Andehit Vừa Có Tính Oxi Hóa Vừa Có Tính Khử

Cho lần lượt Na, dung dịch NaOH vào những chất phenol, axit axetic, anđehit axetic, ancol etylic. Số lần gồm phản ứng xẩy ra là


Cho những chất sau: ClH3NCH2COOH, HCOOC6H5 (thơm), C6H5COOCH3 (thơm), HO-C6H4-CH2OH (thơm) CH3-COOCH=CH2. Có bao nhiêu hóa học khi tác dụng với hỗn hợp NaOH đặc, dư, ở nhiệt độ và áp suất cao cho thành phầm có 2 muối?


Trong các chất: HOOCCH2CH(NH2)COOH,m-HOC6H4OH,p-CH3COOC6H4OH,CH3CH2COOH, (CH3NH3)2CO3, ClH3NCH(CH3)COOH. Bao gồm bao nhiêu chất mà 1 mol hóa học đó phản ứng được về tối đa cùng với 2 mol NaOH?


Cho các phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa bao gồm tính oxi hóa vừa có tính khử.

(b) Phenol không tham gia phản ứng thế.

(c) Nitro benzen phản ứng với HNO3 sệt (xúc tác H2SO4 đặc) chế tạo ra thành m-đinitrobenzen.

Bạn đang xem: Andehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

(d) dung dịch lòng trắng trứng công dụng được cùng với Cu(OH)2 mang đến dung dịch phức có màu xanh tím.

(e) vật liệu để điều chế CH3CHO bằng phương thức hiện đại để là C2H2.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?


Có những chất sau: C2H5OH, CH3COOH, C6H5ONa (natri phenolat), C6H5NH2 (anilin).Số cặp chất bao gồm khả năng tác dụng được với nhau là


Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. Số cặp chất tác dụng được với nhau là


Cho các phát biểu sau:

(a) khi đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon X bất kì, ví như thu được số mol CO2 to hơn số mol H2O thì X là ankin

(b) Trong nguyên tố hợp chất hữu cơ độc nhất thiết phải tất cả cacbon

(c) link hóa học đa số trong hợp hóa học hữu cơ là links cộng hóa trị

(d) hồ hết hợp hóa học hữu cơ khác nhau có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau

(e) phản ứng hữu cơ thường xẩy ra nhanh và không tuân theo một hướng tốt nhất định

(g) Hợp hóa học C9H14BrCl bao gồm vòng benzen vào phân tử

Số phát biểu đúng là:


Có những hợp chất tất cả CTPT thứu tự là CH2O, CH2O2, C2H2O3, C3H4O3. Số hóa học vừa tác dụng với với Na, vừa chức năng với hỗn hợp NaOH, vừa có phản ứng tráng gương là:


Cho các chất: isopren, stiren, cumen, ancol allylic, anđehit acrylic, axit acrylic, triolein. Số chất khi cho công dụng với H2 dư (Ni, to) thu được thành phầm hữu cơ, trường hợp đốt cháy sản phẩm này cho số mol H2O lớn hơn số mol CO2 là


Cho các phát biểu sau :

(1) quỳ tím chuyển màu sắc trong dung dịch phenol.

(2) este là hóa học béo.

(3) những peptit bao gồm phản ứng màu sắc biure.

(4) chỉ tất cả một axit đối chọi chức tráng bạc.

(5) pha trộn nilon-6 có thể thực hiện tại phản ứng trùng đúng theo hoặc trùng ngưng.

(6) hoàn toàn có thể phân biệt glucozơ và fuctozơ bởi vị giác.

Phát biểu đúng là


Tiến hành các thí nghiệm sau :

(a) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng

(b) mang đến hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng

(c) Sục khí etilen vào dung dịch Br2 vào CCl4

(d) đến dung dịch glucozơ vào hỗn hợp AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng

(e) đến Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng

Trong những thí nghiệm trên, số thể nghiệm có xẩy ra phản ứng oxi hóa - khử là


Cho những phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo thành axit gluconic.

(b) Ở điều kiện thường, glucozơ với saccarozơ đông đảo là những chất rắn, dễ tan trong nước.

Xem thêm: Có Không Anh Niềm Tin Em Thoát Ra Khỏi Chính Mình, Cứ Thế Mong Chờ (Testo)

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên vật liệu để sản xuất tơ tự tạo và chế tạo thuốc súng ko khói.

(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có những liên kết α-1,4-glicozit.

(e) Sacarozơ bị hóa black trong H2SO4 đặc.

(f) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng làm pha chế thuốc.

Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam