1 mol buta-1 3-đien có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol brom

C. $2^BrCH2^CH=CH2$ Câu $28:$ $1$ mol buta-1,3-đien có thể phản bội ứng tối domain authority cùng với bao nhiêu mol brom ? $A$ $1$ 1 mol. B. $1,5$ mol. C. $2$ 2 mol. D. $0,5m$ mol. Câu $29:$ Trùng hợp đivinyl tạo ra cao su Bumãng cầu gồm cấu tạo là ? $B$ $CH2-CH=CH-CHx- ight)n$

Bạn đang xem: 1 mol buta-1 3-đien có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol brom

*

*

*

*

*

Câu 1: Chất như thế nào được sử dụng điểu chế axetilen vào rộp nghiên cứu A. CH.. B. CH,COONA. C. CHSOH D. CaC2 Anken tất cả cách làm tổng thể là Câu CA. . C2Ca: aHH2zn n 2 cùng với v(ớni 2(n 22). 1). B. CH2a - 2 với (n 22). D. $C_n1$ $2n-3$ cùng với (n 23). Câu 3: Phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ngơi nghỉ -80°C (ti lệ mol 1:1), sàn phẩm bao gồm của bội nghịch ứmg là A. $CH3CH=CHCH2Br$ C. CH2BRCH2CH CH2. B. CH;CHBRCH D. $C113CH=CBrCH$ CH2. (Ctroâng u 4: CSCổ I4) bí quyết cấu tạo (là dẫn xuất đibrom) được chế tác thành trong bội nghịch ủng thân buta 1,3 dien cùng với Br2 theo tỉ lệ thành phần mol 1:1 là A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. Câu 5: Tại điều kiện thường xuyên, chất như thế nào dưới đây làm mất đi màu dung dịch Br2? A. CH4. B. CH4. C. C3HS. D. CAH10 Câu 6: Chất nào sau đây là đồng phân với C2HSOH A. $CH3OCH3$ B. CH4. CX âtất cả u 7: Cho sơ thứ bội nghịch ứng sau: $CH=CH$ + H2O $C.C_2H_4$ $→x$ D. CH3OH bí quyết cầu sinh sản là? A. $CH1-CH,OH$ B. CH3-CHO. C. HCHO. Câu 8: Chất nào sau đây ko trực thuộc cùng dãy đồng đẳng cùng với etlien? D. CH2 =CH OH. A. isopenten. B. axetilen. C. propilen D. Buten. Câu 9: Phản ứmg đặc thù của ankan là Phản ứng phân diệt. B. Phản ứng lão hóa. CA. . Phản ứng vậy. D. Phản ứng cộng. Câu 10: Sản phẩm thoái hóa etilen bởi hỗn hợp KMnO4 A. C2H4(OH)2, $K_2Co_3$ MnO2 B. $K2^Co3$ H2O, MnO2. C. C2H5OH, MnO2, KOH. D. MnO2, C2H4(OH)2, KOH. Câu $11:0.5$ mol buta-1,3-đien hoàn toàn có thể phản nghịch ứng về tối nhiều cùng với bao nhiêu mol brom ? $A.1m$ mol. B. 1,5 mol. $C.2mo|$ D. $0.5mo1$ Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp bao gồm CH4, C2H6 cùng C4H10 thu được 3,3g CO2 và 4,5 g H20. rị của m là: A. 1g $B.1.4g$ $C.1.8g$ $D.2g$ âu 13: Đèn xì hàn giảm kim loại là vận dụng của chất làm sao dưới đây A. axetilen. B. etilen. C. Merã $D.butadicn$ ầu 14: Để có tác dụng sạch sẽ etilen gồm lẫn axetilen ta mang đến hỗn hợp đi qua dd làm sao tiếp sau đây ? A. dd brom du. B. dd $AgNO3$ /NH3 du. C. dd KOH dư. D. dd KMNO4 du. u 15: Phân tử metung gồm mấy nguyên trường đoản cú H
THPT

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường Mầm Non, Đơn Xin Chuyển Trường Học Cho Trẻ Mầm Non

Khoa học
Xem lời giải
Paragraph $2$ Styles Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn hốn hợp X gồm nhị ankan kê tiếp trong dãy đồng đăng đưoc 24,2 gam $CO_2Va$ $-$ với 12,6 tử 2 ankan là: gam A. CH, với CHs H,O. Công thức phân B. C,H, cùng $CH_5$ C. C;H; cùng $C_4H_10$ $D,$ D. C,H10 với $dfrac 4 4$ Câu 9.1 mol buta-1,3-đien gồm nắm phản ứng toi nhiều cùng với bao nhiêu mol brom ? A. 0,5 mol. B. 2 mol. C. 1,5 mol. $D.1mo1$ phân cầu sinh sản bao gồm công thúc phân tử 10. Có bao các đồng B. 6 đồng phân đồng C,H4? phân. D. 4 đồng phân. Câu A. 3 đồng phân. Câu l1. Phản íng trime hóa axetilen o $6O0CC$ với xúc tác C.5 than hoạt tính đến sản phẩm
THPT
Khoa học
Xem lời giải
NAPhường $13$ Ankađien $x+Cl2→$ $CH2ClCleft(CH3 ight)=CH-CHCl-CH3$ Vậy X là $A$ 2-metylpenta-1,3-đien. $B$ 4-metylpenta-2,4-đien. C. 2-metylpenta-1,4-đien. D. 4-metylpenta-2,3-đien. $NAP$ $14:$ Cho $1$ Ankađien $X+brO$ brom(dd)→1,4-đibrom-2-metylbut-2-en. Vậy X là A. 2-metylbuta-1,3-đien. B. $3-$ 3-metylbuta-1,3-đien. C. $2$ 2-metylpenta-1,3-đien. D. 3-metylpenta-1,3-đien. NAP. $15$ Trùng phù hợp đivinyl tạo thành cao $s$ Buna tất cả kết cấu là ? A. $-C2H-CH-CH-CH2- ight)n$ B. $-CH2-CH=CH-CH2- ight)n$ C. $-CH2-CH-CH=CH2- ight)n$ D. $-CH2-CH2-CH2-CH2- ight)n$ $-1$