chủ nghĩa đế quốc và các thế lực cừu địch diễn ra trong điều kiện mới, văn bản bắt đầu với bề ngoài mới. - Đặc điểm của TKQĐ lên CNXH

*

17 Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨAI. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình hài tởm tế-thôn hội cộng sản chủ nghĩa a) Thời kỳ quá đáng lên công ty nghĩa làng mạc hội Kết luận: + Trên lĩnh vực tài chính KT bên nước Còn trường tồn các thành phần tài chính, trong số đó nhân tố kinh tế quốc doanh càng ngày càng giữ phương châm chủ đạo và đưa ra phối hận sự phát triển của nền tài chính. - đặc điểm của TKQĐ lên CNXH Nền KT Thị phần triết lý XHcông nhân sống VN KT gồm vốn đ.tứ n.kế bên KT đồng minh KT bốn nhân

*

18 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình dáng kinh tế-làng mạc hội cộng sản chủ nghĩa a) Thời kỳ quá độ lên nhà nghĩa xã hội Kết luận: + Trên lĩnh vực thôn hội - đặc điểm của TKQĐ lên CNXH Còn nhiều ách thống trị, tầng lớp khác nhau trong những số ấy có sự trái lập, đối kháng nhất thiết.

*

19 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ sắc thái khiếp tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa a) Thời kỳ quá đáng lên nhà nghĩa xã hội Kết luận: + Trên nghành nghề VH TT - đặc điểm của TKQĐ lên CNXH Còn tồn tại các loại hình tứ tưởng, văn uống hoá niềm tin khác nhau, gồm cả sự trái chiều.

*

trăng tròn HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình thái gớm tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa a) Thời kỳ quá nhiều lên công ty nghĩa xóm hội Kết luận: + đặc điểm cơ bản: -> Xuất phạt điểm thấp: kinh tế chậm trễ phân phát triển; -> Những kiến thức, tập tục lạc hậu của fan SX nhỏ; -> Đất nước trải qua mấy chục năm chiến tranh; -> CNĐQ với các quyền năng thù địch chống phá về những mặt. - TKQĐ lên CNXH sinh hoạt nước ta

*
Xuất phạt điểm thấp: tài chính lừ đừ phạt triển; -> Những thói quen, tập tục lạc hậu của tín đồ SX nhỏ; -> Đất nước trải qua mấy chục năm chiến tranh; -> CNĐQ với các quyền năng thù địch phòng phá về hầu hết khía cạnh. - TKQĐ. lên CNXH. sinh hoạt Việt Nam.">

21 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình hài tởm tế-thôn hội cùng sản nhà nghĩa a) Thời kỳ quá đáng lên chủ nghĩa làng mạc hội Kết luận: + Phương hướng XD đất nước trong TKQĐ lên CNXH: -> Đẩy mạnh dạn CNH, phần mềm hệ thống khu đất nước; -> Phát triển nền KT Thị phần lý thuyết XHCN; - TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam -> Xây dựng nền VH tiên tiến đậm đà bạn dạng sắc dân tộc; -> Bảo đảm bền vững QPhường và ANQG, TTAT buôn bản hội; -> T.hiện đ.lối đ.ngoại ĐL, từ bỏ chủ, HB, h.nghị, h.tác và p.triển; -> Xây dựng nền dân công ty thôn hội nhà nghĩa; -> Xây dựng Nhà nước pháp quyền thôn hội nhà nghĩa; -> Xây dựng Đảng trong sáng vững vàng mạnh bạo.

*
Đẩy mạnh bạo CNH, phần mềm hệ thống khu đất nước; -> Phát triển nền KT Thị Phần lý thuyết XHCN; - TKQĐ. lên CNXH. sinh hoạt Việt Nam. -> Xây dựng nền VH tiên tiến và phát triển đậm đà bạn dạng sắc dân tộc; -> Bảo đảm vững chắc và kiên cố QPhường. với ANQG, TTAT buôn bản hội; -> T.hiện tại đ.lối đ.nước ngoài ĐL, từ bỏ công ty, HB, h.nghị, h.tác với p.triển; -> Xây dựng nền dân công ty xã hội nhà nghĩa; -> Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội nhà nghĩa; -> Xây dựng Đảng trong sạch vững vàng dạn dĩ.">

22 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I.

Xem thêm: Top 10 Web Lưu Trữ Dữ Liệu Vĩnh Viễn Miễn Phí Tốt Nhất 2020, 6 Dịch Vụ Lưu Trữ Đám Mây Đáng Dùng Nhất Hiện Nay

ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ sắc thái khiếp tế-xã hội cộng sản công ty nghĩa b) Chủ nghĩa xã hội - CNXH tiến độ rẻ của hình dáng kinh tế tài chính - thôn hội CSCN, là công dụng trực tiếp của thời kỳ quá độ lên CNXH, còn chứa nhiều dấu vết của xã hội cũ. CNXH - Giai đoạn này chấm dứt Lúc sẽ tạo hoàn thành về cơ bạn dạng đều đại lý kinh tế tài chính, thiết yếu trị - làng hội, văn hoá của công ty nghĩa cộng sản.
*

23 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ SỰ PHÂN KỲ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 2. Phân kỳ hình hài khiếp tế-làng mạc hội cùng sản chủ nghĩa c) Chủ nghĩa cộng sản + Còn một vẻ ngoài cài đặt độc nhất vô nhị là cài đặt toàn dân đối với tứ liệu thêm vào. + Phân pân hận trong làng hội theo chế độ làm cho hết năng lượng hưởng theo nhu yếu. CNCS + Xã hội không còn phân chia thống trị, từ cai quản làng hội của quần chúng sửa chữa thay thế mang đến thống trị bên nước. + Không còn sự khác hoàn toàn giữa thành phố và nông làng, lao rượu cồn trí óc với lao hễ thủ công, giữa các dân tộc bản địa. + Sự phát triển tự do của mỗi cá nhân là điều kiện cho sự cải cách và phát triển tự do của toàn bộ hầu hết người.

*

24 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Những đặc trưng cơ phiên bản của công ty nghĩa xã hội theo quan niệm của công ty nghĩa Mác - Lênin - Một là, cơ sở vật dụng chất của nhà nghĩa làng hội là nền thêm vào đại công nghiệp tiến bộ.

*

25 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Những đặc thù cơ bạn dạng của chủ nghĩa xã hội theo ý niệm của công ty nghĩa Mác - Lênin - Hai là, CNXH xoá quăng quật chế độ tứ hữu TBCN, tùy chỉnh thiết lập chính sách công hữu về tứ liệu cung cấp chủ yếu. Xóa bỏ chế độ tư hữu Xác lập và triển khai xong chính sách công hữu về TLSX, cải tiến và phát triển LLSX

*

26 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Những đặc thù cơ bản của chủ nghĩa buôn bản hội theo quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin - Ba là, nhà nghĩa làng hội tạo thành cách tổ chức triển khai lao động và kỷ lý lẽ lao cồn new. Không phải là tập tục của xã hội tiểu nông mà là một thứ kỷ luật được xác lập bởi quyền năng quản lý nhà nmong & theo tính tất yếu của XH công nghiệp, hội nhập quốc tế

*

27 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Những đặc thù cơ phiên bản của nhà nghĩa buôn bản hội theo quan niệm của nhà nghĩa Mác - Lênin - Bốn là, nhà nghĩa buôn bản hội thực hiện cơ chế phân păn năn theo lao rượu cồn. VỊ THẦN CÔNG LÝ-ĐẠO LÝ PHÂN PHỐI TRONG CNXH Làm theo năng lực và hưởng theo lao động là ngulặng tắc phân phối cơ bản nhất

*

28 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Những đặc thù cơ bạn dạng của chủ nghĩa làng hội theo quan niệm của nhà nghĩa Mác - Lênin - Năm là, Nhà nước XHcông nhân là công ty nước giao diện mới, biểu thị thâm thúy thực chất GCcông nhân, đại biểu mang đến tác dụng, quyền lực tối cao với ý chí của NDLĐ. Quyền lực buôn bản hội ở trong về quần chúng. # bên dưới sự chỉ huy của Đảng cộng sản

*

29 "Có gì đẹp bên trên đời hơn thế: Bài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Những đặc trưng cơ phiên bản của công ty nghĩa xã hội theo ý niệm của nhà nghĩa Mác - Lênin - Sáu là, CNXH giải pđợi con tín đồ khỏi áp bức, tách bóc lột, t.hiện sự đồng đẳng XH, tạo nên đ.kiện mang đến bé fan p.triển trọn vẹn. TỰ DO CỦA MỘT NGƯỜI LÀ TIỀN ĐỀ TỰ DO CỦA MỌI NGƯỜI VÀ NGƯỢC LẠI "Có gì đẹp trên đời hơn thế: Người với người sống để yêu nhau..."

*

30 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Những đặc thù cơ phiên bản của công ty nghĩa buôn bản hội ngơi nghỉ toàn nước - Một là, xóm hội XHcông nhân cơ mà dân chúng ta tạo ra là một buôn bản hội: Dân giàu, nước mạnh mẽ, dân công ty, công bình, vnạp năng lượng minc.

*

31 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Những đặc thù cơ bạn dạng của chủ nghĩa làng hội ở toàn quốc - Hai là, vày quần chúng làm chủ.

*

32 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Những đặc trưng cơ phiên bản của chủ nghĩa làng hội ngơi nghỉ cả nước - Ba là, gồm nền tài chính phát triển cao dựa vào lực lượng phân phối tân tiến cùng quan hệ giới tính tiếp tế tân tiến tương xứng.

*

33 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Những đặc thù cơ bạn dạng của công ty nghĩa xã hội sống cả nước - Bốn là, tất cả nền VH tiên tiến và phát triển, mặn mà phiên bản nhan sắc dân tộc bản địa, cải tiến và phát triển toàn diện, thống độc nhất vào nhiều mẫu mã, thấm nhuần thâm thúy lòng tin nhân vnạp năng lượng, dân chủ, hiện đại.

*

34 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Những đặc trưng cơ bạn dạng của nhà nghĩa thôn hội ở toàn quốc - Năm là, nhỏ người dân có cuộc sống đời thường ấm yên, tự do thoải mái, niềm hạnh phúc, có điều kiện phát triển trọn vẹn.

*

35 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Những đặc thù cơ bạn dạng của chủ nghĩa thôn hội sinh sống đất nước hình chữ S - Sáu là, những dân tộc vào cộng đồng toàn quốc đồng đẳng, đoàn kết, tôn trọng cùng giúp nhau cùng trở nên tân tiến.

*

36 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Những đặc thù cơ phiên bản của nhà nghĩa làng hội sinh sống toàn nước - Bẩy là, tất cả Nhà nước pháp quyền thôn hội công ty nghĩa của nhân dân, do quần chúng. #, vị quần chúng. # vày Đảng Cộng sản lãnh đạo.

*

37 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨABài 4 HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Những đặc trưng cơ phiên bản của chủ nghĩa thôn hội sống toàn nước - Tám là, gồm quan hệ nam nữ hữu hảo và bắt tay hợp tác với những nước bên trên quả đât.

*

38 CÂU HỎI ÔN TẬP.., KIỂM TRA 1. Điều kiện Thành lập và hoạt động của hình thái KT-XH CSCN, ý nghĩa sâu sắc thực tiễn? 2. Tính tất yếu một cách khách quan và Điểm sáng của thời kỳ quá độ lên CNXH, ý nghĩa thực tiễn? 3. Thời kỳ quá đáng lên CNXH làm việc nước ta, ý nghĩa sâu sắc thực tiễn? 4. Giai đoạn CNXH, CNCS, chân thành và ý nghĩa thực tiễn? 5. Những đặc thù cơ bản của CNXH theo ý niệm của công ty nghĩa Mác-Lênin, ý nghĩa thực tiễn? 6. Những đặc thù cơ phiên bản của chủ nghĩa thôn hội sinh hoạt toàn nước, ý nghĩa sâu sắc thực tiễn?

*

39 ĐỊNH HƯỚNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU BÀI GIẢNG TIẾP THEO1. Tên bài: Thời đại hiện thời 2. Tài liệu nghiên cứu: Giáo trình chủ nghĩa buôn bản hội công nghệ (dùng mang lại huấn luyện và giảng dạy cán cỗ bao gồm trị cung cấp phân nhóm bậc đại học), Nxb QĐND, H. 2008, T.1, tr 3. Nội dung đề nghị tập trung nghiên cứu: - Khái niệm thời đại. - Cnạp năng lượng cđọng phân loại thời đại. - Các tiến độ chính của thời đại hiện thời. - Nội dung cơ phiên bản của thời đại bây giờ. - Tính hóa học, mâu thuẫn của thời đại hiện nay. - Điểm lưu ý và xu cố kỉnh phát triển của trái đất vào thời đại hiện thời.

*